นาย วีรศักดิ์ เชื่อข้าวซ้อน – Veerasak Chaukhaosorn

                                        

 

ชื่อ                     นาย วีรศักดิ์ เชื่อข้าวซ้อน

                          Veerasak Chaukhaosorn

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนพินิจประสาธ จ.พะเยา

 

ประวัติการแสดงงาน

แสดงงานเดี่ยว

                   2555. งานเทศการส้มโอและของดี.  ณ อำเภอเวียงแก่น  

แสดงงานกลุ่ม

                   แสดงผลงานในงานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่นประจำปี ๒๕๕๕

                   งานมหกรรมศิลปินภูมิปัญญูา (ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ)ณ ไร่เชิญตะวัน

                   งาน นิทรรศการศิลปะกรรมครูศิลป์แผ่นดินล้านนาครั้งที่ ๒สร้างสัมพันธ์ภาพสู่ประชาคม 

              อาเซียนครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลับราชภัฎอุตรดิตถ์

                   งาน น้ำชุ่มดินเย็น สืบฮีตต๋ามฮอยวัดร่องหลอด อ.พาน จ.เชียงราย

 

แนวความคิด

จากภาพความทรงจำในอดีต สร้างความประทับใจในวิถีชีวิตที่บรรพชนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ปราศจากเครื่องอำนวยความสะอวดที่ทันสมัย ก่อเกิดจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ บ่งบอกถึงธรรมชาติที่ไร้มลภาวะ กลิ่นไอแห่งความมั่งคั่งที่บรรพชนสืบสานดำรงไว้ให้เป็นสมบัติของลูกหลาน ยอมรับถึงสัจธรรมที่สิ่งมีชีวิตถวิลหา วิถีชีวิตของชนชาติในอดีตเป็นสิ่งที่ยั่งยืนของการดำรงอยู่เกิดขึ้นและดับสลาย ล่วงเลยไปกับกาลเวลาที่ยาวนานยากที่จะหวนกลับคืนมาสู่อ้อมอกวิถีบรรพชน

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*