นายศิลปวิทยา เชี่ยววิชา – Silapavithaya Chiewvicha

ชื่อ                                                นายศิลปวิทยา  เชี่ยววิชา

                                                     Mr.Silapavithaya  Chiewvicha

วัน เดือน ปี เกิด                            29  สิงหาคม  2500  จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่                                              397/1  หมู่ที่21  บ้านเกาะลอย  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง

                                                     จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                              085-0400937

ประวัติการศึกษา

              .. 2523  ศษ.บ ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เพาะช่าง)

 

ประวัติการแสดงงาน

     2549. “นิทรรศการดนตรีและศิลปะ”.ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี.กรุงเทพฯ

     2549. “นิทรรศการ ศิลปินเชียงราย “เพื่อครูจูหลิง  ปงกันมูล”.ณ สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     2550. “การแสดงผลงานศิลปกรรม ลมหนาวฟ้าเหนือ”.ณ หอศิลป์ไตยวน.เชียงราย

     2550. “การแสดงผลงานศิลปกรรมสล่าล้านนา ต๋ามฮีต  โตยฮอย  สล่าเมือง”. ณ หอ

                 ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     2551. “การแสดงผลงานศิลปกรรม ฮ่มฟ้า ฮอมปอย”.9 อาร์ตแกลเลอรี่.เชียงราย

     2552. “นิทรรศการและกิจกรรม ART WORKSHOP ศิลปะนานาชาติและอนุภูมิภาค

                   ลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5”.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     2552. “นิทรรศการและกิจกรรม ART  WORKSHOP โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะอนุภูมิภาค

                   ลุ่มแม่น้ำโขง : ล้านนา – สิบสองปันนา”.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

     2553. “นิทรรศการศิลปกรรม เกสรศิลป์”.ณ หอศิลป์สมบัติเพิ่มพูน.กรุงเทพฯ

     2553. “การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่  5 , 6 ,9”

     2554. “นิทรรศการศิลปกรรม เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”.ณ ศาลากลาง

                  จังหวัดเชียงราย

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

                    อาหารคือปัจจัยสี่ของมนุษย์ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของคนแต่ละภาค แต่ละชาติ จึงทำให้เกิด

แรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะในแนวซุปเปอร์เรียลลิสติกนี้ เมื่อเห็นภาพแล้วจะเข้าใจได้ทันที

โดยซึมซาบของความอยากความหิว ความมันและรสชาติของอาหาร ซึ่งอยากลิ้มลองอาหารทันที

10.png11.png2.png3.png4.png5.png6.png7.png8.png9.png

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*