นาย สาตรา วรรธนะหทัย – Saatra Wattanahatai

 

ชื่อ                                            นายสาตรา วรรธนะหทัย

 MR. SASTRA   WATTANAHATAI

วันเดือนปีเกิด                    23   กันยายน  2505    จังหวัดธนบุรี   

ที่อยู่                                       143 หมู่ 5 บ้านป่ารวก ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57250

เบอร์โทรศัพท์                       053-729009, 084-7011822    E-Mail   namloa@hotmail.com             

Facebook / Website           pommaeloa@hotmail.com  

                                        

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนโฆษิตสโมสร  (วัดระฆัง)

มัธยมศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

มัธยมศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ขอนแก่น)

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทวีธาภิเศก

ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.) มศว. ประสานมิตร

 

ประวัติการแสดงงาน

2545. นิทรรศการ “เชียงรายเมืองศิลปิน” ณ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและ จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

จังหวัดเชียงราย

2546. นิทรรศการ “สล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา”

ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จังหวัดเชียงราย

2547. นิทรรศการ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

2547. นิทรรศการ “SMALL ART” ที่ 9 Art Gallery จังหวัดเชียงราย

2548. นิทรรศการจิตรกรรม “ร้อยบุปผา น้ำแต้มล้านนา” ณ ห้องนิทรรศการชั้น 4 ศูนย์สรรพสินค้า

ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

2549. นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินลุ่มแม่น้ำลาว “ฤดูกาลแห่งชีวิต” ณ PCC ART CENTER

กรุงเทพฯ

 

10.jpg11.jpg12.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*