นาย ศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว – Supakarn Tunnill

ชื่อ                                           นายศุภกานต์     ตุ่นหนิ้ว        

                                                  Supakarn Tunnill

วันเดือนปีเกิด                      9   กุมภาพันธ์  2511        จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                     129/1 หมู่2  บ้านหนองบัว  ต. ป่าก่อดำ  อ. แม่ลาว  จ.เชียงราย             

เบอร์โทรศัพท์                      053778316   , 0898351145                E-Mail  supak920@hotmail.com

Facebook / Website          นายศุภกานต์   ตุ่นหนิ้ว    

 

ประวัติการศึกษา

     ระดับประถมศึกษา   จากโรงเรียนฝั่งหมิ่น  จังหวัดเชียงราย

     ระดับมัธยมศึกษา      จากโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม   จังหวัดเชียงราย

     ระดับอาชีวศึกษา       จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

     ระดับอุดมศึกษา        จากคณะศิลปกรรม   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    

                                       วิทยาเขตเพาะช่าง     กรุงเทพมหานคร

ประวัติการแสดงงาน

2556. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3   ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้  กรุงเทพฯ  

2553 .แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 10 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ    

2553. แสดงนิทรรศการโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะนานาชาติ 

          ครั้งที่ 6  ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง  จ. เชียงราย

2553. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2  ณ บ้านดำ  นางแล   เชียงราย   ปี 

2552. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 9  ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ   ปี 

2552. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1  ณ บ้านดำ  นางแล   เชียงราย          

2552. แสดงนิทรรศการโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะนานาชาติ  ครั้งที่ 5  

          ณ หอศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎเชียงราย

2551. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 8  ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ    

2551. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย สัญจร  ครั้งที่ 1 

          ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2550. แสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 7  ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ          

10.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

 

เกียรติประวัติ

2545. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนในการเข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักเทียน 

          พรรษาในงาน โรจน์เรือง  เมืองศิลป์ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศ

          ประเภทการปั้นปูนสด 

2546. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทผลงานสำเร็จรูปการประกวดศิลปะปูนปั้น

          ครั้งที่ 3 รางวัลรอง

2547. ชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทการปั้นปูนสด  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทผลงาน  

          สำเร็จรูปการประกวดศิลปะปูนปั้น ครั้งที่ 4 

แนวความคิด

การถ่ายทอดผลงานโดยกรรมวิถีทางประติมากรรมปูนปั้นในรูปแบบแนวประเพณีที่สะท้อน

คติความเชื่อสื่อความหมายศิลปะตามอุดมคติซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของศิลปะไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*