Category Archives: Male Artists

นาย ปรีชา ราชวงศ์ – Preecha Rajhawong


 

 

ชื่อ                                           นาย ปรีชา    ราชวงศ์

PREECHA    RACHAWONG

วันเดือนปีเกิด                   17 กันยายน 2504  จังหวัดเชียงราย     

ที่อยู่                                  เลขที่ 189  หมู่ที่  2  ชื่อหมู่บ้าน  แม่คำ

ตำบล  แม่คำ  อำเภอ  แม่จัน  จังหวัด  เชียงราย    รหัสไปรษณีย์  57240

เบอร์โทรศัพท์                  087 – 1899146     E-Mail  PREECHA_04@hotmail.co.th

Facebook / Website         –     

                                       

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ด้านศิลปะ ศึกษาด้วยตนเอง

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2550. “เกิดแต่ตม”. 9 Art Gallery. เชียงราย.

2548. “ข้าวกล้าแห่งความหวัง”. ณ สถานบันปรีดี  พนมยงศ์. กรุงเทพมหานคร.

 

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. “55 คน 55 ศรัทธา”. Gallery ปาณิศา. เชียงใหม่.

2555. “ศิลปะและสังคม : ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆทั้งสิ้น”.ณ สถานบันปรีดี  พนมยงศ์.

กรุงเทพมหานคร.

2554. “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย”. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. เชียงราย.

2554. “ศิลปะกับสังคม : แม่เป็นผู้ให้และเป็นผู้กระทำ”. ณ สถานบันปรีดี  พนมยงศ์.

กรุงเทพมหานคร.

2554. “เชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”. ศาลากลางจังหวัดเชียงราย.

2553. “ศิลปกรรมสล่าร่วมสมัย”. เซ็นทรัทพลาซ่า . เชียงใหม่.

2552. “ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ล้านนาสิบสองปันนา . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

2550. “ศิลปะและมิตรภาพ”. มหาวิทยาลัยหยี่ซี คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน.

2550. “สาละวิน อลังการศิลป์แห่งสายน้ำ วิถีป่า วิถีปกากญอ . กรุงเทพฯ.

2550. “Small Wonk”. ณ 9 Art Gallery .เชียงราย.

 

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2555. เขียนภาพจิตกรรมไทยประดับฝาผนังวิหารแก้ว วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย

2554. “รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานศิลปะต้นแบบ สำหรับพิมพ์บนผ้าพันคอเรื่องข้าว”.

มหาวิทยาลัยศิลปกร.  กรุงเทพฯ.

2539. เขียนภาพจิตกรรมไทยประดับฝาผนังหอพระหยก วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย.

 

แนวความคิด

โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางกายภาพและสังคมมนุษย์ในการเปลี่ยนนั้น ส่วนหนึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจตามมา นับวันยิ่งมีปัญหา ซับซ้อน หนักหน่วงจนยากจะแก้

ท่ามกลางปัญหาเหล่านั้นยังมีผู้คนกลุ่มหนึ่งอุทิศตัวเองเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา ได้ต่อสู้ดิ้นรนฟันผ่าอุปสรรคต่างๆนำพามวลมนุษย์ไปสู่สิ่งที่ดีงามและสร้างสรรค์ ชีวิตพวกเขามีคุณค่ามีคุณูปการต่อโลก

โลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ เมื่อคน “มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำความดี”

 

1.jpg12.jpg2313.jpg3.jpg3211.jpg44.jpg54.jpg321.jpg

นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ Angkrit Ajchariyasophon

 

ชื่อ                                        นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ
ANGKRIT AJCHARIYASOPHON

วันเดือนปีเกิด                                    29 ตุลาคม 2519          จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                    99 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  ตำบล นางแล  อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57100

เบอร์โทรศัพท์                      086-911533       E-Mail  angkrit@gmail.com

Facebook / Website          –

ประวัติการศึกษา

2550. M.A (Media Arts)The School of Media Arts and Design, Chiang Mai University
2543.B.F.A (Painting) Faculty of Fine Arts Chiang Mai University

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2010. “Brightness of the past, Vagueness of the Present”, GALLERY point-1, Okinawa, Japan
2009. “12 hrs : relation in time 2009,” Mo Rooms, Chiang Mai, Thailand
2008.  “Paradise Thailand,” People Space, Bangkok, Thailand

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. “Thai Trends from Localism to Internationalism”, Bangkok Art and Culture Centre,

Bangkok, Thailand

 

“Cut Thru – A View on 21st Century Thai Art”, ICA Gallery 1, LASALLE College of the

Arts, Singapore

2554. “Light Space Project 2011”, Gallery SeeScape, Chiang Mai, Thailand

“Gold Fieber”, SNO Gallery, Sydney, Australia

“DIALOGUES”, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok,Thailand

2553. “Return Ticket: Thailand-Germany”, Bangkok Art and Culture Centre,

Bangkok,Thailand

“Imagine Peace”, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok,Thailand

แนวความคิด

ความว่าง

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

นายทรงเดช ทิพย์ทอง Songdej Thipthong

 

ชื่อ                                            นายทรงเดช  ทิพย์ทอง     Songdej   Thipthong

วัน เดือน ปี เกิด                        5 มกราคม 2512   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                         68/1หมู่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน ตำบล แม่คำ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์  57240

เบอร์โทรศัพท์                        (053) 779494    089-555 0758     

E-Mail                                 s.thipthong@gmail.com                                                                                                              

Facebook / Website            www.rama9art.org/songdej

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2533. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

พ.ศ. 2535. ศิลปกรรมบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ. 2542. ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2544. “รูปลักษณ์แห่งศรัทธา” . สุรพล แกลเลอรี.  กรุงเทพฯ.

2547. “คืนความบันดาลใจ”. 9 Art  Gallery. เชียงราย.

2551. “ภายใต้ร่มเงาแห่งความปีติ”. Number 1 Gallery. กรุงเทพฯ.

 

การแสดงงานกลุ่ม   

2552. “The North Faithโดย  9 ศิลปินไทย”.  Number 1 Gallery. กรุงเทพฯ.

2551. “International Art Exchange Thailand”. USA – Yunnan.   2008.

2550.นิทรรศการ “ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  จีน – ไทย  :  ยวี่ซี – ล้านนา”.  มหาวิทยาลัย

ยวื่ซีนอร์มอล  ประเทศจีน

2548.นิทรรศการ “ดวงประทีปแห่งตะวันออก เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 14”  ณ หอ

ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก. มหาวิทยาลัยบูรพา.

2547.นิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.  หอศิลป์.

กรุงเทพฯ.

2545.นิทรรศการ “จิตวิญญาณไทย” โดย 13 ศิลปินจากภาคเหนือและกรุงเทพฯ หอนิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

2543.นิทรรศการ “เวลากับชีวิต” ศิลปะร่วมสมัยปี2543 ศิลปินกลุ่ม AJAC (ญี่ปุ่น) และศิลปินไทย.

หอศิลปะ วัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

1.jpg2.jpg3.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg91.jpg

นาย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ – Chalermchai Kositpipat

 

 

ชื่อ                                           นาย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

MR. CHALERMCHAI KOSITPIPAT

วันเดือนปีเกิด                   15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498             

ที่อยู่                                      วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทรศัพท์                       –                            E-Mail   –

Facebook / Website           –        

                                        

ประวัติการศึกษา

–                    เพาะช่าง

–                    มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน

2520. รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3

2520. รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25

2522. รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 ของธนาคารกรุงเทพ

2536. ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างผู้สร้างเสริมงานวัฒนธรรมด้านจิตรกรรม จาก

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2537. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” (สาขาจิตรกรรม) จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม

2538. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เขียน

ภาพประกอบ บทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ออกแบบเหรียญพระราชทานคณะแพทย์

2543. ที่ปรึกษากรมศิลปากร งานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานใน

พระบรมมหาราชวัง

ที่ปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ออกแบบธนบัตรราชาภิเษกสมรส ครบ 50ปี

ถวายการสอนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg7.jpg78.jpg9.jpgChalerm.jpgChalerm1.jpg

 

นายถวัลย์ ดัชนี – Thawan Dachni

 

ชื่อ                                           นายถวัลย์       ดัชนี

MR. THAWAN                         DACHNI  

วันเดือนปีเกิด                      27 กันยายน พ.ศ.2482   จังหวัดเชียงราย  

ที่อยู่                                      บ้านดำ  ตำบล นางแล  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทรศัพท์                       –                                       E-Mail       –

Facebook / Website            –     

                                        

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2485 – 2491. ศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2492 – 2498. ศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2498 – 2500. ศึกษาระดับครูประถมการช่าง (ปปช.) จากโรงเรียนเพาะช่าง

พ.ศ. 2500 – 2505. ศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะจิตรกรรมประติมากรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2506 – 2512. ศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านจิตรกรรมฝาผนัง อนุสาวรีย์ ผังเมือง และ

ปริญญาเอก สาขาอภิปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ ที่ราชวิทยาลัยศิลปแห่งชาติ

อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ (RIJKS AKADEMIE VAN BEELDEN DE

KUNSTEN AMSTERDAM NEDERLAND)

ประวัติการแสดงงาน

ผู้ที่มีพุทธิปัญญาสามารถนำแนวปรัชญาพุทธศิลป์มาสร้างงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่ทรงพลัง ลุ่มลึกและแกร่งกร้าว มีเนื้อหาสาระ และท่วงทีที่มีชีวิตวิญญาณของความเป็นไทย ผสมผสานระหว่างแนวปรัชญาตะวันออกและตะวันตก เป็นผู้มีบทบาทยิ่งในการเผยแพร่ผลงานศิลปะไทยโดยมีผลงานแสดงเดี่ยว และกลุ่มมากมายหลายครั้งทั้งในประเทศ และต่างประเทศแถบเอเชีย ยุโรปและอเมริกา จนสื่อมวลชนต่างประเทศสนใจชีวิต และงานของ ดร.ถวัลย์ ดัชนี จัดทำเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์เผยแพร่ไปทั่วโลกมากมาย

เป็นจิตรกรคนแรกที่ได้รับรางวัล วัฒนธรรมแห่งเอเชีย เมืองฟุคุโอกะ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2544 (The 12th Fukuoka Asian Culture Prizes 2001)

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ.2544

นอกจากนี้ ยังได้สร้างคุณูปการต่อวงการศิลปะด้วยการตั้งมูลนิธิถวัลย์ ดัชนี สนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์ รวมทั้ง ได้ใช้เวลานานกว่า 25 ปี

สร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านในเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ที่บ้านดำ ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย สำหรับจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมของอนุชนรุ่นหลังสืบไป

t1.jpgt12.jpgt123.jpgt1234.jpgt12345.jpgt123456.jpgt1234567.jpgt12345678.jpgt123456789.jpgt1234567890.jpgt12345678901.jpg