นาย วรวิทย์ แสงทอง – Vorrawit Sangthong

ชื่อ                                         นาย วรวิทย์  แสงทอง

                                              Vorrawit  Sangthong

วัน เดือน ปี เกิด                    23 พฤษภาคม 2529 จังหวัดพะเยา

ที่อยู่                                      14  หมู่2  บ้านป่าคา  ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง

                                             จังหวัดพะเยา   รหัสไปรษณีย์ 56000

เบอร์โทรศัพท์                      090-7599263

E-Mail                                dtac_co@hotmail.com

Facebook                           www.facebook.com/vorrawit.sangthong

 

ประวัติการศึกษา

                พ.ศ.2544  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   จังหวัดพะเยา

                พ.ศ.2548  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   โรงเรียนไทวิจิตรศิลป์   จังหวัดเชียงใหม่

                พ.ศ.2555  ระดับปริญญาตรี   สาขาจิตรกรรม   คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงาน

แสดงงานกลุ่ม

                2551.“Art Exhibition 2008”.  JJ Market.เชียงใหม่

                2552 . “Vorlour 34 Artist”.  JJ Market.เชียงใหม่

                2553.นิทรรศการศิลปะเพื่อช้าง”.   ร้านกาแฟวาวี นิมมานเหมินทร์ ซ.9.เชียงใหม่

                2554.“The 12th Mini Print Exhibition 2011”. Suriwong Books Center.เชียงใหม่

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

                ความประทับใจในมุมหนึ่งของธรรมชาติ ที่มีความสัมพันธ์กันของรูปทรงและพื้นที่ว่าง ตลอดจนแสงเงาตกกระทบที่ตัดกันได้อย่างชัดเจน

1.jpg2.png3.png4.png

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*