นาย วีระชล ศรีละ – Veerachol Srila

ชื่อ                           นาย วีระชล   ศรีละ

                                Mr.Veerachol  Srila

วัน เดือน ปี เกิด      4 ธันวาคม  2525  จังหวัดเชียงราย

                                    ที่อยู่  312  หมู่ 9(บ้านศรีป่าซาง) ต.ท่าสุด  อ.เมือง จ.เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57100  

 เบอร์โทรศัพท์        083-5163688  ,  087-3027466

 

ประวัติการศึกษา 

ประถมศึกษา                              โรงเรียนบ้านแม่คำสบเปิน

มัธยมศึกษาตอนต้น                    โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ               สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ปริญญาตรี                                   ศิลปบัณฑิต  (จิตรกรรม)  เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะศิลปกรรม

                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วิทยาเขตภาคพายัพ)

 

ประวัติการแสดงผลงานศิลปกรรม

2554. “นิทรรศการจิตรกรรมกลุ่ม สายน้ำกก”. 9 Art  Gallery. เชียงราย

2554. “ร้อยใจศิลปิน สืบศิลป์เมืองเชียงราย”. ศาลากลาง.เชียงราย

2551. “นิทรรศการจิตรกรรม วิถีแห่งความพอเพียงโดยกลุ่มล้านนา 47”. 9  Art Gallery . เชียงราย

2550. “นิทรรศการศิลปกรรมขนาดเล็ก โดย 58 ศิลปินเชียงราย”.9  Art Gallery. เชียงราย

2549. “นิทรรศการ ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง”. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย

2549. “นิทรรศการ ล้านนา ล้านช้าง”. หอศิลป์ริมน่าน. น่าน

2548. “นิทรรศการศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างศิลป์เพื่อแผ่นดิน ถิ่นล้านนา”. วัดศรีสุพรรณ.

                          จังหวัด เชียงใหม่

2548. “นิทรรศการศิลปกรรม ต๋ามฮีตโตยฮอย สล่าเมือง ครั้งที่ 4”. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม.

                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547. “นิทรรศการ ศิลปะบนลานดิน ศิลปินบนลานนา  ครั้งที่ 12”. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ.               

            กรุงเทพฯ

2546. “นิทรรศการศิลปกรรม ม้อนศิลป์ในแดนดินถิ่นล้านนา”. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. เชียงใหม่

 

แนวความคิด

                รูปลักษณ์ของพระเจดีย์ คือความสะอาด สว่าง และศรัทธา ท่ามกลางความสงบ แห่งขุนเขาและสายน้ำ ก่อเกิดสมาธิ สู่สติ ปัญญาข้าพเจ้านำสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนามาเสนอด้วยความรู้สึกที่สงบ ศรัทธา  น้อมนำพาจิตใจไปสู่สุขตามคติความเชื่อแห่งพุทธะ

10.jpg11.jpg12.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*