Category Archives: Male Artists

นายบุญเลิศ ทาบุญเป็ง – Mr.Boonlert Taboonpeng

1

ชื่อ                                            นายบุญเลิศ ทาบุญเป็ง

                 MR.BOONLERT  TABOONPENG

วันเดือนปีเกิด                        –      

ที่อยู่                                     13 หมู่10 ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์  57000                   

เบอร์โทรศัพท์                       053-714470           E-Mail               –             

Facebook / Website             –

                                        

ประวัติการศึกษา

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ฉลองสิริราชสมบัติ 60ปี : 60ศิลปินเชียงราย

                  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

– แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “8 สายธารศิลป์” 4 Cope gallery เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

   ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง – 750ปี เมืองเชียงราย”

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 พรรษา และเฉลิมฉลองครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย”

                   ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

2.jpg3.jpg4.jpg

ผศ.ปริญญา แก้วโพธิ์ – Asst.Prof. Parinya Khaewpho

ชื่อ                                           ผศ.ปริญญา    แก้วโพธิ์

                                                ASST.PROF. PARINYA   KAEWPHO

วันเดือนปีเกิด                      3 สิงหาคม 2495    กรุงเทพมหานคร            

ที่อยู่                                      120 หมู่ 2 ตำบลริมกก อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                      084-4067732          E-Mail  –          

Facebook / Website          Parwn95@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2518. คบ.(ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2545. คศม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

2556. นิทรรศการไทยสู่ประชาคมอาเซียน : เวียดนาม/เวียดนาม

2556. ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 12 สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/ไทย อุตรดิตถ์

2555. ร้อยศิลปิน 750 ปีเมืองเชียงราย/เชียงราย ไทย

2555. ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง/เชียงราย ไทย

2554. ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 11/แพร่ ไทย

การแสดงงานกลุ่ม

2554. การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา /ลำปาง ไทย

2554. ศิลปะแห่งศรัทธา : ล้านนา – สิบสองปันนา/เชียงราย ไทย

2553. นิทรรศการศิลปกรรมครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 9

2553. นิทรรศการศิลปกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง/เชียงราย ไทย

2552. ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 8/เชียงราย ไทย

2552. นิทรรศการศิลปกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง/เชียงราย ไทย

2551. International Art Change, Thailand – USA – Yunnan

2551. ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 7/ไทย

2550. นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีน-ไทย : ยวี่ซี-ล้านนา/ไทย

 

 

 

เกียรติประวัติ

2555. ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แนวความคิด

ปรัชญา – ศาสนา – ภพ – จิต

c100-2.jpgc21-5.jpgc45-6.jpgc60-4.jpgc97-3.jpg

 

นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง – Pongpisit Khanjansang

 

ชื่อศิลปิน              นายพงษ์พิสิฐ      ขันจันทร์แสง

                                Mr.Pongpisit       Khanjansang

ที่อยู่                        12  หมู่ที่  3  ต.เมืองชุม  อ.เวียงชัย   จ.เชียงราย  57210

โทร                         084-0431034 ,  0882284229

E-mail                  Fine_art19@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

                ระดับปริญญาตรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

                ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงาน

                   นิทรรศการศิลปกรรมของศิษย์เก่าศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่  ครั้งที่  4

                   นิทรรศการศิลปกรรม  ศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก  Mini  print  ครั้งที่ 5 ศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 

                   นิทรรศการศิลปกรรม  “ต๋ามฮีตโตยฮอย  สล่าเมือง”  ครั้งที่  4    หอศิลป์นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   นิทรรศการศิลปกรรม  “ต๋ามฮีตโตยฮอย  สล่าเมือง”  ครั้งที่  5    หอศิลป์นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   นิทรรศการศิลปกรรมผลงานศิลปะนิพนธ์  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศิลปะบัณฑิต  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ศิลปะภาพพิมพ์  สาขาวิชาศิลปกรรม  คณะศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา    หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   นิทรรศการศิลปกรรม  “ต๋ามฮีตโตยฮอย  สล่าเมือง”  ครั้งที่  7    เซนทัลพลาซ่า  เชียงใหม่

                   ร่วมแสดงนิทรรศการ  “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง :750  ปีเมืองเชียงราย

 

แนวคิดงาน

                วิถีชีวิตชนบทที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น  มีความผูกพันธ์ระกว่างคนกับธรรมชาติที่ดำเนินและเลี้ยงชีพอย่างไม่ฟุ้งเฟ้อ  ผู้คนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีวัฒนธรรมที่ประสานกลมกลืนธรรมชาติ  ถ่ายทอดผ่านบรรยากาศแสงเงา  ซึ่งครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัย  เผยถึงคุณค่าแห่งชีวิตชนบทในภาคเหนือ

2.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

นาย พลาธิป ทองอินทร์ – Palatip Thongin

ชื่อ                                           นาย พลาธิป ทองอินทร์

                                                PALATIP    THONGIN

วันเดือนปีเกิด                   29 มีนาคม 2510   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                       ชื่อบ้าน  สันกำแพง  เลขที่  172 หมู่ที่  9  หมู่บ้าน  สันกำแพง

                                         ตำบล  ดอยงาม  อำเภอ  พาน  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57120

เบอร์โทรศัพท์                   081023 4249        E-Mail  phanthong-t@hotmail.com

Facebook / Website                                    

               

ประวัติการศึกษา

                  มัธยมปลาย ร.ร พานพิทยาคม

                 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2554. นิทรรศการศิลปกรรม เชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย

                        ณ ศาลากลางจังหวัด เชียงราย

2553. กลุ่มสล่าเมืองพานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย แด่ อาจารย์พนม แก้วน้อย

                        ณ 9Art Gallery เชียงราย

2552. นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง:ล้านนา-สิบสองปันนา ณ

                        หอศิลป์ราชภัฎเชียงราย

2550. นิทรรศการศิลปกรรมและดนตรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

                       พระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอพาน จ. เชียงราย

2549. นิทรรศการ 80 ศิลปินเทิดไท้ในหลวง ณ โรงแรม แกรนด์รัชดา กรุงเทพฯ 

2547. เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย

2546. 17สล่าเมืองพาน ณ พานแกลลอรี่

10.jpg11.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

 

พานทอง แสงจันทร์ – Phanthong Saenchun

 

ชื่อ                                           นายพานทอง  แสนจันทร์

PHANTHONG SAENCHUN     

วันเดือนปีเกิด                      14 มีนาคม 2508     จังหวัดเชียงราย        

ที่อยู่                                      36 หมู่ 12 บ้านป่าตึง ตำบล ดอยงาม อำเภอ พาน

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57120  

เบอร์โทรศัพท์                       081-2897536,053-186157              E-Mail    Phan-t@hotmail.com

Facebook / Website              

                                        

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนบ้านสิบสอง

                โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

                วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ เชียงใหม่

                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาวิทยาลัยบูรพา) บางแสน ชลบุรี

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

2546. อัญมณีณ.9 ART GALLERY เชียงราย

2547. “กาลกลับมาของเชียงแสนณ.โรงแรมอนันตรา เชียงแสน เชียงราย

2549. “RETROSPECTIVE 1955-2006”ณ.MUMBER 1 GALLERY  กรุงเทพฯ

2555. “พลังแห่งศรัทรา  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

การแสดงงานกลุ่ม

2553. ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง:สิบสองปันนา-ล้านนา

          ณ.หอนิทรรศการศิลปะสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน

2553. นิทรรศการกลุ่มสล่าเมืองพาน ณ.9 ART GALLERY เชียงราย

2553. โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 6

          ณ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก

2553. Sawasdee the Art and Cultuer of Thailand 2010

          ณ ลอสแองเจลิส วอชิงตัน ชิคาโก ลาฟาแยท โดย Cancer Fighters, LLC  อเมริกา            

                2553. นิทรรสการ  จิตรกรรมไทยร่วมสมัย  ณ.ศิริปันนา แกลเลอรี

          โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอรท์แอนด์สปา เชียงใหม่

2554“ ศิลปะแห่งศรัทธาลานนา-สิบสองปันนา ณ.สำนักหอศิลปวัฒนธรรมราชภัฎ เชียงราย

2554. มหกรรมงานศิลปะ “ 100 ใจศิลป์-ศิลปินเชียงราย โรงแรมริมกก  เชียงราย

2554. มหกรรมศิลปะ ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย 

        ณ สำนักหอศิลปวัฒนธรรมราชภัฎ เชียงราย

2555. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 8

                          วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

               2555. มหกรรมศิลปะ ศิลปินลุ่มแม่น้ำโขง จีน-ไทยณ.สำนักหอศิลปวัฒนธรรมราชภัฎ เชียงราย

เกียรติประวัติ

2540. รับเกียรติจาก อ.ส.ม.ท.เป็นตัวแทนเผยแพร่ศิลปกรรมล้านนาไปยังยุโรปและอเมริกา

2549. รับโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จากการมอบผลงาน ณ.หอศิลป์     

          “CHAINGRAI ART MUSEUM”

2551. รับใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้สนับสนุนงานทาง  

          ศิลปกรรมร่วมสมัย

 

แนวความคิด

จิตรกรรมไทย-ประติมากรรมไทย คือความประทับใจ ถึงแม้จะสลายผุพังไปตามกาลเวลาที่ยาวนานรูปจิตกรรมไทย-ประติมากรรม ในอุดมคติที่สง่างาม ยังมีพลังแห่งความขลัง พลังนั้นคือ รัศมีแห่งความอลังการที่จะประกาศเผยแพร่สัจจะแห่งการดำเนินไปในความเชื่อของข้าพเจ้า

4.jpg5.jpg2.jpg3.jpg

นาย พิรุณ ก๋าเงิน – Pirun Ga-Negrn

ชื่อ                                             นายพิรุณ  ก๋าเงิน

  MR.PIRUN  GA-NGERN

วันเดือนปีเกิด                   6 พฤษภาคม 2509      จังหวัดเชียงราย     

ที่อยู่                                      21 หมู่ที่ 1 บ้านร่องขุ่น ตำบล ป่าอ้อดอนชัย  อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงรายไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                  (053) 673 914 , 086-923 4911 ,  086-732 150   E-Mail perun371@gmail.com 

Facebook / Website           

                                        

ประวัติการศึกษา

ประวัติการแสดงงาน

เริ่มต้นทำงานศิลปหัตถกรรมอย่างเต็มที่เมื่อปี 2542  และได้เข้าร่วมกลุ่มกับศิลปินสล่าเมืองเชียงรายตั้งแต่ปี 2545  ร่วมแสดงผลงานกลุ่มกับสล่าศิลปินเมืองเชียงราย  ร่วมแสดงงานกลุ่มกับกลุ่มสล่าเมืองพาน  และร่วมแสดงในงานข่วงวัฒนธรรม “ต่ามฮีต โตยฮอย” ของชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน

 

แนวความคิด

ชื่นชอบงานด้านศิลปหัตถกรรมมาดั้งแต่เด็ก เห็นพ่อทำสล้อ ซอ ซึงด้วยฝีมือปราณีต  และเมื่อไปบวชเป็นสามเณรเพื่อเรียนในโรงเรียนวัด    ได้มีโอกาสไปช่วยงานช่างที่มาก่อสร้างโบสถ์    หล่อปูน   ปั้นลาย   และวาดจิตรกรรมฝาผนัง        จึงทำให้ชื่นชอบลวดลายไทยและทำงานแนวศิลปะไทยตลอดมา

 

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

นายมานิตย์ กันทะสัก – Manit Kantasak

 

ชื่อ                                             นายมานิตย์    กันทะสัก

MR.MANIT     KAMTASAK

วันเดือนปีเกิด                    1  พฤษภาคม  2524  จังหวัดเชียงราย      

ที่อยู่                                   ชื่อบ้าน  ร่องเผียว  เลขที่  265  หมู่ที่  18  ชื่อหมู่บ้าน  ร่องเผียว

ตำบล  ห้วยสัก  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                    053 – 678221 , 086 – 0962380    E-Mail  Mr.Kantasak@hotmail.com

Facebook / Website         MANIT   KANTASAK      

                                     

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2554. คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ศิลปมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.2548. คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ศิลปมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.2543. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ (เชียงใหม่)

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2555. “สุดท้ายชีวิตทางธรรม” . อุทยานธรรมลำน้ำงาว. จังหวัดน่าน.

2554. “เติมเต็มพระพุทธรูปเติมเต็มจิตพุทธะ” .ศาลาปฎิบัติธรรมอุทยานธรรมลำน้ำงาว,

จังหวัดน่าน.

2549. “จากกระพี้ถึงแก่น 2” . White space Gallery. กรุงเทพมหานคร.

2549. “From Peridrmto core” . Vermont Stadio center , USA.

 

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. “36 ปี ภาควิชาศิลปไทย”. QUEEN GALLERY. กรุงเทพมหานคร.

2554. “ อาจจะมีคำถาม อาจมีคำตอบ” หอสมุดสนามจันทร์ .มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553. “ สานใจ สายใย ศิลปกรรม” . หอศิลป์มหาวิทยาลัยชียงใหม่.

2552. “THE 7th ASIAN ART FESTIVAL ORDOS , CHINA.

2552. “ SYMPOSIUM 2009 , WEST KOWLOON WATERFRONT,HONG KONG.

2552. “ OASIS MIRAGE HONG KONG “INTERNAIONAL SCULPTURE.

2551. “ ONE YEAR ANNIVERSARY” . WHITE SPACE , GALLERY , กรุงเทพมหานคร.

2550. โครงการ “Green People Juksan Fertival 12th,SOUTH KOREA.

2549. นิทรรศการ “ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53” .จังหวัด นครปฐม.

2547.นิทรรศการ “รำลึกถึงคุณชูเกีตรคิ  อุทกะพันธ์” . บ.อัมรินทร์ พรินท์ ติ้ง, กรุงเทพมหานคร.

2546. นิทรรศการ “ศิลปไทย  .ณ  หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ . มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2552 – ปัจจุบัน . “เติมเต็มพระพุทธรูปเติมเต็มจิตพุทธ” ณ อุทยานธรรมลำน้ำงาว.  จังหวัดน่าน.

2539 – 2551. วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเชียงทอง ต.ท่าวังทอง  อ.เมือง  จ.พะเยา

2549. รางวัลที่ 1 Freema tellowship,Vamont Studiocenter,USA

 

แนวความคิด

                “อะหัง วิปัสสะนากัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ

ทุติยัมปิ อะหัง วิปัสสะนากัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ

ตะติยัมปิ อะหัง วิปัสสะกัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ

สัพพะทุขขะ นิสสะระณะ นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ”

พุทธปรัชญาเป็นแนวทาง การปฏิบัติเป็นหนทาง ชำระจิตให้เรืองรองผ่องใส ตั้งฐานชีวิต คือ กาย วาจา ใจ ด้วยการปฏิบัติวิปัสสะนาธรรมกรรมฐาน เมื่อสติได้เกิดขึ้นอย่างแนบแน่นกับสมาธิ ควบกันอยู่อย่างนั้น ความสว่างแจ้งในธรรมได้เกิดขึ้น เรียกว่า “ปัญญาอันสว่างแจ้งในธรรม” ธรรมมะ คือ ความจริง ตรง แท้ ธรรมะ คือธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นครูใหญ่ อันบรรดามนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ทุกสรรพสัตว์ต่างต้องอาศัยพึ่งพา ล้วนเป็นทางตรงเสมอ

ข้าพเจ้ามีความรู้สึกที่ดี และได้อาศัย ความเชื่อ ความศรัทธาที่มีต่อคำสั่งสอนของพุทธศาสนา มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยใช้ต้นไม้ที่เราต่างพึ่งพา อาศัยทั้งที่เป็นองค์ประกอบของธรรมชาติ เช่นเดียวกับมนุษย์ มาสร้างสัญลักษณ์เพื่อพูดถึงเนื้อหา สาระ ที่มีอยู่ในธรรมชาติเอง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ผ่าน กระบวนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และวิธีการที่เกิดจากการคิดค้นเป็นเทคนิคเฉพาะตน ด้วยการ “แหก งัด ตอก ง้าง” เปิดให้เห็นตั้งแต่เปลือกกระพี้ เข้าไปสู่แกน อันเป็นนัยและสาระที่มีอยู่ภายใน สัญลักษณ์ที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและตัวผู้ชมผลงาน จากมุมมอง และการเข้าถึงด้วยผู้ที่ “ดู” และ “เห็น” เอง

 

10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

นาย รุ่งโรจน์ แสนลือ – Rungrote Saenlue

 

ชื่อ                                           นาย รุ่งโรจน์ แสนลือ       

RUNGROTE SAENLUE

วันเดือนปีเกิด                      19 ตุลาคม 2533       จังหวัดเชียงราย 

ที่อยู่                                      378/62 ม.4 ตำบล ริมกก อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย  ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                      087 – 3014504       E-Mail  van_rungrote19@hotmail.com   

Facebook / Website           แวน บทกวีของนกขมิ้นและคนจร                                       

 

ประวัติการศึกษา  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

นาย ลิขิต นิสีทนาการ – Likit Nisritanakarn

 

ชื่อ                                                           นาย ลิขิต  นิสีทนาการ

วัน เดือน ปีเกิด                                        13 ธันวาคม 2516 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                         525/2 ซอยเกษตรสิน ตำบล  ลำพยา   อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73000

เบอร์โทรศัพท์                                         081-941-1716

 

ประวัติการศึกษา

– โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ป.6 จังหวัดเชียงราย

– โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ ม.3 จังหวัดเชียงใหม่

– สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด) ปวช.-ปวส. จังหวัดเชียงใหม่

– ศิลปะบัณฑิต (จิตรกรรม) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลอง 6)

– ศิลปะมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน (เดี่ยว)

2555. “นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่1 ศิลปะไทยในคติธรรม”.ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หอศิลปกรุงเทพฯ

ประวัติการแสดงงาน (กลุ่ม)

– “ร่วมแสดงศิลปกรรม โตซิบา ครั้งที่ 17”

– “ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 10,13 และ 14”

– “ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15”

– “ร่วมแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 2,4,7,8,9”

– “ ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20,21,24,25,27,28,29,30,31,32”

– “ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธนาคารกสิกรไทย”

2545.  “แสดงนิทรรศการกลุ่ม เส้นศิลป์ไทย”.ณ บ้านบางกอก

2545. “แสดงนิทรรศการ 12 ภาพลักษณ์ไทย”.ณ สีลม RCK

2545. “ ร่วมแสดงนิทรรศการเชียงรายเมืองศิลปิน”

2548. “แสดงนิทรรศการจิตรกรรม เหนือเมฆและม่านหมอก”.ณ  Nine Art Gallery

2549. “แสดงนิทรรศการพุทธประวัติและพลังธรรมชาติในคติไทย”.ณ Number 1 gallery

2549. “แสดงนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย”.ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549. “แสดงนิทรรศการ 33 Heads, 231 tusks”.ณ Grand Hyatt Erawan Bangkok

 

2550. “ร่วมแสดงนิทรรศการฉลองศิริราชสมบัติ 60 ศิลปินเชียงราย

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”

2551. “แสดงนิทรรศการ The North Faith โดยศิลปิน 9 คน”.ณ Number 1 Gallery

2553. “ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ล้านนา – สิบสองปันนา

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2552”. ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2552. “แสดงนิทรรศการศิลปะไทย โดยมหาบัณฑิตศิลปะไทยคนเมืองล้านนา”

2553. “ร่วมแสดงนิทรรศการสานใย สายใย ศิลปกรรม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ

ผศ. สุรสิทธิ์  เสาว์คง”

2553. “นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 60 ปี ราชาภิเษกสมรส

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์”

2553. “แสดงนิทรรศการ รูปลักษณ์แห่งจิตวิญญาณไทย”.ณ BC galleria

2554. “ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะไทย ครั้งที่ 4  พลานุภาพแห่งจุลศิลป์”

2555. “ร่วมแสดงผลงานทศวรรษที่ 3 จิตรกรรมบัวหลวง”

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2535.  รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมปลาย ม.4-ม.6 Topic “The Road to Democracy” ของ                      สำนักพิมพ์  Student weekly

2536.  รางวัลดีเด่นระดับมัธยมปลายของ Toshiba

2536.  รางวัลชมเชยระดับมัธยมปลาย เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของ แลนด์แอนเฮาส์

2536.  รางวัลชมเชย วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม ระดับ ปวช. ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ              เชียงใหม่

2537.  รางวัลดีเด่นระดับมัธยมปลาย 25 ปี Toshiba

2537.  รางวัลที่ 2 วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม 700 ปี ระดับ ปวช. ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ      เชียงใหม่

2538.  รางวัลชมเชยในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ทศท.หัวข้อ “น้ำใจให้รอยยิ้ม”        ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

2538.  รางวัลดีเด่น การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ สาขาภาพพิมพ์ระดับ ปวช. สถาบัน             เทคโนโลยีราชมงคล

2539. รางวัลชมเชยใน การประกวดบัตรอวยพรวันสงกรานต์ของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ          เครื่องประดับ

2539.  รางวัลที่ 2 ใน การประกวดวาดภาพสัตว์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ระดับอาชีวะและ                                 ประชาชนทั่วไป

2540. รางวัลชมเชยใน การประกวดภาพสุภาษิตหรือคำพังเพยระดับชาติ ศูนย์วัฒนธรรม                                แห่งชาติ

2541. รางวัลชมเชย “มองสิงห์ผ่านศิลป์” 65ปี บ.บุญรอดบริเวอรี่

2541. ประกาศเกียรติคุณสร้างชื่อเสียงให้คณะศิลปกรรม ศรม.

2541. รางวัลที่ 1 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ของกระทรวงมหาดไทย

2542.  รางวัลที่ 3 Lottery Art Award ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา

2543.  รางวัลชมเชย การประกวดภาพจิตรกรรมเพื่อเป็นลายปักผ้ามูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จ            พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

2544.  รางวัลชมเชย จิตรกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2545.  รางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป การประกวดภาพกิจกรรมเฉลิมพระ                                 เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2548.  รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ใน การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่        7

2548.  รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 27

2549.  รางวัลดีเด่นใน การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 8

2549.  รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 28

2551.  รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 30

 

 

นาย วรวิทย์ แสงทอง – Vorrawit Sangthong

ชื่อ                                         นาย วรวิทย์  แสงทอง

                                              Vorrawit  Sangthong

วัน เดือน ปี เกิด                    23 พฤษภาคม 2529 จังหวัดพะเยา

ที่อยู่                                      14  หมู่2  บ้านป่าคา  ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง

                                             จังหวัดพะเยา   รหัสไปรษณีย์ 56000

เบอร์โทรศัพท์                      090-7599263

E-Mail                                dtac_co@hotmail.com

Facebook                           www.facebook.com/vorrawit.sangthong

 

ประวัติการศึกษา

                พ.ศ.2544  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   จังหวัดพะเยา

                พ.ศ.2548  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   โรงเรียนไทวิจิตรศิลป์   จังหวัดเชียงใหม่

                พ.ศ.2555  ระดับปริญญาตรี   สาขาจิตรกรรม   คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงาน

แสดงงานกลุ่ม

                2551.“Art Exhibition 2008”.  JJ Market.เชียงใหม่

                2552 . “Vorlour 34 Artist”.  JJ Market.เชียงใหม่

                2553.นิทรรศการศิลปะเพื่อช้าง”.   ร้านกาแฟวาวี นิมมานเหมินทร์ ซ.9.เชียงใหม่

                2554.“The 12th Mini Print Exhibition 2011”. Suriwong Books Center.เชียงใหม่

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

                ความประทับใจในมุมหนึ่งของธรรมชาติ ที่มีความสัมพันธ์กันของรูปทรงและพื้นที่ว่าง ตลอดจนแสงเงาตกกระทบที่ตัดกันได้อย่างชัดเจน

1.jpg2.png3.png4.png