ผศ.ปริญญา แก้วโพธิ์ – Asst.Prof. Parinya Khaewpho

ชื่อ                                           ผศ.ปริญญา    แก้วโพธิ์

                                                ASST.PROF. PARINYA   KAEWPHO

วันเดือนปีเกิด                      3 สิงหาคม 2495    กรุงเทพมหานคร            

ที่อยู่                                      120 หมู่ 2 ตำบลริมกก อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                      084-4067732          E-Mail  –          

Facebook / Website          Parwn95@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2518. คบ.(ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2545. คศม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

2556. นิทรรศการไทยสู่ประชาคมอาเซียน : เวียดนาม/เวียดนาม

2556. ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 12 สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/ไทย อุตรดิตถ์

2555. ร้อยศิลปิน 750 ปีเมืองเชียงราย/เชียงราย ไทย

2555. ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง/เชียงราย ไทย

2554. ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 11/แพร่ ไทย

การแสดงงานกลุ่ม

2554. การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา /ลำปาง ไทย

2554. ศิลปะแห่งศรัทธา : ล้านนา – สิบสองปันนา/เชียงราย ไทย

2553. นิทรรศการศิลปกรรมครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 9

2553. นิทรรศการศิลปกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง/เชียงราย ไทย

2552. ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 8/เชียงราย ไทย

2552. นิทรรศการศิลปกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง/เชียงราย ไทย

2551. International Art Change, Thailand – USA – Yunnan

2551. ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 7/ไทย

2550. นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีน-ไทย : ยวี่ซี-ล้านนา/ไทย

 

 

 

เกียรติประวัติ

2555. ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แนวความคิด

ปรัชญา – ศาสนา – ภพ – จิต

c100-2.jpgc21-5.jpgc45-6.jpgc60-4.jpgc97-3.jpg

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*