นาย นพนันท์ ทันนารี – Noppanan Tannaree

1

 

ชื่อ                                                  นาย นพนันท์  ทันนารี

วัน เดือน ปี เกิด                              31  มกราคม  2531

ที่อยู่                                                 185  หมู่7  ตำบลแม่ไร่  อำเภอแม่จัน

จังหวัดเชียงราย  ไปรษณีย์ 57240

เบอร์โทรศัพท์                                 089-4359503

E-Mail                                                 mungdoi18@gmail.com

 

ประวัติการศึกษา

– โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

– วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

– ปริญญาตรีภาควิชาศิลปไทย(เกียรตินิยมอันดับ2)คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์       มหาวิทยาลัยศิลปากร

– กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์      มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน

2550. “นิทรรศการภาพเขียนของเยาวจิตรกรแห่งประเทศไทย”.

ณ สยามพารากอน.กรุงเทพฯ

2552. “ร่วมเขียนภาพปฏิทินภาพวิถีชีวิตไทย ปีพุทธศักราช 2552

บริษัท กนกสิน เอ็กซ์ปอร์ตอิมปอร์ต จำกัด”

2552. “นิทรรศการ ศิลปกรรม บัวแก้วสำราญศิลป์สุนทรีย์ไทย”.ณ กระทรวงการต่างประเทศ

2552. “ร่วมแสดง นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 31”

2552. “ร่วมแสดง นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26”

2552. “การแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา ในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา

ครั้งที่ ๑๐ ศิลปะ  ศิลปิน  ศิลปากร”.ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หอศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

2552. “นิทรรศการศิลปะ ภาพสะท้อนเสียง (Reflection of Voices)”. โดยนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

2553. “ร่วมแสดง นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓๒”

 

 

2553. “นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย จิตนาการในศิลปะไทย โดยคณาจารย์ และ นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3,ชั้นปีที่4 ภาควิชาศิลปะไทย  คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร”.

ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

2553. “ร่วมแสดง นิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่25  หัวข้อ ความฝันอันสูงสุด”

2553. “ร่วมแสดงภาพวาด ในโครงการ 1st UOB Painting Of The Year Competition”

2553. “นิทรรศการ ศิลปไทย โดย นักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ.

มหาวิทยาลัยศิลปากร”.ณ หอศิลป์สิรินธร.นครปฐม

2554. “นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร”

2554. “เข้าร่วมโครงการ ร้อยใจศิลปินสืบศิลป์เมืองเชียงราย”

2554. “ร่วมแสดง นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28”

2554. “ร่วมแสดง นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ ๒๓ กลุ่มบริษัทโตชิบา

ประเทศไทย”

2554. “นิทรรศการ มรรค แห่งรูป-นาม โดยศิลปิน กลุ่มใบลาน”.

ณ 9Artgallery/Architect Studio จ.เชียงราย

2555. “ร่วมแสดง นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 29”

2555. “ร่วมแสดง นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่14”

2555. “ร่วมแสดง นิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่27 บ้านสีเขียว โลกสีเขียว”

2555. “นิทรรศการ สยามแอพ ช่องทางหนึ่งเพื่อการเข้าถึงศิลปะไทย”.

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2555. “นิทรรศการ 36 ปีแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปไทย”.ณ หอศิลป์                                          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

2.jpg

 

 

This entry was posted in Male Artists, N.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*