Author Archives: artbridge

นาย พิรุณ ก๋าเงิน – Pirun Ga-Negrn

ชื่อ                                             นายพิรุณ  ก๋าเงิน

  MR.PIRUN  GA-NGERN

วันเดือนปีเกิด                   6 พฤษภาคม 2509      จังหวัดเชียงราย     

ที่อยู่                                      21 หมู่ที่ 1 บ้านร่องขุ่น ตำบล ป่าอ้อดอนชัย  อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงรายไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                  (053) 673 914 , 086-923 4911 ,  086-732 150   E-Mail perun371@gmail.com 

Facebook / Website           

                                        

ประวัติการศึกษา

ประวัติการแสดงงาน

เริ่มต้นทำงานศิลปหัตถกรรมอย่างเต็มที่เมื่อปี 2542  และได้เข้าร่วมกลุ่มกับศิลปินสล่าเมืองเชียงรายตั้งแต่ปี 2545  ร่วมแสดงผลงานกลุ่มกับสล่าศิลปินเมืองเชียงราย  ร่วมแสดงงานกลุ่มกับกลุ่มสล่าเมืองพาน  และร่วมแสดงในงานข่วงวัฒนธรรม “ต่ามฮีต โตยฮอย” ของชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน

 

แนวความคิด

ชื่นชอบงานด้านศิลปหัตถกรรมมาดั้งแต่เด็ก เห็นพ่อทำสล้อ ซอ ซึงด้วยฝีมือปราณีต  และเมื่อไปบวชเป็นสามเณรเพื่อเรียนในโรงเรียนวัด    ได้มีโอกาสไปช่วยงานช่างที่มาก่อสร้างโบสถ์    หล่อปูน   ปั้นลาย   และวาดจิตรกรรมฝาผนัง        จึงทำให้ชื่นชอบลวดลายไทยและทำงานแนวศิลปะไทยตลอดมา

 

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

Posted in Male Artists

นางสาว พุทธรักษ์ ดาษดา – Puttarak Dadsada

ชื่อ                                           นางสาวพุทธรักษ์ ดาษดา

วันเดือนปีเกิด                      12 มีนาคม 2529    จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                      116/22 หมู่16 ตำบล บ้านดู่  อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57100

เบอร์โทรศัพท์                      085-0318565          E-Mail        P_dadsada@hotmail.com

Facebook / Website            –

                                        

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปวช.สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรม

พ.ศ. 2546. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปวส. สาขาวิชาจิตรกรรมสากล

พ.ศ. 2554.  คณะศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  สาขาทัศนศิลป์

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงานกลุ่ม

2554. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2556. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง ไทย-จีน สู่ประชาคมอาเซียน

เกียรติประวัติ

2547. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทักษะจิตรกรรม ไทย(ประเพณีท้องถิ่น)

2547. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจิตรกรรมไทย

2549. โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์

2549. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรษา

2556. รางวัลชมเชย ด้านจิตรกรรม โครงการศิลปินสัญจร ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน รู้รักษ์แผ่นดิรชน

          ไทย ภูมิใจถิ่นกำเนิด ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง

 

แนวความคิด

สภาวะอารมณ์และท่วงท่าของดอกปักษาสวรรค์ ทำให้นึกถึงการขอ ขอให้ได้รับโอกาส รับความช่วยเหลือ บนหนทางอันมืดมิด ที่อยู่ภายในจิตใจ

10.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Posted in Female Artists

นายมานิตย์ กันทะสัก – Manit Kantasak

 

ชื่อ                                             นายมานิตย์    กันทะสัก

MR.MANIT     KAMTASAK

วันเดือนปีเกิด                    1  พฤษภาคม  2524  จังหวัดเชียงราย      

ที่อยู่                                   ชื่อบ้าน  ร่องเผียว  เลขที่  265  หมู่ที่  18  ชื่อหมู่บ้าน  ร่องเผียว

ตำบล  ห้วยสัก  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                    053 – 678221 , 086 – 0962380    E-Mail  Mr.Kantasak@hotmail.com

Facebook / Website         MANIT   KANTASAK      

                                     

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2554. คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ศิลปมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.2548. คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ศิลปมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.2543. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ (เชียงใหม่)

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2555. “สุดท้ายชีวิตทางธรรม” . อุทยานธรรมลำน้ำงาว. จังหวัดน่าน.

2554. “เติมเต็มพระพุทธรูปเติมเต็มจิตพุทธะ” .ศาลาปฎิบัติธรรมอุทยานธรรมลำน้ำงาว,

จังหวัดน่าน.

2549. “จากกระพี้ถึงแก่น 2” . White space Gallery. กรุงเทพมหานคร.

2549. “From Peridrmto core” . Vermont Stadio center , USA.

 

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. “36 ปี ภาควิชาศิลปไทย”. QUEEN GALLERY. กรุงเทพมหานคร.

2554. “ อาจจะมีคำถาม อาจมีคำตอบ” หอสมุดสนามจันทร์ .มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553. “ สานใจ สายใย ศิลปกรรม” . หอศิลป์มหาวิทยาลัยชียงใหม่.

2552. “THE 7th ASIAN ART FESTIVAL ORDOS , CHINA.

2552. “ SYMPOSIUM 2009 , WEST KOWLOON WATERFRONT,HONG KONG.

2552. “ OASIS MIRAGE HONG KONG “INTERNAIONAL SCULPTURE.

2551. “ ONE YEAR ANNIVERSARY” . WHITE SPACE , GALLERY , กรุงเทพมหานคร.

2550. โครงการ “Green People Juksan Fertival 12th,SOUTH KOREA.

2549. นิทรรศการ “ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53” .จังหวัด นครปฐม.

2547.นิทรรศการ “รำลึกถึงคุณชูเกีตรคิ  อุทกะพันธ์” . บ.อัมรินทร์ พรินท์ ติ้ง, กรุงเทพมหานคร.

2546. นิทรรศการ “ศิลปไทย  .ณ  หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ . มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2552 – ปัจจุบัน . “เติมเต็มพระพุทธรูปเติมเต็มจิตพุทธ” ณ อุทยานธรรมลำน้ำงาว.  จังหวัดน่าน.

2539 – 2551. วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเชียงทอง ต.ท่าวังทอง  อ.เมือง  จ.พะเยา

2549. รางวัลที่ 1 Freema tellowship,Vamont Studiocenter,USA

 

แนวความคิด

                “อะหัง วิปัสสะนากัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ

ทุติยัมปิ อะหัง วิปัสสะนากัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ

ตะติยัมปิ อะหัง วิปัสสะกัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ

สัพพะทุขขะ นิสสะระณะ นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ”

พุทธปรัชญาเป็นแนวทาง การปฏิบัติเป็นหนทาง ชำระจิตให้เรืองรองผ่องใส ตั้งฐานชีวิต คือ กาย วาจา ใจ ด้วยการปฏิบัติวิปัสสะนาธรรมกรรมฐาน เมื่อสติได้เกิดขึ้นอย่างแนบแน่นกับสมาธิ ควบกันอยู่อย่างนั้น ความสว่างแจ้งในธรรมได้เกิดขึ้น เรียกว่า “ปัญญาอันสว่างแจ้งในธรรม” ธรรมมะ คือ ความจริง ตรง แท้ ธรรมะ คือธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นครูใหญ่ อันบรรดามนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ทุกสรรพสัตว์ต่างต้องอาศัยพึ่งพา ล้วนเป็นทางตรงเสมอ

ข้าพเจ้ามีความรู้สึกที่ดี และได้อาศัย ความเชื่อ ความศรัทธาที่มีต่อคำสั่งสอนของพุทธศาสนา มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยใช้ต้นไม้ที่เราต่างพึ่งพา อาศัยทั้งที่เป็นองค์ประกอบของธรรมชาติ เช่นเดียวกับมนุษย์ มาสร้างสัญลักษณ์เพื่อพูดถึงเนื้อหา สาระ ที่มีอยู่ในธรรมชาติเอง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ผ่าน กระบวนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และวิธีการที่เกิดจากการคิดค้นเป็นเทคนิคเฉพาะตน ด้วยการ “แหก งัด ตอก ง้าง” เปิดให้เห็นตั้งแต่เปลือกกระพี้ เข้าไปสู่แกน อันเป็นนัยและสาระที่มีอยู่ภายใน สัญลักษณ์ที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและตัวผู้ชมผลงาน จากมุมมอง และการเข้าถึงด้วยผู้ที่ “ดู” และ “เห็น” เอง

 

10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Posted in Male Artists

นาย รุ่งโรจน์ แสนลือ – Rungrote Saenlue

 

ชื่อ                                           นาย รุ่งโรจน์ แสนลือ       

RUNGROTE SAENLUE

วันเดือนปีเกิด                      19 ตุลาคม 2533       จังหวัดเชียงราย 

ที่อยู่                                      378/62 ม.4 ตำบล ริมกก อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย  ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                      087 – 3014504       E-Mail  van_rungrote19@hotmail.com   

Facebook / Website           แวน บทกวีของนกขมิ้นและคนจร                                       

 

ประวัติการศึกษา  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

Posted in Male Artists

นาย ลิขิต นิสีทนาการ – Likit Nisritanakarn

 

ชื่อ                                                           นาย ลิขิต  นิสีทนาการ

วัน เดือน ปีเกิด                                        13 ธันวาคม 2516 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                         525/2 ซอยเกษตรสิน ตำบล  ลำพยา   อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73000

เบอร์โทรศัพท์                                         081-941-1716

 

ประวัติการศึกษา

– โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ป.6 จังหวัดเชียงราย

– โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ ม.3 จังหวัดเชียงใหม่

– สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด) ปวช.-ปวส. จังหวัดเชียงใหม่

– ศิลปะบัณฑิต (จิตรกรรม) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลอง 6)

– ศิลปะมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน (เดี่ยว)

2555. “นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่1 ศิลปะไทยในคติธรรม”.ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หอศิลปกรุงเทพฯ

ประวัติการแสดงงาน (กลุ่ม)

– “ร่วมแสดงศิลปกรรม โตซิบา ครั้งที่ 17”

– “ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 10,13 และ 14”

– “ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15”

– “ร่วมแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 2,4,7,8,9”

– “ ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20,21,24,25,27,28,29,30,31,32”

– “ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธนาคารกสิกรไทย”

2545.  “แสดงนิทรรศการกลุ่ม เส้นศิลป์ไทย”.ณ บ้านบางกอก

2545. “แสดงนิทรรศการ 12 ภาพลักษณ์ไทย”.ณ สีลม RCK

2545. “ ร่วมแสดงนิทรรศการเชียงรายเมืองศิลปิน”

2548. “แสดงนิทรรศการจิตรกรรม เหนือเมฆและม่านหมอก”.ณ  Nine Art Gallery

2549. “แสดงนิทรรศการพุทธประวัติและพลังธรรมชาติในคติไทย”.ณ Number 1 gallery

2549. “แสดงนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย”.ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549. “แสดงนิทรรศการ 33 Heads, 231 tusks”.ณ Grand Hyatt Erawan Bangkok

 

2550. “ร่วมแสดงนิทรรศการฉลองศิริราชสมบัติ 60 ศิลปินเชียงราย

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”

2551. “แสดงนิทรรศการ The North Faith โดยศิลปิน 9 คน”.ณ Number 1 Gallery

2553. “ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ล้านนา – สิบสองปันนา

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2552”. ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2552. “แสดงนิทรรศการศิลปะไทย โดยมหาบัณฑิตศิลปะไทยคนเมืองล้านนา”

2553. “ร่วมแสดงนิทรรศการสานใย สายใย ศิลปกรรม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ

ผศ. สุรสิทธิ์  เสาว์คง”

2553. “นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 60 ปี ราชาภิเษกสมรส

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์”

2553. “แสดงนิทรรศการ รูปลักษณ์แห่งจิตวิญญาณไทย”.ณ BC galleria

2554. “ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะไทย ครั้งที่ 4  พลานุภาพแห่งจุลศิลป์”

2555. “ร่วมแสดงผลงานทศวรรษที่ 3 จิตรกรรมบัวหลวง”

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2535.  รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมปลาย ม.4-ม.6 Topic “The Road to Democracy” ของ                      สำนักพิมพ์  Student weekly

2536.  รางวัลดีเด่นระดับมัธยมปลายของ Toshiba

2536.  รางวัลชมเชยระดับมัธยมปลาย เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของ แลนด์แอนเฮาส์

2536.  รางวัลชมเชย วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม ระดับ ปวช. ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ              เชียงใหม่

2537.  รางวัลดีเด่นระดับมัธยมปลาย 25 ปี Toshiba

2537.  รางวัลที่ 2 วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม 700 ปี ระดับ ปวช. ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ      เชียงใหม่

2538.  รางวัลชมเชยในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ทศท.หัวข้อ “น้ำใจให้รอยยิ้ม”        ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

2538.  รางวัลดีเด่น การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ สาขาภาพพิมพ์ระดับ ปวช. สถาบัน             เทคโนโลยีราชมงคล

2539. รางวัลชมเชยใน การประกวดบัตรอวยพรวันสงกรานต์ของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ          เครื่องประดับ

2539.  รางวัลที่ 2 ใน การประกวดวาดภาพสัตว์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ระดับอาชีวะและ                                 ประชาชนทั่วไป

2540. รางวัลชมเชยใน การประกวดภาพสุภาษิตหรือคำพังเพยระดับชาติ ศูนย์วัฒนธรรม                                แห่งชาติ

2541. รางวัลชมเชย “มองสิงห์ผ่านศิลป์” 65ปี บ.บุญรอดบริเวอรี่

2541. ประกาศเกียรติคุณสร้างชื่อเสียงให้คณะศิลปกรรม ศรม.

2541. รางวัลที่ 1 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ของกระทรวงมหาดไทย

2542.  รางวัลที่ 3 Lottery Art Award ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา

2543.  รางวัลชมเชย การประกวดภาพจิตรกรรมเพื่อเป็นลายปักผ้ามูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จ            พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

2544.  รางวัลชมเชย จิตรกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2545.  รางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป การประกวดภาพกิจกรรมเฉลิมพระ                                 เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2548.  รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ใน การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่        7

2548.  รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 27

2549.  รางวัลดีเด่นใน การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 8

2549.  รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 28

2551.  รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 30

 

 

Posted in Male Artists

นาย วรวิทย์ แสงทอง – Vorrawit Sangthong

ชื่อ                                         นาย วรวิทย์  แสงทอง

                                              Vorrawit  Sangthong

วัน เดือน ปี เกิด                    23 พฤษภาคม 2529 จังหวัดพะเยา

ที่อยู่                                      14  หมู่2  บ้านป่าคา  ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง

                                             จังหวัดพะเยา   รหัสไปรษณีย์ 56000

เบอร์โทรศัพท์                      090-7599263

E-Mail                                dtac_co@hotmail.com

Facebook                           www.facebook.com/vorrawit.sangthong

 

ประวัติการศึกษา

                พ.ศ.2544  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   จังหวัดพะเยา

                พ.ศ.2548  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   โรงเรียนไทวิจิตรศิลป์   จังหวัดเชียงใหม่

                พ.ศ.2555  ระดับปริญญาตรี   สาขาจิตรกรรม   คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงาน

แสดงงานกลุ่ม

                2551.“Art Exhibition 2008”.  JJ Market.เชียงใหม่

                2552 . “Vorlour 34 Artist”.  JJ Market.เชียงใหม่

                2553.นิทรรศการศิลปะเพื่อช้าง”.   ร้านกาแฟวาวี นิมมานเหมินทร์ ซ.9.เชียงใหม่

                2554.“The 12th Mini Print Exhibition 2011”. Suriwong Books Center.เชียงใหม่

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

                ความประทับใจในมุมหนึ่งของธรรมชาติ ที่มีความสัมพันธ์กันของรูปทรงและพื้นที่ว่าง ตลอดจนแสงเงาตกกระทบที่ตัดกันได้อย่างชัดเจน

1.jpg2.png3.png4.png

Posted in Male Artists

นาย วีรศักดิ์ เชื่อข้าวซ้อน – Veerasak Chaukhaosorn

                                        

 

ชื่อ                     นาย วีรศักดิ์ เชื่อข้าวซ้อน

                          Veerasak Chaukhaosorn

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนพินิจประสาธ จ.พะเยา

 

ประวัติการแสดงงาน

แสดงงานเดี่ยว

                   2555. งานเทศการส้มโอและของดี.  ณ อำเภอเวียงแก่น  

แสดงงานกลุ่ม

                   แสดงผลงานในงานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่นประจำปี ๒๕๕๕

                   งานมหกรรมศิลปินภูมิปัญญูา (ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ)ณ ไร่เชิญตะวัน

                   งาน นิทรรศการศิลปะกรรมครูศิลป์แผ่นดินล้านนาครั้งที่ ๒สร้างสัมพันธ์ภาพสู่ประชาคม 

              อาเซียนครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลับราชภัฎอุตรดิตถ์

                   งาน น้ำชุ่มดินเย็น สืบฮีตต๋ามฮอยวัดร่องหลอด อ.พาน จ.เชียงราย

 

แนวความคิด

จากภาพความทรงจำในอดีต สร้างความประทับใจในวิถีชีวิตที่บรรพชนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ปราศจากเครื่องอำนวยความสะอวดที่ทันสมัย ก่อเกิดจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ บ่งบอกถึงธรรมชาติที่ไร้มลภาวะ กลิ่นไอแห่งความมั่งคั่งที่บรรพชนสืบสานดำรงไว้ให้เป็นสมบัติของลูกหลาน ยอมรับถึงสัจธรรมที่สิ่งมีชีวิตถวิลหา วิถีชีวิตของชนชาติในอดีตเป็นสิ่งที่ยั่งยืนของการดำรงอยู่เกิดขึ้นและดับสลาย ล่วงเลยไปกับกาลเวลาที่ยาวนานยากที่จะหวนกลับคืนมาสู่อ้อมอกวิถีบรรพชน

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

Posted in Male Artists

นาย วีระชล ศรีละ – Veerachol Srila

ชื่อ                           นาย วีระชล   ศรีละ

                                Mr.Veerachol  Srila

วัน เดือน ปี เกิด      4 ธันวาคม  2525  จังหวัดเชียงราย

                                    ที่อยู่  312  หมู่ 9(บ้านศรีป่าซาง) ต.ท่าสุด  อ.เมือง จ.เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57100  

 เบอร์โทรศัพท์        083-5163688  ,  087-3027466

 

ประวัติการศึกษา 

ประถมศึกษา                              โรงเรียนบ้านแม่คำสบเปิน

มัธยมศึกษาตอนต้น                    โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ               สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ปริญญาตรี                                   ศิลปบัณฑิต  (จิตรกรรม)  เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะศิลปกรรม

                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วิทยาเขตภาคพายัพ)

 

ประวัติการแสดงผลงานศิลปกรรม

2554. “นิทรรศการจิตรกรรมกลุ่ม สายน้ำกก”. 9 Art  Gallery. เชียงราย

2554. “ร้อยใจศิลปิน สืบศิลป์เมืองเชียงราย”. ศาลากลาง.เชียงราย

2551. “นิทรรศการจิตรกรรม วิถีแห่งความพอเพียงโดยกลุ่มล้านนา 47”. 9  Art Gallery . เชียงราย

2550. “นิทรรศการศิลปกรรมขนาดเล็ก โดย 58 ศิลปินเชียงราย”.9  Art Gallery. เชียงราย

2549. “นิทรรศการ ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง”. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย

2549. “นิทรรศการ ล้านนา ล้านช้าง”. หอศิลป์ริมน่าน. น่าน

2548. “นิทรรศการศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างศิลป์เพื่อแผ่นดิน ถิ่นล้านนา”. วัดศรีสุพรรณ.

                          จังหวัด เชียงใหม่

2548. “นิทรรศการศิลปกรรม ต๋ามฮีตโตยฮอย สล่าเมือง ครั้งที่ 4”. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม.

                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547. “นิทรรศการ ศิลปะบนลานดิน ศิลปินบนลานนา  ครั้งที่ 12”. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ.               

            กรุงเทพฯ

2546. “นิทรรศการศิลปกรรม ม้อนศิลป์ในแดนดินถิ่นล้านนา”. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. เชียงใหม่

 

แนวความคิด

                รูปลักษณ์ของพระเจดีย์ คือความสะอาด สว่าง และศรัทธา ท่ามกลางความสงบ แห่งขุนเขาและสายน้ำ ก่อเกิดสมาธิ สู่สติ ปัญญาข้าพเจ้านำสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนามาเสนอด้วยความรู้สึกที่สงบ ศรัทธา  น้อมนำพาจิตใจไปสู่สุขตามคติความเชื่อแห่งพุทธะ

10.jpg11.jpg12.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Posted in Male Artists

นาย ศัจกร แก้วกุลา – Sajakron Kaewkula

ชื่อ                                     นายศัจกร  แก้วกุลา

                                          Mr.Sajakron  Kaewkula

วัน เดือน ปี เกิด                 21 มกราคม 2534   จังหวัดเชีบงราย

ที่อยู่                                   85 หมู่ 2  บ้านหนองแรด ตำบลหนองแรด

                                          อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57230

เบอร์โทรศัพท์                   091 – 4797782

E-Mail                              sajakorn_flying@hotmail.com

Facebook                          www.facebook.com/sajakorn kaewkula

 

ประวัติการศึกษา

            .. 2552   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

                    มีความรักและชื่นชอบการทำงานศิลปะ  แรงบัลดาลใจมาจากวิถีชีวิตของคนล้านนาสมัยก่อน

ที่มีความอบอุ่นเรียบร้อย

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

                          

Posted in Male Artists

นาย ศิริชัย เชียงแรง – Sirichai Chaingrang

ชื่อ                                           นายศิริชัย เชียงแรง

Mr.Sirichai Chaingrang

วัน เดือน ปี เกิด                  8 ธันวาคม 2533 จังหวัดเชียงราย 
ที่อยู่                                        64 หมู่ 5 ต.เวียง อ.เทิง

จ.เชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57160

เบอร์โทรศัพท์                      0801322608                        E-Mail  kimhun_88@hotmail.com
Facebook                              
www.facebook.com/คิมหัน มาเตยอง

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่มาแนวความคิดและแรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
บอกเล่าเรื่องราว หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์ผ่านทางศิลปะ

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

Posted in Male Artists