นาย นพดล ปูธิปิน – Noppadon Putipin

1

ชื่อ                                                             นาย นพดล ปูธิปิน

Mr. Noppadon Putipin

วัน เดือน ปี เกิด                                        12  พฤษภาคม  2505  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                          187  หมู่ 2 บ้านป่าก่อ   ตำบลเจริญเมือง  อำเภอพาน

จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57120

เบอร์โทรศัพท์                                          081-1641079

E-Mail                                                     noppadon_cr@hotmail.com

Facebook                                                www.facebook.com/ Noppadon Putipin

 

ประวัติการศึกษา

–  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (วิทยาลัยครูเชียงราย)

 

ประวัติการแสดงงาน (กลุ่ม)

– “นิทรรศการ 17 สล่าเมืองพาน”.ณ พานแกลอรี่.เชียงราย

– “ร่วมนิทรรศการดวงใจแผ่นดินแม่”.กรุงเทพฯ

– “ร่วมนิทรรศการต๋ามฮีตโตยฮอยสล่าเมือง”.เชียงใหม่

– “ร่วมนิทรรศการทิพย์หย้องภูมิผญาล้านนาสล่าเมือง”.เชียงใหม่

– “ร่วมนิทรรศการเชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์”.ณ หอศิลป์แห่งชาติ.กรุงเทพฯ

– “ร่วมนิทรรศการฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี”.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

– “ร่วมนิทรรศการครูศิลป์แผ่นดินล้านนา”.จังหวัดน่าน

– “ร่วมนิทรรศการครูศิลป์แผ่นดินล้านนา”.เชียงใหม่

– “ร่วมนิทรรศการครูศิลป์แผ่นดินล้านนา”.เชียงราย

– “ร่วมนิทรรศการครูศิลป์แผ่นดินล้านนา”.ลำปาง

– “ร่วมนิทรรศการครูศิลป์แผ่นดินล้านนา”.แพร่

– “ร่วมนิทรรศการครูศิลป์แผ่นดินล้านนา”.อุตรดิตถ์

– “นิทรรศการศิลปกรรมขนาดเล็ก”.ณ 9 อาร์ตแกลอรี่.เชียงราย

– “นิทรรศการ 100 ศิลปินลุ่มน้ำโขง 750ปี เมืองเชียงราย”.เชียงราย

– “นิทรรศการเชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย”.เชียงราย

 

2.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*