นาย ทนงศักดิ์ ปากหวาน – Thanongsak Pakwan

ชื่อ                                           นายทนงศักดิ์  ปากหวาน

MR. THANONGSAK  PAKWAN

วันเดือนปีเกิด                      10  มีนาคม  2527       จังหวัด เชียงราย

ที่อยู่                                          ชื่อบ้าน เปลวศิลป์ เลขที่ 392 หมู่ที่ 7 ชื่อหมู่บ้าน ดงมะดะ

ตำบล  ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว  จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57250

เบอร์โทรศัพท์                        085-3817248    E-Mail   thanongsak_pakwan@msn.com

Facebook/Website              http://www.facebook.com/thanongsak.pakwan

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545. ปวช.วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

พ.ศ. 2550. ศิลปบัณฑิต(ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองทุนภูมิพล

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2553. ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2552. นิทรรศการวิถีแห่งสายน้ำ ณ The Gallery สีลมแกลลอเรีย กรุงเทพ ประเทศไทย

การแสดงงานกลุ่ม   

2548. นิทรรศการศิลปไทย โดยนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ

มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ

2551. นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2550 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพ

2552. นิทรรศการลุ่มน้ำโขงล้านนาสิบสองปันนา ณ หอศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงราย

2553. นิทรรศการไท-ไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพ

2554. นิทรรศการ เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย

2555. นิทรรศการ 55 คน 55 ศรัทธา ณ แกลเลอรี ปาณิศา เชียงใหม่ ประเทศไทย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2553. รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22

โดยบริษัทโตชิบ ประเทศไทย

2554. รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 33

โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

2555. รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่14

โดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากประสบการณ์ความผูกพัน ที่ได้ซึมซับสาระในวิถีชีวิตชนบท อันเรียบง่าย สุข สงบ มีศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และนิทานพื้นบ้าน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นจุดเริ่มของความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีแนวความคิดจากคติธรรมที่แฝงไว้ในนิทานพื้นบ้านล้านนา ให้อยู่ในรูปแบบศิลปะแบบประเพณีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นอุดมคติกับทัศนคติบนรูปแบบของศิลปะพื้นบ้านล้านนา และมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยอาศัยจินตนาการด้วยโครงสร้าง จังหวะ เพื่อให้เกิดความประสานกลมกลืนกันโดยใช้ทัศนธาตุ เส้น สี น้ำหนักที่คลี่คลายมาจากรูปทรงในศิลปะพื้นถิ่นล้านนา ด้วยการพรรณาเรื่องไปตามจินตนาการ ตามอารมณ์ ตามความรู้สึกที่คึกคักสนุกสนาน เพื่อสะท้อนจินตนาการจากความประทับใจและคุณค่าในนิทานพื้นบ้านล้านนา

 

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*