Category Archives: Male Artists

นาย จรูญ ไชยจิตต์ – Jaroon Chaijit

ชื่อ                                           นาย จรูญ ไชยจิตต์

Mr. Jaroon Chaijit

วันเดือนปีเกิด                      14 เมษายน 2492   จังหวัดเชียงราย          

ที่อยู่                                      205 หมู่ 13 อาศรมหุบเหมย บ้านห้วยส้านยาว ตำบล ดงมะดะ

อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250

เบอร์โทรศัพท์                      081 – 9501609                     E-Mail     –

Facebook / Website           –        

                                        

ประวัติการศึกษา

ศึกษานักธรรม บาลี มัธยมจากวัด

ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง

เรียนเขียนรูปกับพระสมบูรณ์วงศ์สถาน

ศึกษาการแกะสลักไม้จากอาจารย์มานพ ไชยศิริวงศ์

ศึกษางานประติมากรรมกับอาจารย์มีเซียม ยิบอินซอย

ประวัติการแสดงงาน

–                    เป็นวิทยากรครูช่างของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

–                    ออกแบบและฝึกอบรมช่างแกะสลักไม้ในการจัดสร้างพระตำหนักดอยตุง และพิพิธภัณฑ์ดนตรีและวัฒนธรรมพื้นบ้านของไร่แม่ฟ้าหลวง

–                    ศึกษาและดูงานและสลักหยก ณ กรุงปักกิ่ง และ เทียนสิน

–                    มีผลงานแสดงอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ปี 2524-2548

 

แนวความคิด

วิถีชีวิตคือการเดินทางของสิ่งมีชีวิต ล้วนมีวงจรชีวิตของแต่ละสรรพสิ่ง วัฎจักรหมุนเป็นวงกลมที่เคลื่อนไหวไปหารูปธรรม เกิดจากผัสสะการรับรู้จากร่างกาย สัมผัสนามธรรมเป็นญาณวิทยา วิญญานพิเศษเป็นรูปธรรมของนามธรรม หลากหลายลีลาของชีวิตที่กำลังค้นหาและที่พบแล้ว ได้ผสมผสานการขับเคลื่อนชีวิตให้หมุนไปใน FORM สีสันที่แตกต่างเปิดกว้างหลากมิติ สีสันของ FORM เหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นภายใต้จิตที่โหยหา  ความเป็นอิสรภาพจากการพันธนาการทั้งปวงเพื่อยกระดับจิตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้สูงขึ้น เพื่อจะได้สัมผัสถึงพลังที่สูงกว่า ขอให้ทุกลีลาชีวิตจงหลุดพ้น และได้สีสันที่แท้จริง เพื่อความงาม ความลี้ลับในจักรวาล อิสรภาพและความรักชั่วนิรันดร์

2.jpg3.jpg4.jpg

นาย ขจรเดช หนิ้วหยิ่น – Kajondet Niwyin

 

ชื่อ                                            นายขจรเดช     หนิ้วหยิ่น

MR.KAJONDET       NIWYIN

วันเดือนปีเกิด                    9  ธันวาคม   2530    จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                       ป่าคาแม่เงิน   เลขที่  167  หมู่ที่  8  ชื่อหมู่บ้าน  ป่าคาแม่เงินสามัคคี

ตำบล   แม่เงิน  อำเภอ  เชียงแสน  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57150

เบอร์โทรศัพท์                       0866575113        E-Mail kajondet002@gmail.com

Facebook / Website            

                                        

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2546.โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี

พ.ศ.2549.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

พ.ศ.2553.คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์(ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์

ภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

2552. แสดงงานนิทรรศการ ภาพสะท้อนเสียง (Reflection of Voices) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

2553. ร่วมแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ครั้งที่ 27

2554. นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2555. เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนศิลปะร่วมสมัย ณ บ้านดำนางแล จังหวัดเชียงราย

การแสดงงานกลุ่ม

2554. แสดงงานนิทรรศการกลุ่ม ใบลาน ( มรรค แห่งรูป – นาม )

ณ หอศิลป์ 9 อาร์ต แกเลอรี เชียงราย

เกียรติประวัติ

2550. ร่วมเขียนภาพปฏิทิน วิถีชีวิตไทย บริษัทกนกสิน

2554. รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57

 

แนวความคิด

ความเชื่อในเรื่องราวความลี้ลับในเรื่องของป่าหิมพานต์ เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาแต่สมัยโบราณ ซึ่งป่าหิมพานต์มีความเชื่อต่อๆกันมาว่าเป็นดินแดนที่งดงาม มีทั้งความลี้ลับ ลึกลับ ซับซ้อนเกินที่จะพรรณนาได้ ทั้งนี้แล้วก็ขึ้นอยู่ที่ใครจินตนาการเอาเองถึงดินแดนหิมพานต์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นอุดมคติ

ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องราวของป่าหิมพานต์เป็นพิเศษ จึงได้พยายามศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจและหาความรู้เกี่ยวกับป่าหิมพานต์ ทั้งในรูปแบบและเนื้อหา ทำให้เกิดความคิดฝัน จินตนาการในเชิงอุดมคติ จึงได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ออกมาเป็นผลงานศิลปะแบบร่วมสมัย โดยการนำเอามาเป็นแนวทาง ผสมผสาน กับความคิดและจินตนาการส่วนตัว

1.jpg10.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

 

นายกำพล มะโนใจ – Mr. Kompon Manojai

 

ชื่อ                                       นายกำพล  มะโนใจ

Mr.  Kompon  Manojai

วันเดือนปีเกิด                 10    มีนาคม   2520    จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                เลขที่  125  หมู่ที่  2  ชื่อหมู่บ้าน  เวียงหวาย

ตำบล  แม่กรณ์  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                086-9169216                 E-Mail      –

Facebook / Website

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2543           ศิลปะบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ศูนย์กลางคลองหก

 

ประวัติการแสดงงาน

2555. “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปี  เมืองเชียงราย”.

2554. “ศิลปะแห่งศรัทธา  ล้านนา – สิบสองปันนา”. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.

2552. “โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ  ครั้งที่  5”.

2550. “นิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติ 60  ปี  :  60  ปี  ศิลปินเชียงราย”.

2549. “นิทรรศการศิลปกรรม  The Folklores สีลมแกลลอรี่”.

2548. “นิทรรศการแสดงงานกลุ่มลมเหนือ  ณ. 9 Art Gallery  เชียงราย”.

2547. “นิทรรศการศิลปะ  เชียงราย-ศิลป์  เพื่อหอศิลป์”. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.หอศิลป์กรุงเทพฯ.

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2542. รางวัลพิเศษจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ธนาคารกสิกรไทย

เขียนภาพถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในงานเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2542

 

แนวความคิด

ข้าพเจ้าถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต  ของผู้คนที่อยู่อย่างเรียบง่ายอยู่กับครอบครัว  อยู่กับธรรมชาติ  พอมีพอกิน  ทำมาหากิน  ในถิ่นฐานบ้านเกิด  แค่นี้ก็ทำให้มีความสุขอบอุ่นพอแล้ว  ปัจจุบันสังคมมีการพัฒนา  เจริญเติบโตจนเกิดความจำเป็น  จนทำให้วิถีชีวิตแบบเดิมๆ จ่ายหายไป

2.png3.png4.png5.png

 

นาย กำธร สีฟ้า – Kamthorn Seefa

ชื่อ                                           นายกำธร      สีฟ้า

MR.KAMTHORN    SEEFA

วันเดือนปีเกิด                    3  พฤศจิกายน  2499   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                        ชื่อบ้าน    ฮ่องหลงใต้   เลขที่  314  หมู่ที่  16

ตำบล  เมืองพาน  อำเภอ  พาน  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  51120

เบอร์โทรศัพท์                        081 – 7065993           E-Mail  Komthorn.Seefa@hotmail.com

Facebook / Website          กำธร   สีฟ้า

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงราย (มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย)

พ.ศ. 2520 ป.กศ. วิทยาลัยครูเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. “ ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง 750 ปี เมืองเชียงราย” . มหาวิยาลัยราชภัฎเชียงราย.

2554. “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ครบรอบ 84 พรรษา” .เซ็นทรัทพลาซ่า .

เชียงราย.

2554. “ร้อยใจศิลปิน สืบศิลป์เมืองเชียงราย” . โรงแรมริมกก รีสอร์ท . เชียงราย.

2554. “ครูศิลป์แผ่นดินล้านนาครั้งที่ 10 “. จังหวัด แพร่ .

2553. กลุ่มสล่าเมืองพาน “นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย แด่ อาจารย์ พนม  แก้วน้อย . 9 Art Gallery .

เชียงราย.

2553. “ครูศิลป์แผ่นดินล้านนาครั้งที่ 9 “ . หอศิลป์ไตรยวน. จังหวัดเชียงราย.

2553. “นิทรรศการสล่าเมืองพาน” . หอประชุมอำเภอพาน . จังหวัดเชียงราย.

2552. “นิทรรศการงานศิลป์สล่าเมืองพาน”. พานแกลลอรี่. อำเภอ พาน . เชียงราย.

 

2.jpg3.jpg

นาย กฤษฏา รักษาศิลป์ – Kridsada Raksasin

ชื่อ                                                        นาย กฤษฏา รักษาศิลป์

Mr.Kridsada  Raksasilp

วัน เดือน ปี เกิด                                    11 มกราคม  2519  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                      513 หมู่6  ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลริมกก  อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์  57100

เบอร์โทรศัพท์                                       087-1814028

E-Mail                                                  Kridsadaart@hotmail.com

Facebook                                              www.facebook.com/กฤษดา รักษาศิลป์

 

ประวัติการศึกษา

– ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสักสัน จังหวัดเชียงใหม่

– มัธยมศึกษา โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

– ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย

– ปวส. วิชาเอกจิตรกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (โรงเรียนเพาะช่าง)

– ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกจิตรกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

ประวัติการแสดงงาน

2539. “นิทรรศการ ศิลปกรรมนักศึกษาโรงเรียนเพาะช่าง แผนกจิตรกรรมไทย”.

ณ หอศิลป์เพาะช่าง

2541. “นิทรรศการ ศิลปกรรมนักศึกษา วิชาเอกจิตรกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

ณ โรงแรมนิคโก้.กรุงเทพฯ

2550. “นิทรรศการศิลปกรรม Smallwork”.ณ 9 art gallery.เชียงราย

2553. “ร่วมแสดงงานศิลปกรรม รัก fineart award ครั้งที่7”

2553. “นิทรรศการ ศิลปกรรมประตู”.ณ 9 art gallery.เชียงราย

2554. “นิทรรศการศิลปกรรม ฮ่มฟ้าฮอมปอย ศิษย์เก่าอาชีวศึกษาเชียงราย

คณะศิลปกรรม”.ณ 9 art gallery.เชียงราย

2554. “ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ภาพจากเพลงของพ่อ fineart award ครั้งที่8”

2554. “นิทรรศการ ศิลปกรรมเชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

2554. “นิทรรศการ 100 ศิลปินลุ่มน้ำโขง ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

 

 

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2549. “ครูผู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นเลิศ รางวัลระดับเยี่ยม (Best Practice)”

2553. “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ สพท.นครสววรค์”

2553. “ครูแกนนำศิลปะ Master teacher สพท.เขต 4”

 

แนวความคิด

ข้าพเจ้ามีความคิด และจินตนาการอีกมากมายที่ต้องการถ่ายทอดให้ผู้สนใจได้รับรู้ เมื่อนำมารวมกับ

ทักษะทางศิลปะที่ได้ฝึกฝนมา ภาษาทางศิลปะที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้ผู้ที่

สนใจงานศิลปะได้สัมผัสชื่นชม

ส่วนแรงบันดาลใจที่เกิดแก่ข้าพเจ้านั้นเพราะได้พบเห็นและสัมผัสกับงานศิลปะมาตั้งแต่เด็ก ทั้ง

วัฒนธรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม และ ดนตรี ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้หล่อหลอม และ ขับเคลื่อนจินตนาการให้

ข้าพเจ้ามาตั้งแต่วัยเยาว์

การทำงานศิลปะคือวิถีและหน้าที่ของผู้มีใจรักงานศิลปะ ข้าพเจ้าให้เวลากับการสร้างสรรค์ศิลปะ

ทุกๆวันหลังจากว่างเว้นจากงานประจำจากการเป็นครูศิลปะแล้ว ทำให้ข้าพเจ้ามีโลกส่วนตัวที่สร้างสรรค์

ของข้าพเจ้าเอง ตามรอยศิลปินรุ่นก่อนที่ท่านได้บุกเบิกทางไว้แล้ว

โลกส่วนตัวที่สร้างสรรค์ ความสงบ ความงามของแสง สี ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และ

เรื่องราวประวัติศาสตร์ ตำนานต่างๆ การได้สร้างคน มีศิษย์ที่เป็นนักศิลปะหรือครูศิลปะตามแบบอย่างที่

ข้าพเจ้าได้แนะนำและให้ความรู้ก็เป็นความภาคภูมิใจ และ เป็นแรงขับเคลื่อนให้จิตวิญญาณความเป็นครู

ศิลปะของข้าพเจ้าตลอดมา

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg9.png

นาย กฤษฎางค์ อินทะสอน – Krissadang Intasorn

 

ชื่อ                                           นาย กฤษฎางค์   อินทะสอน

KRISSADANK  INTASORN

วันเดือนปีเกิด                   10  มกราคม  2529  จังหวัดเชียงราย     

ที่อยู่                                      124  หมู่ 12  ตำบลโป่งงาม  อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57130

เบอร์โทรศัพท์                       087 – 1775654      E-Mail    Redbloodopal@hotmail.com    

Facebook / Website             

                                        

ประวัติการศึกษา

– คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สาขาจิตรกรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม

ประติมากรรม

– กำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาจิตรกรรม

 

ประวัติการแสดงงาน

2556. นิทรรศการ “85 พรรษา องค์อัครศิลปิน นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3”. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟซติวัล พัทยา บีช ชลบุรี

2555. นิทรรศการ “ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 23” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

2554. นิทรรศการ “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ 2”

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

2552. นิทรรศการ “ศิลปะจากศิลปนิพนธ์” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กรุงเทพฯ

2551. “The exchange program 2008 exhibition Thailand-Vietnam”, Faculty of Fine Arts,CMU.

 

เกียรติประวัติ

2555. ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดย “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี 2555

2554. รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 23

2551. เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีเหรียญทองแดง ประจำปีการศึกษา 2550

1.png2.png3.png

นาย กฤษฎา บุญรินทร์ – Kirtsada Boonrin

 

 

ชื่อ                                          นาย กฤษฎา  บุญรินทร์

Mr.Kirtsada  Boonrin

วัน เดือน ปี เกิด                      5  สิงหาคม  2531  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                        80  หมู่ที่8  บ้านศรีถ้อย  ตำบลศรีถ้อย  อำเภอแม่สรวย

จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57180

เบอร์โทรศัพท์                         085-6146840

E-Mail                                    kirtsada_5@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2544  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง

พ.ศ. 2547  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2553. “ผลงานถูกคัดเลือกไปแสดงที่ หอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิตร์”

2551. “ผลงานแสดงที่ดอยตุง ในหัวข้อรักสมเด็จย่า”

 

แนวความคิด

สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและกำลังจะลืมเลือนหายไปกับกาลเวลา ภาพเหล่านี้คือสิ่งที่ผมกลัวยิ่งนัก กลัวว่าซักวัน

จะไม่มีให้เห็น ชาวนาดำนา ปลูกข้าว หว่าน ไถ การตีข้าว วิถีดั้งเดิมจริงๆ คืออะไร? ที่เห็นปัจจุบันใช่หรือ

ไม่ มันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ อย่างหนึ่งที่ว่า อดีตไม่เคยมี หรืออนาคตอาจไม่เป็นอย่างนี้ คือปัจจุบัน

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

นายกนก วิศวกุล – Kanok Vitsawakul

 

 

ชื่อ                                           นายกนก  วิศวกุล 

วันเดือนปีเกิด                      25 กรกฏาคม 2490  จังหวัดพัทลุง 

ที่อยู่                                       –

เบอร์โทรศัพท์                       –                               E-Mail             

Facebook / Website         

                                        

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ( ศิลปศึกษา ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง   ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาศิลปกรรม (ทัศนศิลป์)

มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

2003. Dec 4th 2002 – Fab 28th  ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองเชียงราย ประเทศไทย  จังหวัดเชียงราย

2006. “หลอมเรา” หอศิลป์ ริมน่าน จังหวัดน่าน

2006-2007. Dec 30th 2006 – Jan 14th  2007  ไตญวนแกลลอรี่

2550. แกลลอรี่ ปีนังประเทศมาเลเซีย

2008. “ห่มฟ้าฮอมปอย” 9 อาร์ตแกลลอรี่ เชียงราย

2009. “สึนามิ” Jan 17th 2009 – Fab 17th  2009  ไตญวน แกลลอรี่เชียงราย

2011-2012. “รอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 100 ศิลปินลุ่มน้ำโขง

2012.  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย Chiang Rai  Thailand

 

แนวความคิด

ธรรมชาติศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเลือกใช้เทคนิควิธีการและวัสดุจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือในการแสดงออกเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกในทางศิลปะของข้าพเจ้า

10.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpgc25-2.jpgc3-1.jpgc44-4.jpgc50-3.jpg

 

นายกมล สาริกานนท์ – Kamol Sarikanon

 

 ชื่อ                                           นายกมล     สาริกานนท์

MR.  KAMOL      SARIKANON

วันเดือนปีเกิด                      16   ตุลาคม    2503    จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เบอร์โทรศัพท์                        –                           E-Mail

Facebook / Website            –

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  ศษ.บ. ( จิตรกรรมสากล ) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเพาะช่าง

ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ประวัติการแสดงงาน        

2546. นิทรรศการ  “ปอยครูศิลป์  แผ่นดินล้านนา”  ครั้งที่  2 ณ  สวนอาหารบ้านฝ้าย  เรือนฝ้ายคำ จังหวัดแพร่

2547. นิทรรศการ  “ต๋ามฮีตโตยฮอย  สล่าเมือง” ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547. นิทรรศการศิลปกรรม “ปอยครูศิลป์   แผ่นดินล้านนา”  ครั้งที่ 3 ณ  หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2548. นิทรรศการ “ต๋ามฮีตโตยฮอย   สล่าเมือง” ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548. นิทรรศการศิลปกรรม   “ปอยครูศิลป์   แผ่นดินล้านนา”  ครั้งที่  4 ณ  หอศิลปวัฒนธรรมนครลำปาง

2549. นิทรรศการ   “ศิลปินเชียงราย  เพื่อครูจูหลิง  ปงกันมูล”  ณ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2549. นิทรรศการ   FINE  ART ณ  INTERNATIONAL  BANGKOK  SCHOOL  (ISB)  กรุงเทพฯ

2549. นิทรรศการ “ฉลองศิริราชสมบัติ  60  ปี : 60  ศิลปินเชียงราย” ณ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2551. นิทรรศการศิลปกรรม   “ฮ่มฟ้าฮอมปอย”  ณ   9  อาร์ตแกลเลอรี่   จังหวัดเชียงราย

2554. นิทรรศการศิลปกรรม “ฉลองเมืองเชียงราย  750  ปี”  ณ  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

แนวความคิด

                มุมมองที่เรียบง่ายในธรรมชาติที่พบเห็นในวิถีชนบทวัฒนธรรมล้านนา ในจังหวัดเชียงราย   ความงามที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของห้วงเวลาและบรรยากาศอันสงบเงียบและบริสุทธิ์ที่ซ่อนตัวอยู่ทั่วไปรอการค้นพบจากผู้พบเห็นและหลงใหลในความงามที่แต่งแต้มด้วยสีสันแห่งพันธุ์ไม้   

 

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

นาย เชิด สันดุษิต – Cherd Sandusit


 

ชื่อ                                                นาย เชิด  สันดุษิต

Mr.Cherd  Sandusit

วัน เดือน ปี เกิด                           23  กรกฏาคม  2495  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                             บ้านเจียงฮายหลวงบ้านศิลปะ  272  หมู่2 บ้านป่าสักหลวง  ตำบลจันจว้าใต้

อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57270

เบอร์โทรศัพท์                              089-6351075

E-Mail                                         CHIANG RAI LUANG@gmail.com

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2505.  ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านแม่ใจ  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2510.  มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัฒนวิทยากรบ้านแม่ใจ  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2517.  ประโยคมัธยมครูการช่าง  โรงเรียนเพาะช่าง  จังหวัดกรุงเทพฯ

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

2549. “นิทรรศการ ตรีศิลป์”.ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน.เชียงราย

2551. “นิทรรศการ ไตรศิลป์”.ณ  เจียงฮายหลวงบ้านศิลปะ.เชียงราย

2552. “นิทรรศการ ไตรศิลป์ สัญจร”.ณ  วัดเจดีย์หลวง.เชียงราย

2554. “นิทรรศการ ศิลปะจากทุ่งนา”.ณ  9 ARTแกลลอรี่.เชียงราย

 

การแสดงงานกลุ่ม

2544. “นิทรรศการศิลปะ ปอยครูศิลป์ แผ่นดินล้านนา ครั้งที่1”.ณ  หอศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2545. “นิทรรศการศิลปะ เชียงรายเมืองศิลปิน  และ สล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง

75 พรรษา”.ณ  เทศบาลเมืองเชียงราย

2546. “นิทรรศการศิลปะ ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง”.ณ  หอศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547. “นิทรรศการ ศิลปะ กับ สังคม”.ณ  สถาบันปรีดี พนมยงค์.กรุงเทพฯ

2547. “นิทรรศการศิลปะ เชียงรายเพื่อหอศิลป์”.ณ  หอศิลป์เจ้าฟ้าแห่งชาติ.กรุงเทพฯ

2548. “นิทรรศการศิลปะ ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง”.ณ  หอศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

2549. “นิทรรศการศิลปะ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี โดย 60 ศิลปิน เชียงราย”.

ณ  สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2551. “นิทรรศการศิลปะ 8 สายธารศิลปกรรม”.ณ  9 Art แกลลอรี่.เชียงราย

2552. “นิทรรศการศิลปกรรม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ล้านนา-สิบสองปันนา”.

ณ  สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2555. “นิทรรศการศิลปกรรม เฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย”.ณ  9 Art แกลลอรี่.เชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2517.  ได้รับรางวัล  การแสดงผลงานศิลปหัตถกรรม  จากโรงเรียนเพาะช่าง  กรุงเทพฯ

2529.  ได้รับรางวัล  การประกวดภาพวาด จากสำนักป่าไม้เขตเชียงราย

2554.  ได้รับเกียรติบัตร  ศิลปินเชียงราย จากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 

แนวความคิด

รัก และ ชอบทำศิลปะ เมื่อได้สัมผัส รับรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ก็เกิดความคิด จึงสร้างสรรค์

ศิลปะออกมา

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg7.jpg