นาย ลิขิต นิสีทนาการ – Likit Nisritanakarn

 

ชื่อ                                                           นาย ลิขิต  นิสีทนาการ

วัน เดือน ปีเกิด                                        13 ธันวาคม 2516 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                         525/2 ซอยเกษตรสิน ตำบล  ลำพยา   อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73000

เบอร์โทรศัพท์                                         081-941-1716

 

ประวัติการศึกษา

– โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ป.6 จังหวัดเชียงราย

– โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ ม.3 จังหวัดเชียงใหม่

– สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด) ปวช.-ปวส. จังหวัดเชียงใหม่

– ศิลปะบัณฑิต (จิตรกรรม) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลอง 6)

– ศิลปะมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน (เดี่ยว)

2555. “นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่1 ศิลปะไทยในคติธรรม”.ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หอศิลปกรุงเทพฯ

ประวัติการแสดงงาน (กลุ่ม)

– “ร่วมแสดงศิลปกรรม โตซิบา ครั้งที่ 17”

– “ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 10,13 และ 14”

– “ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15”

– “ร่วมแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 2,4,7,8,9”

– “ ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20,21,24,25,27,28,29,30,31,32”

– “ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธนาคารกสิกรไทย”

2545.  “แสดงนิทรรศการกลุ่ม เส้นศิลป์ไทย”.ณ บ้านบางกอก

2545. “แสดงนิทรรศการ 12 ภาพลักษณ์ไทย”.ณ สีลม RCK

2545. “ ร่วมแสดงนิทรรศการเชียงรายเมืองศิลปิน”

2548. “แสดงนิทรรศการจิตรกรรม เหนือเมฆและม่านหมอก”.ณ  Nine Art Gallery

2549. “แสดงนิทรรศการพุทธประวัติและพลังธรรมชาติในคติไทย”.ณ Number 1 gallery

2549. “แสดงนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย”.ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549. “แสดงนิทรรศการ 33 Heads, 231 tusks”.ณ Grand Hyatt Erawan Bangkok

 

2550. “ร่วมแสดงนิทรรศการฉลองศิริราชสมบัติ 60 ศิลปินเชียงราย

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”

2551. “แสดงนิทรรศการ The North Faith โดยศิลปิน 9 คน”.ณ Number 1 Gallery

2553. “ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ล้านนา – สิบสองปันนา

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2552”. ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2552. “แสดงนิทรรศการศิลปะไทย โดยมหาบัณฑิตศิลปะไทยคนเมืองล้านนา”

2553. “ร่วมแสดงนิทรรศการสานใย สายใย ศิลปกรรม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ

ผศ. สุรสิทธิ์  เสาว์คง”

2553. “นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 60 ปี ราชาภิเษกสมรส

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์”

2553. “แสดงนิทรรศการ รูปลักษณ์แห่งจิตวิญญาณไทย”.ณ BC galleria

2554. “ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะไทย ครั้งที่ 4  พลานุภาพแห่งจุลศิลป์”

2555. “ร่วมแสดงผลงานทศวรรษที่ 3 จิตรกรรมบัวหลวง”

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2535.  รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมปลาย ม.4-ม.6 Topic “The Road to Democracy” ของ                      สำนักพิมพ์  Student weekly

2536.  รางวัลดีเด่นระดับมัธยมปลายของ Toshiba

2536.  รางวัลชมเชยระดับมัธยมปลาย เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของ แลนด์แอนเฮาส์

2536.  รางวัลชมเชย วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม ระดับ ปวช. ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ              เชียงใหม่

2537.  รางวัลดีเด่นระดับมัธยมปลาย 25 ปี Toshiba

2537.  รางวัลที่ 2 วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม 700 ปี ระดับ ปวช. ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ      เชียงใหม่

2538.  รางวัลชมเชยในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ทศท.หัวข้อ “น้ำใจให้รอยยิ้ม”        ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

2538.  รางวัลดีเด่น การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ สาขาภาพพิมพ์ระดับ ปวช. สถาบัน             เทคโนโลยีราชมงคล

2539. รางวัลชมเชยใน การประกวดบัตรอวยพรวันสงกรานต์ของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ          เครื่องประดับ

2539.  รางวัลที่ 2 ใน การประกวดวาดภาพสัตว์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ระดับอาชีวะและ                                 ประชาชนทั่วไป

2540. รางวัลชมเชยใน การประกวดภาพสุภาษิตหรือคำพังเพยระดับชาติ ศูนย์วัฒนธรรม                                แห่งชาติ

2541. รางวัลชมเชย “มองสิงห์ผ่านศิลป์” 65ปี บ.บุญรอดบริเวอรี่

2541. ประกาศเกียรติคุณสร้างชื่อเสียงให้คณะศิลปกรรม ศรม.

2541. รางวัลที่ 1 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ของกระทรวงมหาดไทย

2542.  รางวัลที่ 3 Lottery Art Award ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา

2543.  รางวัลชมเชย การประกวดภาพจิตรกรรมเพื่อเป็นลายปักผ้ามูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จ            พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

2544.  รางวัลชมเชย จิตรกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2545.  รางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป การประกวดภาพกิจกรรมเฉลิมพระ                                 เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2548.  รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ใน การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่        7

2548.  รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 27

2549.  รางวัลดีเด่นใน การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 8

2549.  รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 28

2551.  รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 30

 

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*