Category Archives: Male Artists

นาย วีรศักดิ์ เชื่อข้าวซ้อน – Veerasak Chaukhaosorn

                                        

 

ชื่อ                     นาย วีรศักดิ์ เชื่อข้าวซ้อน

                          Veerasak Chaukhaosorn

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนพินิจประสาธ จ.พะเยา

 

ประวัติการแสดงงาน

แสดงงานเดี่ยว

                   2555. งานเทศการส้มโอและของดี.  ณ อำเภอเวียงแก่น  

แสดงงานกลุ่ม

                   แสดงผลงานในงานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่นประจำปี ๒๕๕๕

                   งานมหกรรมศิลปินภูมิปัญญูา (ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ)ณ ไร่เชิญตะวัน

                   งาน นิทรรศการศิลปะกรรมครูศิลป์แผ่นดินล้านนาครั้งที่ ๒สร้างสัมพันธ์ภาพสู่ประชาคม 

              อาเซียนครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลับราชภัฎอุตรดิตถ์

                   งาน น้ำชุ่มดินเย็น สืบฮีตต๋ามฮอยวัดร่องหลอด อ.พาน จ.เชียงราย

 

แนวความคิด

จากภาพความทรงจำในอดีต สร้างความประทับใจในวิถีชีวิตที่บรรพชนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ปราศจากเครื่องอำนวยความสะอวดที่ทันสมัย ก่อเกิดจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ บ่งบอกถึงธรรมชาติที่ไร้มลภาวะ กลิ่นไอแห่งความมั่งคั่งที่บรรพชนสืบสานดำรงไว้ให้เป็นสมบัติของลูกหลาน ยอมรับถึงสัจธรรมที่สิ่งมีชีวิตถวิลหา วิถีชีวิตของชนชาติในอดีตเป็นสิ่งที่ยั่งยืนของการดำรงอยู่เกิดขึ้นและดับสลาย ล่วงเลยไปกับกาลเวลาที่ยาวนานยากที่จะหวนกลับคืนมาสู่อ้อมอกวิถีบรรพชน

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

นาย วีระชล ศรีละ – Veerachol Srila

ชื่อ                           นาย วีระชล   ศรีละ

                                Mr.Veerachol  Srila

วัน เดือน ปี เกิด      4 ธันวาคม  2525  จังหวัดเชียงราย

                                    ที่อยู่  312  หมู่ 9(บ้านศรีป่าซาง) ต.ท่าสุด  อ.เมือง จ.เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57100  

 เบอร์โทรศัพท์        083-5163688  ,  087-3027466

 

ประวัติการศึกษา 

ประถมศึกษา                              โรงเรียนบ้านแม่คำสบเปิน

มัธยมศึกษาตอนต้น                    โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ               สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ปริญญาตรี                                   ศิลปบัณฑิต  (จิตรกรรม)  เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะศิลปกรรม

                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วิทยาเขตภาคพายัพ)

 

ประวัติการแสดงผลงานศิลปกรรม

2554. “นิทรรศการจิตรกรรมกลุ่ม สายน้ำกก”. 9 Art  Gallery. เชียงราย

2554. “ร้อยใจศิลปิน สืบศิลป์เมืองเชียงราย”. ศาลากลาง.เชียงราย

2551. “นิทรรศการจิตรกรรม วิถีแห่งความพอเพียงโดยกลุ่มล้านนา 47”. 9  Art Gallery . เชียงราย

2550. “นิทรรศการศิลปกรรมขนาดเล็ก โดย 58 ศิลปินเชียงราย”.9  Art Gallery. เชียงราย

2549. “นิทรรศการ ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง”. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย

2549. “นิทรรศการ ล้านนา ล้านช้าง”. หอศิลป์ริมน่าน. น่าน

2548. “นิทรรศการศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างศิลป์เพื่อแผ่นดิน ถิ่นล้านนา”. วัดศรีสุพรรณ.

                          จังหวัด เชียงใหม่

2548. “นิทรรศการศิลปกรรม ต๋ามฮีตโตยฮอย สล่าเมือง ครั้งที่ 4”. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม.

                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547. “นิทรรศการ ศิลปะบนลานดิน ศิลปินบนลานนา  ครั้งที่ 12”. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ.               

            กรุงเทพฯ

2546. “นิทรรศการศิลปกรรม ม้อนศิลป์ในแดนดินถิ่นล้านนา”. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. เชียงใหม่

 

แนวความคิด

                รูปลักษณ์ของพระเจดีย์ คือความสะอาด สว่าง และศรัทธา ท่ามกลางความสงบ แห่งขุนเขาและสายน้ำ ก่อเกิดสมาธิ สู่สติ ปัญญาข้าพเจ้านำสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนามาเสนอด้วยความรู้สึกที่สงบ ศรัทธา  น้อมนำพาจิตใจไปสู่สุขตามคติความเชื่อแห่งพุทธะ

10.jpg11.jpg12.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

นาย ศัจกร แก้วกุลา – Sajakron Kaewkula

ชื่อ                                     นายศัจกร  แก้วกุลา

                                          Mr.Sajakron  Kaewkula

วัน เดือน ปี เกิด                 21 มกราคม 2534   จังหวัดเชีบงราย

ที่อยู่                                   85 หมู่ 2  บ้านหนองแรด ตำบลหนองแรด

                                          อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57230

เบอร์โทรศัพท์                   091 – 4797782

E-Mail                              sajakorn_flying@hotmail.com

Facebook                          www.facebook.com/sajakorn kaewkula

 

ประวัติการศึกษา

            .. 2552   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

                    มีความรักและชื่นชอบการทำงานศิลปะ  แรงบัลดาลใจมาจากวิถีชีวิตของคนล้านนาสมัยก่อน

ที่มีความอบอุ่นเรียบร้อย

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

                          

นาย ศิริชัย เชียงแรง – Sirichai Chaingrang

ชื่อ                                           นายศิริชัย เชียงแรง

Mr.Sirichai Chaingrang

วัน เดือน ปี เกิด                  8 ธันวาคม 2533 จังหวัดเชียงราย 
ที่อยู่                                        64 หมู่ 5 ต.เวียง อ.เทิง

จ.เชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57160

เบอร์โทรศัพท์                      0801322608                        E-Mail  kimhun_88@hotmail.com
Facebook                              
www.facebook.com/คิมหัน มาเตยอง

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่มาแนวความคิดและแรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
บอกเล่าเรื่องราว หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์ผ่านทางศิลปะ

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

นายศิลปวิทยา เชี่ยววิชา – Silapavithaya Chiewvicha

ชื่อ                                                นายศิลปวิทยา  เชี่ยววิชา

                                                     Mr.Silapavithaya  Chiewvicha

วัน เดือน ปี เกิด                            29  สิงหาคม  2500  จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่                                              397/1  หมู่ที่21  บ้านเกาะลอย  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง

                                                     จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                              085-0400937

ประวัติการศึกษา

              .. 2523  ศษ.บ ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เพาะช่าง)

 

ประวัติการแสดงงาน

     2549. “นิทรรศการดนตรีและศิลปะ”.ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี.กรุงเทพฯ

     2549. “นิทรรศการ ศิลปินเชียงราย “เพื่อครูจูหลิง  ปงกันมูล”.ณ สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     2550. “การแสดงผลงานศิลปกรรม ลมหนาวฟ้าเหนือ”.ณ หอศิลป์ไตยวน.เชียงราย

     2550. “การแสดงผลงานศิลปกรรมสล่าล้านนา ต๋ามฮีต  โตยฮอย  สล่าเมือง”. ณ หอ

                 ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     2551. “การแสดงผลงานศิลปกรรม ฮ่มฟ้า ฮอมปอย”.9 อาร์ตแกลเลอรี่.เชียงราย

     2552. “นิทรรศการและกิจกรรม ART WORKSHOP ศิลปะนานาชาติและอนุภูมิภาค

                   ลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5”.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     2552. “นิทรรศการและกิจกรรม ART  WORKSHOP โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะอนุภูมิภาค

                   ลุ่มแม่น้ำโขง : ล้านนา – สิบสองปันนา”.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

     2553. “นิทรรศการศิลปกรรม เกสรศิลป์”.ณ หอศิลป์สมบัติเพิ่มพูน.กรุงเทพฯ

     2553. “การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่  5 , 6 ,9”

     2554. “นิทรรศการศิลปกรรม เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”.ณ ศาลากลาง

                  จังหวัดเชียงราย

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

                    อาหารคือปัจจัยสี่ของมนุษย์ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของคนแต่ละภาค แต่ละชาติ จึงทำให้เกิด

แรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะในแนวซุปเปอร์เรียลลิสติกนี้ เมื่อเห็นภาพแล้วจะเข้าใจได้ทันที

โดยซึมซาบของความอยากความหิว ความมันและรสชาติของอาหาร ซึ่งอยากลิ้มลองอาหารทันที

10.png11.png2.png3.png4.png5.png6.png7.png8.png9.png

นาย ศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว – Supakarn Tunnill

ชื่อ                                           นายศุภกานต์     ตุ่นหนิ้ว        

                                                  Supakarn Tunnill

วันเดือนปีเกิด                      9   กุมภาพันธ์  2511        จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                     129/1 หมู่2  บ้านหนองบัว  ต. ป่าก่อดำ  อ. แม่ลาว  จ.เชียงราย             

เบอร์โทรศัพท์                      053778316   , 0898351145                E-Mail  supak920@hotmail.com

Facebook / Website          นายศุภกานต์   ตุ่นหนิ้ว    

 

ประวัติการศึกษา

     ระดับประถมศึกษา   จากโรงเรียนฝั่งหมิ่น  จังหวัดเชียงราย

     ระดับมัธยมศึกษา      จากโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม   จังหวัดเชียงราย

     ระดับอาชีวศึกษา       จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

     ระดับอุดมศึกษา        จากคณะศิลปกรรม   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    

                                       วิทยาเขตเพาะช่าง     กรุงเทพมหานคร

ประวัติการแสดงงาน

2556. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3   ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้  กรุงเทพฯ  

2553 .แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 10 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ    

2553. แสดงนิทรรศการโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะนานาชาติ 

          ครั้งที่ 6  ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง  จ. เชียงราย

2553. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2  ณ บ้านดำ  นางแล   เชียงราย   ปี 

2552. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 9  ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ   ปี 

2552. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1  ณ บ้านดำ  นางแล   เชียงราย          

2552. แสดงนิทรรศการโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะนานาชาติ  ครั้งที่ 5  

          ณ หอศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎเชียงราย

2551. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 8  ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ    

2551. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย สัญจร  ครั้งที่ 1 

          ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2550. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 7  ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ          

10.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

 

เกียรติประวัติ

2545. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนในการเข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักเทียน 

          พรรษาในงาน โรจน์เรือง  เมืองศิลป์ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศ

          ประเภทการปั้นปูนสด 

2546. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทผลงานสำเร็จรูปการประกวดศิลปะปูนปั้น

          ครั้งที่ 3 รางวัลรอง

2547. ชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทการปั้นปูนสด  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทผลงาน  

          สำเร็จรูปการประกวดศิลปะปูนปั้น ครั้งที่ 4 

แนวความคิด

การถ่ายทอดผลงานโดยกรรมวิถีทางประติมากรรมปูนปั้นในรูปแบบแนวประเพณีที่สะท้อน

คติความเชื่อสื่อความหมายศิลปะตามอุดมคติซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของศิลปะไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้

นาย ทนงศักดิ์ ปากหวาน – Thanongsak Pakwan

ชื่อ                                           นายทนงศักดิ์  ปากหวาน

MR. THANONGSAK  PAKWAN

วันเดือนปีเกิด                      10  มีนาคม  2527       จังหวัด เชียงราย

ที่อยู่                                          ชื่อบ้าน เปลวศิลป์ เลขที่ 392 หมู่ที่ 7 ชื่อหมู่บ้าน ดงมะดะ

ตำบล  ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว  จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57250

เบอร์โทรศัพท์                        085-3817248    E-Mail   thanongsak_pakwan@msn.com

Facebook/Website              http://www.facebook.com/thanongsak.pakwan

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545. ปวช.วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

พ.ศ. 2550. ศิลปบัณฑิต(ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองทุนภูมิพล

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2553. ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2552. นิทรรศการวิถีแห่งสายน้ำ ณ The Gallery สีลมแกลลอเรีย กรุงเทพ ประเทศไทย

การแสดงงานกลุ่ม   

2548. นิทรรศการศิลปไทย โดยนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ

มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ

2551. นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2550 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพ

2552. นิทรรศการลุ่มน้ำโขงล้านนาสิบสองปันนา ณ หอศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงราย

2553. นิทรรศการไท-ไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพ

2554. นิทรรศการ เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย

2555. นิทรรศการ 55 คน 55 ศรัทธา ณ แกลเลอรี ปาณิศา เชียงใหม่ ประเทศไทย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2553. รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22

โดยบริษัทโตชิบ ประเทศไทย

2554. รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 33

โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

2555. รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่14

โดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากประสบการณ์ความผูกพัน ที่ได้ซึมซับสาระในวิถีชีวิตชนบท อันเรียบง่าย สุข สงบ มีศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และนิทานพื้นบ้าน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นจุดเริ่มของความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีแนวความคิดจากคติธรรมที่แฝงไว้ในนิทานพื้นบ้านล้านนา ให้อยู่ในรูปแบบศิลปะแบบประเพณีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นอุดมคติกับทัศนคติบนรูปแบบของศิลปะพื้นบ้านล้านนา และมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยอาศัยจินตนาการด้วยโครงสร้าง จังหวะ เพื่อให้เกิดความประสานกลมกลืนกันโดยใช้ทัศนธาตุ เส้น สี น้ำหนักที่คลี่คลายมาจากรูปทรงในศิลปะพื้นถิ่นล้านนา ด้วยการพรรณาเรื่องไปตามจินตนาการ ตามอารมณ์ ตามความรู้สึกที่คึกคักสนุกสนาน เพื่อสะท้อนจินตนาการจากความประทับใจและคุณค่าในนิทานพื้นบ้านล้านนา

 

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

นาย สมพงษ์ สารทรัพย์ – Sompong Sarasap

 

ชื่อ                                           นาย สมพงษ์  สารทรัพย์

SOMPONG   SARASAP

วันเดือนปีเกิด                  10  มิถุนายน  2504 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                   29  หมู่ 11 ตำบล จอมหมอกแก้ว อำเภอ แม่ลาว

จังหวัด  เชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57250

เบอร์โทรศัพท์                     –           E-Mail                              –

Facebook / Website         –

ประวัติการศึกษา

2527. ปริญญาตรี(ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. กรุงเทพฯ.

 

การแสดงงานเดี่ยว 

2535. “แด่แม่-ธรณี” ดิอาร์ติส แกลเลอรี่, กรุงเทพฯ

2537. “ในสวน” อหิงสา อาร์ต แกลเลอรี่,  กรุงเทพฯ

2540. “หมอกหนาว” แวนสันซีคอนสแควร์,  กรุงเทพฯ

2543. “สมพงษ์ 1997 – 1999” หอศิลปแห่งชาติ, กรุงเทพฯ

“Thai / Tradition” มูลนิธิศิลปะไทย, กรุงอัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์

2544. “Gift of Rice”  Red & Gold อาร์ตแกลเลอรี่ , ซีแอตเติล,สหรัฐอเมริกา

“Recent  Works” 9 อาร์ตแกลเลอรี่ , เชียงราย

2545. “In the Habitat” 9 อาร์ตแกลเลอรี่, เชียงราย

2546. “THE HABITAT” แกลเลอรี่ 55 ,กรุงเทพฯ

2547. “สมพงษ์ 2526-2531”  9 อาร์ตแกลเลอรี่, เชียงราย

2549. “In the Ordinary Day” 9 อาร์ตแกลเลอรี่, เชียงราย

2554. “ชั่วโครตข้าพเจ้า” หอศิลปแห่งชาติ, กรุงเทพฯ

 

การแสดงงานกลุ่ม  

2526-ปัจจุบัน. ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ,จิตรกรรมบัวหลวงและอื่นๆทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศร่วม 100 ครั้ง

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

นาย สมศักดิ์ มะหาวัน – Somsak Mahawan

 

ชื่อ                                             นาย สมศักดิ์   มะหาวัน

SOMSAK    MAHAWAN

วันเดือนปีเกิด                        13  มิถุนายน  2531   จังหวัดเชียงราย             

ที่อยู่                                        ชื่อบ้าน  ห้วยก้าง  เลขที่  102  หมู่ที่  8

ตำบล  ไม้ยา  อำเภอ  พญาเม็งราย  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57290

เบอร์โทรศัพท์                         080 – 4421524          E-Mail     X_sray130631@hotmail.com

Facebook / Website                           

                                

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2555. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พ.ศ.2549. มัธยมตอนปลาย โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา

พ.ศ.2546. มัธยมตอนต้น     โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2555. ชนะเลิศแข่งขันวาดการ์ตูนระดับอุคมศึกษา

 

แนวความคิด

เป็นผลงานสร้างสรรค์ขึ้นตามสิ่งที่พบเห็นในเมือง  ถนน  ฟุตบาต  คอนกรีต  เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่พยายามงอกขึ้นตามรอยคอนกรีตเหล่านั้น ซึ่งหมายถึงการต่อสู้ดิ้นรนของผู้คนในเมืองที่อยู่ท่ามกลางความกดดัน

 

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

นาย สยาม พึ่งอุดม – Sayarm Pueng-Udom

ชื่อ                                           นายสยาม พึ่งอุดม              

 MR. SAYARM PUENG-UDOM

วันเดือนปีเกิด                      เกิด 16 มีนาคม 2500        

ที่อยู่                                      75/2 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                      083-3191544       E-Mail sayarm163@gmail.com

Facebook / Website             

 

ประวัติการแสดงงาน

2547. เข้าร่วมอบรม สัมนา เรื่อง การอนุรักษ์ พันธุ์ไผ่ ที่ศูนย์เพาะกล้าไม้โป่งสลี อ.เมือง จ.เชียงราย

2549. เข้าร่วมศึกษา และ ดูงานการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก ไผ่ ที่ศูนย์ไผ่ทองคำ ค่ายทหาร

เม็งราย จังหวัดเชียงราย

2550. ร่วมออกแบบ เจดีย์ไม้ไผ่ ดอยดินแดง ของวัดป่าอ้อร่มเย็น ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

2551. แสดงนิทรรศการศิลปะไม้ไผ่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

“ปริบาน” The Cracked Blossom

2552. แสดงนิทรรศการศิลปะ ปริบาน 2 ศิลปินใหญ่ โดย สยาม พึ่งอุดม และ เหล่าศิลปินใหญ่ ที่

อังกฤษแกลลอรี่ ต.นางแล จ.เชียงราย

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg