นายศิลปวิทยา เชี่ยววิชา – Silapavithaya Chiewvicha

ชื่อ                                                นายศิลปวิทยา  เชี่ยววิชา

                                                     Mr.Silapavithaya  Chiewvicha

วัน เดือน ปี เกิด                            29  สิงหาคม  2500  จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่                                              397/1  หมู่ที่21  บ้านเกาะลอย  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง

                                                     จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                              085-0400937

ประวัติการศึกษา

              .. 2523  ศษ.บ ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เพาะช่าง)

 

ประวัติการแสดงงาน

     2549. “นิทรรศการดนตรีและศิลปะ”.ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี.กรุงเทพฯ

     2549. “นิทรรศการ ศิลปินเชียงราย “เพื่อครูจูหลิง  ปงกันมูล”.ณ สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     2550. “การแสดงผลงานศิลปกรรม ลมหนาวฟ้าเหนือ”.ณ หอศิลป์ไตยวน.เชียงราย

     2550. “การแสดงผลงานศิลปกรรมสล่าล้านนา ต๋ามฮีต  โตยฮอย  สล่าเมือง”. ณ หอ

                 ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     2551. “การแสดงผลงานศิลปกรรม ฮ่มฟ้า ฮอมปอย”.9 อาร์ตแกลเลอรี่.เชียงราย

     2552. “นิทรรศการและกิจกรรม ART WORKSHOP ศิลปะนานาชาติและอนุภูมิภาค

                   ลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5”.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     2552. “นิทรรศการและกิจกรรม ART  WORKSHOP โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะอนุภูมิภาค

                   ลุ่มแม่น้ำโขง : ล้านนา – สิบสองปันนา”.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

     2553. “นิทรรศการศิลปกรรม เกสรศิลป์”.ณ หอศิลป์สมบัติเพิ่มพูน.กรุงเทพฯ

     2553. “การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่  5 , 6 ,9”

     2554. “นิทรรศการศิลปกรรม เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”.ณ ศาลากลาง

                  จังหวัดเชียงราย

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

                    อาหารคือปัจจัยสี่ของมนุษย์ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของคนแต่ละภาค แต่ละชาติ จึงทำให้เกิด

แรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะในแนวซุปเปอร์เรียลลิสติกนี้ เมื่อเห็นภาพแล้วจะเข้าใจได้ทันที

โดยซึมซาบของความอยากความหิว ความมันและรสชาติของอาหาร ซึ่งอยากลิ้มลองอาหารทันที

10.png11.png2.png3.png4.png5.png6.png7.png8.png9.png

Posted in Male Artists

นาย ศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว – Supakarn Tunnill

ชื่อ                                           นายศุภกานต์     ตุ่นหนิ้ว        

                                                  Supakarn Tunnill

วันเดือนปีเกิด                      9   กุมภาพันธ์  2511        จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                     129/1 หมู่2  บ้านหนองบัว  ต. ป่าก่อดำ  อ. แม่ลาว  จ.เชียงราย             

เบอร์โทรศัพท์                      053778316   , 0898351145                E-Mail  supak920@hotmail.com

Facebook / Website          นายศุภกานต์   ตุ่นหนิ้ว    

 

ประวัติการศึกษา

     ระดับประถมศึกษา   จากโรงเรียนฝั่งหมิ่น  จังหวัดเชียงราย

     ระดับมัธยมศึกษา      จากโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม   จังหวัดเชียงราย

     ระดับอาชีวศึกษา       จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

     ระดับอุดมศึกษา        จากคณะศิลปกรรม   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    

                                       วิทยาเขตเพาะช่าง     กรุงเทพมหานคร

ประวัติการแสดงงาน

2556. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3   ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้  กรุงเทพฯ  

2553 .แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 10 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ    

2553. แสดงนิทรรศการโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะนานาชาติ 

          ครั้งที่ 6  ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง  จ. เชียงราย

2553. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2  ณ บ้านดำ  นางแล   เชียงราย   ปี 

2552. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 9  ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ   ปี 

2552. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1  ณ บ้านดำ  นางแล   เชียงราย          

2552. แสดงนิทรรศการโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะนานาชาติ  ครั้งที่ 5  

          ณ หอศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎเชียงราย

2551. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 8  ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ    

2551. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย สัญจร  ครั้งที่ 1 

          ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2550. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 7  ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ          

10.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

 

เกียรติประวัติ

2545. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนในการเข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักเทียน 

          พรรษาในงาน โรจน์เรือง  เมืองศิลป์ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศ

          ประเภทการปั้นปูนสด 

2546. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทผลงานสำเร็จรูปการประกวดศิลปะปูนปั้น

          ครั้งที่ 3 รางวัลรอง

2547. ชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทการปั้นปูนสด  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทผลงาน  

          สำเร็จรูปการประกวดศิลปะปูนปั้น ครั้งที่ 4 

แนวความคิด

การถ่ายทอดผลงานโดยกรรมวิถีทางประติมากรรมปูนปั้นในรูปแบบแนวประเพณีที่สะท้อน

คติความเชื่อสื่อความหมายศิลปะตามอุดมคติซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของศิลปะไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้

Posted in Male Artists

นางศุภรัตน์ (ราชรินทร์) อินทนิเวศ – Suppharat Inthaniwet

ชื่อ                                           นางศุภรัตน์  (ราชรินทร์) อินทนิเวศ

Mrs. Suppharat  Inthaniwet            

วัน เดือน ปี เกิด                  1 ตุลาคม 2519    จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่                                        63 หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ ตำบลนางแล

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทร. 086-9137499

E-mail srin56@hotmail.com

ที่ทำงาน                                สาขาวิชาศิลปกรรม

สำนักวิชาสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (57100)

โทร. 053-776000 ต่อ 1318

 

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2552             คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม)

พ.ศ. 2543             คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   (ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม)

พ.ศ. 2537             วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 

ประวัติการแสดงผลงานศิลปกรรม

การแสดงงานเดี่ยว 

2551. “OF Female Floras”.  9Art Gallery. เชียงราย

 

การแสดงงานกลุ่ม  

2554. “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง: 750 ปีเมืองเชียงราย”. หอนิทรรศการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. จ.เชียงราย

2554. “เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”. ศาลากลางจังหวัดเชียงราย. จ.เชียงราย

2553. “ล้านนา-สิบสองปันนา”. หอนิทรรศการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย. จ.เชียงราย

2552. “เชียงใหม่หลากหลายมุมมอง”. หอศิลปะวิทยนิทรรศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กรุงเทพฯ

2552. “นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตรกรรม”.  หอศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่

2552. “International Art Festival Art Work Shop 2009 in Thailand ครั้งที่ 5”. หอนิทรรศการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. จ.เชียงราย

2551. “Different But The same” ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาจิตรกรรม ณ หอ

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. จ.เชียงใหม่

2550. “The Wonder of Lanna”. Happy Gallery หัวหิน. จ.ประจวบคีรีขันธ์

2550. “Spring Blossom in Chiang Mai”. ปาณิศาแกลอรี่. จ.เชียงใหม่

 

 

แนวความคิด

                ความงดงามในความเรียบง่ายจากธรรมชาติ  จากสิ่งแวดล้อมที่ได้สัมผัส กลีบบอบบางและสีสันที่หลากหลายของดอกไม้ วิถีที่ไม่เร่งรีบ เติบโต เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

 

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.png

Posted in Female Artists

นาย ทนงศักดิ์ ปากหวาน – Thanongsak Pakwan

ชื่อ                                           นายทนงศักดิ์  ปากหวาน

MR. THANONGSAK  PAKWAN

วันเดือนปีเกิด                      10  มีนาคม  2527       จังหวัด เชียงราย

ที่อยู่                                          ชื่อบ้าน เปลวศิลป์ เลขที่ 392 หมู่ที่ 7 ชื่อหมู่บ้าน ดงมะดะ

ตำบล  ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว  จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57250

เบอร์โทรศัพท์                        085-3817248    E-Mail   thanongsak_pakwan@msn.com

Facebook/Website              http://www.facebook.com/thanongsak.pakwan

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545. ปวช.วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

พ.ศ. 2550. ศิลปบัณฑิต(ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองทุนภูมิพล

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2553. ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2552. นิทรรศการวิถีแห่งสายน้ำ ณ The Gallery สีลมแกลลอเรีย กรุงเทพ ประเทศไทย

การแสดงงานกลุ่ม   

2548. นิทรรศการศิลปไทย โดยนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ

มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ

2551. นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2550 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพ

2552. นิทรรศการลุ่มน้ำโขงล้านนาสิบสองปันนา ณ หอศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงราย

2553. นิทรรศการไท-ไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพ

2554. นิทรรศการ เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย

2555. นิทรรศการ 55 คน 55 ศรัทธา ณ แกลเลอรี ปาณิศา เชียงใหม่ ประเทศไทย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2553. รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22

โดยบริษัทโตชิบ ประเทศไทย

2554. รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 33

โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

2555. รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่14

โดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากประสบการณ์ความผูกพัน ที่ได้ซึมซับสาระในวิถีชีวิตชนบท อันเรียบง่าย สุข สงบ มีศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และนิทานพื้นบ้าน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นจุดเริ่มของความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีแนวความคิดจากคติธรรมที่แฝงไว้ในนิทานพื้นบ้านล้านนา ให้อยู่ในรูปแบบศิลปะแบบประเพณีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นอุดมคติกับทัศนคติบนรูปแบบของศิลปะพื้นบ้านล้านนา และมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยอาศัยจินตนาการด้วยโครงสร้าง จังหวะ เพื่อให้เกิดความประสานกลมกลืนกันโดยใช้ทัศนธาตุ เส้น สี น้ำหนักที่คลี่คลายมาจากรูปทรงในศิลปะพื้นถิ่นล้านนา ด้วยการพรรณาเรื่องไปตามจินตนาการ ตามอารมณ์ ตามความรู้สึกที่คึกคักสนุกสนาน เพื่อสะท้อนจินตนาการจากความประทับใจและคุณค่าในนิทานพื้นบ้านล้านนา

 

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Posted in Male Artists

นาย สมพงษ์ สารทรัพย์ – Sompong Sarasap

 

ชื่อ                                           นาย สมพงษ์  สารทรัพย์

SOMPONG   SARASAP

วันเดือนปีเกิด                  10  มิถุนายน  2504 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                   29  หมู่ 11 ตำบล จอมหมอกแก้ว อำเภอ แม่ลาว

จังหวัด  เชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57250

เบอร์โทรศัพท์                     –           E-Mail                              –

Facebook / Website         –

ประวัติการศึกษา

2527. ปริญญาตรี(ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. กรุงเทพฯ.

 

การแสดงงานเดี่ยว 

2535. “แด่แม่-ธรณี” ดิอาร์ติส แกลเลอรี่, กรุงเทพฯ

2537. “ในสวน” อหิงสา อาร์ต แกลเลอรี่,  กรุงเทพฯ

2540. “หมอกหนาว” แวนสันซีคอนสแควร์,  กรุงเทพฯ

2543. “สมพงษ์ 1997 – 1999” หอศิลปแห่งชาติ, กรุงเทพฯ

“Thai / Tradition” มูลนิธิศิลปะไทย, กรุงอัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์

2544. “Gift of Rice”  Red & Gold อาร์ตแกลเลอรี่ , ซีแอตเติล,สหรัฐอเมริกา

“Recent  Works” 9 อาร์ตแกลเลอรี่ , เชียงราย

2545. “In the Habitat” 9 อาร์ตแกลเลอรี่, เชียงราย

2546. “THE HABITAT” แกลเลอรี่ 55 ,กรุงเทพฯ

2547. “สมพงษ์ 2526-2531”  9 อาร์ตแกลเลอรี่, เชียงราย

2549. “In the Ordinary Day” 9 อาร์ตแกลเลอรี่, เชียงราย

2554. “ชั่วโครตข้าพเจ้า” หอศิลปแห่งชาติ, กรุงเทพฯ

 

การแสดงงานกลุ่ม  

2526-ปัจจุบัน. ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ,จิตรกรรมบัวหลวงและอื่นๆทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศร่วม 100 ครั้ง

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Posted in Male Artists

นาย สมศักดิ์ มะหาวัน – Somsak Mahawan

 

ชื่อ                                             นาย สมศักดิ์   มะหาวัน

SOMSAK    MAHAWAN

วันเดือนปีเกิด                        13  มิถุนายน  2531   จังหวัดเชียงราย             

ที่อยู่                                        ชื่อบ้าน  ห้วยก้าง  เลขที่  102  หมู่ที่  8

ตำบล  ไม้ยา  อำเภอ  พญาเม็งราย  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57290

เบอร์โทรศัพท์                         080 – 4421524          E-Mail     X_sray130631@hotmail.com

Facebook / Website                           

                                

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2555. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พ.ศ.2549. มัธยมตอนปลาย โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา

พ.ศ.2546. มัธยมตอนต้น     โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2555. ชนะเลิศแข่งขันวาดการ์ตูนระดับอุคมศึกษา

 

แนวความคิด

เป็นผลงานสร้างสรรค์ขึ้นตามสิ่งที่พบเห็นในเมือง  ถนน  ฟุตบาต  คอนกรีต  เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่พยายามงอกขึ้นตามรอยคอนกรีตเหล่านั้น ซึ่งหมายถึงการต่อสู้ดิ้นรนของผู้คนในเมืองที่อยู่ท่ามกลางความกดดัน

 

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

Posted in Male Artists

นาย สยาม พึ่งอุดม – Sayarm Pueng-Udom

ชื่อ                                           นายสยาม พึ่งอุดม              

 MR. SAYARM PUENG-UDOM

วันเดือนปีเกิด                      เกิด 16 มีนาคม 2500        

ที่อยู่                                      75/2 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                      083-3191544       E-Mail sayarm163@gmail.com

Facebook / Website             

 

ประวัติการแสดงงาน

2547. เข้าร่วมอบรม สัมนา เรื่อง การอนุรักษ์ พันธุ์ไผ่ ที่ศูนย์เพาะกล้าไม้โป่งสลี อ.เมือง จ.เชียงราย

2549. เข้าร่วมศึกษา และ ดูงานการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก ไผ่ ที่ศูนย์ไผ่ทองคำ ค่ายทหาร

เม็งราย จังหวัดเชียงราย

2550. ร่วมออกแบบ เจดีย์ไม้ไผ่ ดอยดินแดง ของวัดป่าอ้อร่มเย็น ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

2551. แสดงนิทรรศการศิลปะไม้ไผ่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

“ปริบาน” The Cracked Blossom

2552. แสดงนิทรรศการศิลปะ ปริบาน 2 ศิลปินใหญ่ โดย สยาม พึ่งอุดม และ เหล่าศิลปินใหญ่ ที่

อังกฤษแกลลอรี่ ต.นางแล จ.เชียงราย

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

Posted in Male Artists

นาย สาตรา วรรธนะหทัย – Saatra Wattanahatai

 

ชื่อ                                            นายสาตรา วรรธนะหทัย

 MR. SASTRA   WATTANAHATAI

วันเดือนปีเกิด                    23   กันยายน  2505    จังหวัดธนบุรี   

ที่อยู่                                       143 หมู่ 5 บ้านป่ารวก ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57250

เบอร์โทรศัพท์                       053-729009, 084-7011822    E-Mail   namloa@hotmail.com             

Facebook / Website           pommaeloa@hotmail.com  

                                        

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนโฆษิตสโมสร  (วัดระฆัง)

มัธยมศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

มัธยมศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ขอนแก่น)

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทวีธาภิเศก

ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.) มศว. ประสานมิตร

 

ประวัติการแสดงงาน

2545. นิทรรศการ “เชียงรายเมืองศิลปิน” ณ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและ จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

จังหวัดเชียงราย

2546. นิทรรศการ “สล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา”

ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จังหวัดเชียงราย

2547. นิทรรศการ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

2547. นิทรรศการ “SMALL ART” ที่ 9 Art Gallery จังหวัดเชียงราย

2548. นิทรรศการจิตรกรรม “ร้อยบุปผา น้ำแต้มล้านนา” ณ ห้องนิทรรศการชั้น 4 ศูนย์สรรพสินค้า

ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

2549. นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินลุ่มแม่น้ำลาว “ฤดูกาลแห่งชีวิต” ณ PCC ART CENTER

กรุงเทพฯ

 

10.jpg11.jpg12.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Posted in Male Artists

นาย สุขุม เขื่อนศิริ – Sukhum Kaunsiri

 

ชื่อ                                   นาย  สุขุม   เขื่อนศิริ

Sukhum Kaunsiri

ที่อยู่                                185  หมู่ที่5  บ้านสันเชียงใหม่   ตำบลงิ้ว  อำเภอเทิง

จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57230

เบอร์โทรศัพท์                087-1721395

E-Mail                           P-i-p_b-623@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543   ประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสักสันเชียงใหม่  ต. งิ้ว  อ.เทิง   จ.เชียงราย

พ.ศ. 2546   มัธยมต้น  ณ  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ต.เวียง  อ.เทิง   จ.เชียงราย

พ.ศ. 2549  มัธยมปลาย  ณ  โรงเรียนปล้องวิทยาคม  ต.ปล้อง  อ.เทิง   จ.เชียงราย

พ.ศ. 2554   ปริญญาตรี  ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ทัศนศิลป์   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ประวัติการแสดงงาน

2554. “ ศิลปะจากศิลปะนิพนธ์”  ครั้งที่  3”.หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.กรุงเทพฯ

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2552. รองชนะเลิศอันดับ 2 “ การปั้นกว่าง ประเภทประชาชน”  ในงานชมรมคนรักกว่าง

ครั้งที่ 6  เชียงราย.

2553. รองชนะเลิศอันดับ 2 “ ประกวดภาพวาด ประเภทประชาชน” ในงานรวมพลคน รัก

กว่าง เชียงรายครั้งที่ 7

รองชนะเลิศอันดับ 1 “ ประกวดภาพวาด รักสมเด็จย่า” ประเภทอายุไม่เกิน 25 ปี

ณ  พระตำหนักดอยตุง.

2554.ชนะเลิศอันดับ 1 “ ประกวดภาพวาด โลกรอดเพราะกตัญญู” ระดับอุดมศึกษา

จังหวัด นนทบุรี.

รองชนะเลิศอันดับ 2  “ ประกวดวาดภาพ บัณฑิตจิตรอาสา นำปัญญา พัฒนา

ท้องถิ่น”  จ.ลำปาง

ครูพิเศษและคณะกรรมการการแข่งทักษะทางวิชาการ ร.ร.อนุบาลเชียงของ

2555. ครูพิเศษโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ  อำเภอ  ห้วยสัก  จังหวัด เชียงราย

อันดับ 1 การประกวดริ้วขบวนเทียนพรรษาและต้นเทียน พรรษา  เทศบาลตำบลเวียง

เชียงของ  จังหวัด เชียงราย

อันดับ 3 การประกวดริ้วขบวนและรูปขบวนประเพณีลอยกระทง  เทศบาลตำบล

เวียงเชียงของ  จังหวัด เชียงราย

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

Posted in Male Artists

นายชาตรี ศรีพรม Chatree Sriphrom

 

ชื่อ                                     นายชาตรี        ศรีพรม

MR.CHATREE      SRIPHROM

วัน เดือน ปี เกิด                21  กันยายน  2517

ที่อยู่                                      ชื่อบ้าน  ร่องปลาค้าว  เลขที่  428/5  หมู่ที่  9 ตำบล  รอบเวียง

อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                  086-1861055         E-Mail  chartree-art@hotmail.com

Facebook / Website        –

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545            ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. นิทรรศการ “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง 750 ปี เมืองเชียงราย”.

2554.นิทรรศการ “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ

รอบ 84 พรรษา.

2554.นิทรรศการ “เชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปี”.

2551.นิทรรศการ “ฮ่มฟ้าฮอมปอย ณ 9 art Gallery”.

 

 

Posted in Male Artists