นาย พลาธิป ทองอินทร์ – Palatip Thongin

ชื่อ                                           นาย พลาธิป ทองอินทร์

                                                PALATIP    THONGIN

วันเดือนปีเกิด                   29 มีนาคม 2510   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                       ชื่อบ้าน  สันกำแพง  เลขที่  172 หมู่ที่  9  หมู่บ้าน  สันกำแพง

                                         ตำบล  ดอยงาม  อำเภอ  พาน  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57120

เบอร์โทรศัพท์                   081023 4249        E-Mail  phanthong-t@hotmail.com

Facebook / Website                                    

               

ประวัติการศึกษา

                  มัธยมปลาย ร.ร พานพิทยาคม

                 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2554. นิทรรศการศิลปกรรม เชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย

                        ณ ศาลากลางจังหวัด เชียงราย

2553. กลุ่มสล่าเมืองพานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย แด่ อาจารย์พนม แก้วน้อย

                        ณ 9Art Gallery เชียงราย

2552. นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง:ล้านนา-สิบสองปันนา ณ

                        หอศิลป์ราชภัฎเชียงราย

2550. นิทรรศการศิลปกรรมและดนตรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

                       พระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอพาน จ. เชียงราย

2549. นิทรรศการ 80 ศิลปินเทิดไท้ในหลวง ณ โรงแรม แกรนด์รัชดา กรุงเทพฯ 

2547. เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย

2546. 17สล่าเมืองพาน ณ พานแกลลอรี่

10.jpg11.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*