Category Archives: Male Artists

นาย สาตรา วรรธนะหทัย – Saatra Wattanahatai

 

ชื่อ                                            นายสาตรา วรรธนะหทัย

 MR. SASTRA   WATTANAHATAI

วันเดือนปีเกิด                    23   กันยายน  2505    จังหวัดธนบุรี   

ที่อยู่                                       143 หมู่ 5 บ้านป่ารวก ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57250

เบอร์โทรศัพท์                       053-729009, 084-7011822    E-Mail   namloa@hotmail.com             

Facebook / Website           pommaeloa@hotmail.com  

                                        

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนโฆษิตสโมสร  (วัดระฆัง)

มัธยมศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

มัธยมศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ขอนแก่น)

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทวีธาภิเศก

ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.) มศว. ประสานมิตร

 

ประวัติการแสดงงาน

2545. นิทรรศการ “เชียงรายเมืองศิลปิน” ณ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและ จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

จังหวัดเชียงราย

2546. นิทรรศการ “สล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา”

ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จังหวัดเชียงราย

2547. นิทรรศการ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

2547. นิทรรศการ “SMALL ART” ที่ 9 Art Gallery จังหวัดเชียงราย

2548. นิทรรศการจิตรกรรม “ร้อยบุปผา น้ำแต้มล้านนา” ณ ห้องนิทรรศการชั้น 4 ศูนย์สรรพสินค้า

ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

2549. นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินลุ่มแม่น้ำลาว “ฤดูกาลแห่งชีวิต” ณ PCC ART CENTER

กรุงเทพฯ

 

10.jpg11.jpg12.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

นาย สุขุม เขื่อนศิริ – Sukhum Kaunsiri

 

ชื่อ                                   นาย  สุขุม   เขื่อนศิริ

Sukhum Kaunsiri

ที่อยู่                                185  หมู่ที่5  บ้านสันเชียงใหม่   ตำบลงิ้ว  อำเภอเทิง

จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57230

เบอร์โทรศัพท์                087-1721395

E-Mail                           P-i-p_b-623@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543   ประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสักสันเชียงใหม่  ต. งิ้ว  อ.เทิง   จ.เชียงราย

พ.ศ. 2546   มัธยมต้น  ณ  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ต.เวียง  อ.เทิง   จ.เชียงราย

พ.ศ. 2549  มัธยมปลาย  ณ  โรงเรียนปล้องวิทยาคม  ต.ปล้อง  อ.เทิง   จ.เชียงราย

พ.ศ. 2554   ปริญญาตรี  ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ทัศนศิลป์   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ประวัติการแสดงงาน

2554. “ ศิลปะจากศิลปะนิพนธ์”  ครั้งที่  3”.หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.กรุงเทพฯ

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2552. รองชนะเลิศอันดับ 2 “ การปั้นกว่าง ประเภทประชาชน”  ในงานชมรมคนรักกว่าง

ครั้งที่ 6  เชียงราย.

2553. รองชนะเลิศอันดับ 2 “ ประกวดภาพวาด ประเภทประชาชน” ในงานรวมพลคน รัก

กว่าง เชียงรายครั้งที่ 7

รองชนะเลิศอันดับ 1 “ ประกวดภาพวาด รักสมเด็จย่า” ประเภทอายุไม่เกิน 25 ปี

ณ  พระตำหนักดอยตุง.

2554.ชนะเลิศอันดับ 1 “ ประกวดภาพวาด โลกรอดเพราะกตัญญู” ระดับอุดมศึกษา

จังหวัด นนทบุรี.

รองชนะเลิศอันดับ 2  “ ประกวดวาดภาพ บัณฑิตจิตรอาสา นำปัญญา พัฒนา

ท้องถิ่น”  จ.ลำปาง

ครูพิเศษและคณะกรรมการการแข่งทักษะทางวิชาการ ร.ร.อนุบาลเชียงของ

2555. ครูพิเศษโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ  อำเภอ  ห้วยสัก  จังหวัด เชียงราย

อันดับ 1 การประกวดริ้วขบวนเทียนพรรษาและต้นเทียน พรรษา  เทศบาลตำบลเวียง

เชียงของ  จังหวัด เชียงราย

อันดับ 3 การประกวดริ้วขบวนและรูปขบวนประเพณีลอยกระทง  เทศบาลตำบล

เวียงเชียงของ  จังหวัด เชียงราย

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

นายชาตรี ศรีพรม Chatree Sriphrom

 

ชื่อ                                     นายชาตรี        ศรีพรม

MR.CHATREE      SRIPHROM

วัน เดือน ปี เกิด                21  กันยายน  2517

ที่อยู่                                      ชื่อบ้าน  ร่องปลาค้าว  เลขที่  428/5  หมู่ที่  9 ตำบล  รอบเวียง

อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                  086-1861055         E-Mail  chartree-art@hotmail.com

Facebook / Website        –

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545            ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. นิทรรศการ “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง 750 ปี เมืองเชียงราย”.

2554.นิทรรศการ “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ

รอบ 84 พรรษา.

2554.นิทรรศการ “เชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปี”.

2551.นิทรรศการ “ฮ่มฟ้าฮอมปอย ณ 9 art Gallery”.

 

 

บุญศรี เจริญยิ่ง – Boonsri Jalearnying

 

ชื่อ                                                       บุญศรี  เจริญยิ่ง

Mr. BOONSRI  CHAROENYING

 วัน เดือน ปี เกิด                                 14 มีนาคม 2533 จังหวัดตรัง

ที่อยู่                                                   120/51-52 ถนนพรานนก ตรอกบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์                                    087-5456251

E-Mail                                                      Night_angel-dp@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา 

– โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

– วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย

– กำลังศึกษาศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน

2555. “ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย”

2556. “ร่วมแสดงนิทรรศการ 36 ปี แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปไทย”

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านศิลปะวาดเส้น  การประกวดทักษะ

วิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

– เป็นตัวแทน  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย การประกวดทักษะวิชาชีพ  ระดับภาค

– ได้รับทุนสนับสนุน นักศึกษาศิลปะสยามกำมจล ของอาจารย์ถวัลย์  ดัชนี  โดย ธนาคารไทยพาณิช

– ร่วมเขียนปฏิทิน  โดยบริษัทกนกสิน  เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

– ได้รับเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน  โครงการประกวดศิลปะพระพิฆเณศ

โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

– รางวัลที่ 3 โครงการประกวดศิลปกรรม “ต้นโพธิ์”

โดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย ประจำประเทศไทย

2.pngfull page front.jpg

นายชาตะ ใหม่วงค์ – Chata Maiwong

 

ชื่อ                          นายชาตะ ใหม่วงค์

MR.CHATA   MAIWONG

ที่อยู่                       231 ม.6 บ้านฝั่งหมิ่น ตำบล  ริมกก อำเภอ  เมือง

จังหวัด  เชียงราย ไปรษณีย์ 57100

เบอร์โทรศัพท์      086-1850515            Email   chata_1maiwong@hotmail.com

 

การแสดงผลงานศิลปะ (กลุ่ม)

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม อนุภาคลุ่มน้ำโขง จีน-ไทย : ยวี่ซี-ล้านนา

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง”

ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “8 สายธารศิลป์” 4 Cope gallery เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

– แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “Memory in the Truth” 9 Art gallery เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง – 750ปี เมืองเชียงราย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “จิตกรไทยสู้ภัยน้ำท่วม” ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 พรรษา และเฉลิมฉลองครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย”

ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

นายสุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์ – Sujin Suriyanaparoek

 

ชื่อ                                     นายสุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์

                                              Sujin Suriyanaparoek

วัน เดือน ปี เกิด                7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                      4/15 หมู่ 1 ตำบล เวียงพางคำ  อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57130

เบอร์โทรศัพท์                  089-5615878        E-Mail  jinarts_cr@yahoo.co.th

Facebook / Website          –

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2533. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง

พ.ศ.2531. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

พ.ศ.2528. มัธยมศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พ.ศ.2525. ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2554. ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

2553. ร่วมแสดงศิลปกรรม “ร่วมสมัย กลุ่มสล่าเมืองพาน2553”. 9 อาร์ต แกลเลอรี่. เชียงราย.

2552. แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ปาดวาดฝัน..เส้นสี”  9 อาร์ต แกลเลอรี่. เชียงราย.

2551. ร่วมแสดงศิลปกรรม “ฮ่มฟ้าฮอมปอย”  9 อาร์ต แกลเลอรี่. เชียงราย.

2550. ร่วมแสดงศิลปกรรม “กลุ่มสล่าเมืองพาน(ศิลปกรรมและดนตรี)”ณ หอประชุม อำเภอพาน

จังหวัด  เชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2527.  “Copper Award” The 14 th  International Children’s  Art Exhibition,Japan.

 

แนวความคิด

เรียนรู้ในความเป็นอนิจจัง ตื่นจากกองทุกข์ เบิกบานในโลกอนัตตา หายใจอยู่จึงดำรงอยู่ เดินไปบนทางสายกลาง สะอาด สว่าง และสงบ ผมสื่อสารโดยใช้ “ดอกบัว” เป็นสัญลักษณ์แทนสัจธรรมของชีวิต

 

นายสุทัศน์ กุณนา – Sutat Kunna

ชื่อ                                           นายสุทัศน์  กุณนา

MR. SUTAT  KUNNA

วันเดือนปีเกิด                     15    กุมภาพันธ์   2502   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                       ชื่อบ้าน หอศิลป์ เฮือนสล่า  เลขที่  201  ม.14  ชื่อหมู่บ้าน  ป่ากว๋าวกลาง

ตำบล  เมืองพาน  อำเภอ  พาน  จังหวัด  เชียงราย  ไปรษณีย์  57120

เบอร์โทรศัพท์                      080-0208821  E-Mail   Sutat-Kunna@hotmail.com

Facebook/Website          –

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2523. มัธยมศึกษาตอนปลาย  มศ.5  โรงเรียนพานพิทยาคม

พ.ศ.  2540. สถาบันราชภัฎเชียงราย  อนุปริญญาตรี ก.ศ.บ.ป.

 

ประวัติการแสดงงาน        

การแสดงงานกลุ่ม 

2546. งานแสดงศิลปะโดย  กลุ่มสล่าเมืองพาน  “17 สล่าเมืองพาน”

2547. นิทรรศการแสดงงานศิลปะ เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ พิพิษภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพ

2549. นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11

ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

2550. นิทรรศการฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี “60 ศิลปินเชียงราย” ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2551. นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศิลปินอิสระ

96 รวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค กรุงเทพฯ

2552. ศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 8 ณ หอศิลป์ไตยวน เชียงราย

2553. งานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย แด่ อาจารย์พนม แก้วน้อย “กลุ่มสล่าเมืองพาน”

ณ นายอาร์ท แกลลอรี่ เชียงราย

2554. นิทรรศการ “ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 10” ณ หอศิลป์ลำปาง มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสรี

กาดกองต้า อำเภอเมืองลำปาง

2555. นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 17  ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

วันที่ 23 มิถุนายน 2553 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า นายสุทัศน์ กุณนา ได้อุทิศตนด้วยกำลังกาย กำลังปัญญาและแรงงานช่วยเหลือกิจการต่างๆของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา สภากาชาดไทยจึงให้เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 ไว้เป็นเกียรติสืบต่อไป

 

แนวความคิด

ตัวศิลปินเองเป็นผู้สนใจความงามของธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กจึงได้หัดวาดรูปแนวธรรมชาติตามที่ตนชอบ

โดยอาศัยการฝึกฝนการวาดภาพจากภาพถ่าย จากสถานที่จริง และศึกษาหาเทคนิคการวาดจากการอ่านหนังสือศิลปะ

โดยที่ตัวศิลปินเองไม่ได้เรียนรู้หลักการและวิธีการต่างๆจากสถาบันการศึกษา

 

2.jpg3.jpg4.jpg4.png5.jpg5.png6.jpg7.jpg8.jpg

นายพิสิษฐ์ ไชยล้อม – Pisit Chailom

นายพิสิษฐ์    ไชยล้อม

Mr.Pisit Chailom

เกิดวันที่   22   ตุลาคม   2513

ที่อยู่  252   หมู่ที่  16  บ้านสันต้นขาม   ต. นางแล   อ. เมือง   จ. เชียงราย  57100   โทร 081 – 0240472

E mail   pisitchailorm@hotmail.com

การศึกษา

–                   สถาบันราชภัฎลำปาง

–                   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขตภาคพายัพ

–                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

–                   โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

–                   โรงเรียนบ้านป่ารวก

ประสบการณ์และผลงานสำคัญ

–                   จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีทรายมูล  อ. สันทราย  จ. เชียงใหม่

–                   จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีสองเมือง อ. สารภี  จ. เชียงใหม่

–                    จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีดอนมูล  อ. สารภี  จ. เชียงใหม่

 

การแสดงผลงานครั้งสำคัญ

–                   แสดงงานนิทรรศการออกแบบนิทรรศการ 4 ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษก  เชียงใหม่

–                   แสดงงาน  RETEX  90  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

–                   นิทรรศการจิตรกรรมวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษก  เชียงใหม่

–     นิทรรศการจิตรกรรมไทยของธนาคารนครธน  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

–     นิทรรศการจิตรกร  วีรกรรมหรือคุณลักษณะที่สำคัญของทหารบก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฉลองสิริราชสมบัติครบ  50 ปี ณ สโมสรทหารบก

–                   นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20  , 21 , 23, 24

–                   นิทรรศการจิตรกรรมภูมิทัศน์ในประเทศไทย ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

–                   นิทรรศการศิษย์เก่าศิลปกรรมวิทยาเขตภาคพายัพ ครั้งที่ 1 , 2 , 3 , 4

–                   นิทรรศการศิลปกรรม “ มองสิงห์ผ่านศิลป์ 65 ปี ”  ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

–                   นิทรรศการศิลปกรรมภาคเหนือ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

–                   นิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาครบรอบ 65 ปี  สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์

–                   นิทรรศการเชียงรายเมืองศิลปิน ณ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จังหวัดเชียงราย

–                   นิทรรศการ “ ต๋ามฮีต  โตยฮอยสล่าเมือง ”  ครั้งที่ 2 , 3 , 4 , 5  จังหวัดเชียงใหม่

–                   นิทรรศการสล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา

–                   นิทรรศการศิลปะเชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ พิพิธภัณฑ์สถาณแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

–                   นิทรรศการผลงานศิลปกรรม ตักสิลาสักการะ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี จังหวัดมหาสารคาม

–                   นิทรรศการศิลปิน “ ศิลปินเชียงรายเพื่อครูจูหลิง ปงกันมูล ” สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

–                   นิทรรศการภาพต้นแบบลายปัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

–                   นิทรรศการกล้วยไม้ไทยครั้งที่ 3

–                   นิทรรศการจิตรกรรมช้างไทยมหากุศล ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ. ลำปาง

–                   นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55

–                   นิทรรศการศิลปกรรม สล่าล้านนาร่วมสมัย ทิพยหย้องภูมิผญา ล้านนาสล่าเมือง เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

–                   นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงทศวรรษที่ 2

–     นิทรรศการสานใจ สายใย ศิลปกรรม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  เสาว์คง  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

รางวัลเกียรติยศ

–                   รางวัลที่  1  ของสมาคม YMCA

–                   รางวัลที่  1  การประกวดวาดภาพของสวนสัตว์เชียงใหม่

–                   รางวัลที่  3  เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 20

–                   รางวัลพิเศษ การประกวดจิตรกรรม “ มองสิงห์ผ่านศิลป์ 65 ปี ”  ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

–                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์

–                   รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพในงานมหกรรมวันคุ้มครองโลก เครือข่ายต้านโรคร้อน

 

10.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

นายสุบิน อารินทร์ – Subin Arin

 

ชื่อ                                           นายสุบิน   อารินทร์

วันเดือนปีเกิด                                 

ที่อยู่                                      48 ม.12 ตำบล ผางาม อำเภอ เวียงชัย

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57210

เบอร์โทรศัพท์                      E-Mail              

Facebook / Website             

                                        

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2541. ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกประติมากรรมสากล

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

ประวัติการแสดงงาน

2552. นิทรรศการศิลปกรรม“ฮ่มฟ้าฮอมปอย” ศิษย์เก่าอาชีวศึกษาเชียงรายคณะศิลปกรรม

9 ArtGallery

2548 – 2553. บ้านและสวนแฟร์

2554. นิทรรศการศิลปกรรมเชียงรายเมืองศิลปินฉลอง ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย

 

แนวความคิด

                ข้าพเจ้า นำเอาดินมาถ่ายทอดความงามของสรรพชีวิต ในอิริยาบถที่ต่างกันออกไปตามแต่ละห้วงแห่งจินตนาการ

 

1.jpg2.jpg3.jpg

นายสุบิน วิชัยคำ – Subin Wichaikam

ชื่อ                                           นายสุบิน วิชัยคำ

Subin Wichaikam

วันเดือนปีเกิด                   เกิด ค.ศ. 1945   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                      201 ม.10 บ้านอิงดอย ซ. 4 ตำบล แม่เย็น อำเภอพาน  จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57280

เบอร์โทรศัพท์                  053-957046, 04-1770612            E-Mail

Facebook / Website          

                                           

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตร ACADEMY OF FINE ARTS OF ROME, ITALY รัฐสถาบันศิลปะชั้นสูง แห่งกรุงโรม อิตาลี

 

ประวัติการแสดงงาน

1972 . “แสดงภาพดุสิตธานี”.
1973 . “แสดงภาพ A.U.A.”.
1974. “ได้รับรางวัล Tirrene Assicurazioni”.
1975 -1979 . เขียนภาพฝาผนังให้ตระกูล Vendi Tti. ที่เมือง Sora (FR.)
2003. “ร่วมนิทรรศการศิลปะ “กลุ่มสล่าเมืองพาน” ณ PHAN GALLERRY
2004 . ร่วมนิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลปะเพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ กรุงเทพฯ.

1.jpg2.jpg