นายมานิตย์ กันทะสัก – Manit Kantasak

 

ชื่อ                                             นายมานิตย์    กันทะสัก

MR.MANIT     KAMTASAK

วันเดือนปีเกิด                    1  พฤษภาคม  2524  จังหวัดเชียงราย      

ที่อยู่                                   ชื่อบ้าน  ร่องเผียว  เลขที่  265  หมู่ที่  18  ชื่อหมู่บ้าน  ร่องเผียว

ตำบล  ห้วยสัก  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                    053 – 678221 , 086 – 0962380    E-Mail  Mr.Kantasak@hotmail.com

Facebook / Website         MANIT   KANTASAK      

                                     

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2554. คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ศิลปมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.2548. คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ศิลปมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.2543. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ (เชียงใหม่)

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2555. “สุดท้ายชีวิตทางธรรม” . อุทยานธรรมลำน้ำงาว. จังหวัดน่าน.

2554. “เติมเต็มพระพุทธรูปเติมเต็มจิตพุทธะ” .ศาลาปฎิบัติธรรมอุทยานธรรมลำน้ำงาว,

จังหวัดน่าน.

2549. “จากกระพี้ถึงแก่น 2” . White space Gallery. กรุงเทพมหานคร.

2549. “From Peridrmto core” . Vermont Stadio center , USA.

 

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. “36 ปี ภาควิชาศิลปไทย”. QUEEN GALLERY. กรุงเทพมหานคร.

2554. “ อาจจะมีคำถาม อาจมีคำตอบ” หอสมุดสนามจันทร์ .มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553. “ สานใจ สายใย ศิลปกรรม” . หอศิลป์มหาวิทยาลัยชียงใหม่.

2552. “THE 7th ASIAN ART FESTIVAL ORDOS , CHINA.

2552. “ SYMPOSIUM 2009 , WEST KOWLOON WATERFRONT,HONG KONG.

2552. “ OASIS MIRAGE HONG KONG “INTERNAIONAL SCULPTURE.

2551. “ ONE YEAR ANNIVERSARY” . WHITE SPACE , GALLERY , กรุงเทพมหานคร.

2550. โครงการ “Green People Juksan Fertival 12th,SOUTH KOREA.

2549. นิทรรศการ “ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53” .จังหวัด นครปฐม.

2547.นิทรรศการ “รำลึกถึงคุณชูเกีตรคิ  อุทกะพันธ์” . บ.อัมรินทร์ พรินท์ ติ้ง, กรุงเทพมหานคร.

2546. นิทรรศการ “ศิลปไทย  .ณ  หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ . มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2552 – ปัจจุบัน . “เติมเต็มพระพุทธรูปเติมเต็มจิตพุทธ” ณ อุทยานธรรมลำน้ำงาว.  จังหวัดน่าน.

2539 – 2551. วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเชียงทอง ต.ท่าวังทอง  อ.เมือง  จ.พะเยา

2549. รางวัลที่ 1 Freema tellowship,Vamont Studiocenter,USA

 

แนวความคิด

                “อะหัง วิปัสสะนากัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ

ทุติยัมปิ อะหัง วิปัสสะนากัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ

ตะติยัมปิ อะหัง วิปัสสะกัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ

สัพพะทุขขะ นิสสะระณะ นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ”

พุทธปรัชญาเป็นแนวทาง การปฏิบัติเป็นหนทาง ชำระจิตให้เรืองรองผ่องใส ตั้งฐานชีวิต คือ กาย วาจา ใจ ด้วยการปฏิบัติวิปัสสะนาธรรมกรรมฐาน เมื่อสติได้เกิดขึ้นอย่างแนบแน่นกับสมาธิ ควบกันอยู่อย่างนั้น ความสว่างแจ้งในธรรมได้เกิดขึ้น เรียกว่า “ปัญญาอันสว่างแจ้งในธรรม” ธรรมมะ คือ ความจริง ตรง แท้ ธรรมะ คือธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นครูใหญ่ อันบรรดามนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ทุกสรรพสัตว์ต่างต้องอาศัยพึ่งพา ล้วนเป็นทางตรงเสมอ

ข้าพเจ้ามีความรู้สึกที่ดี และได้อาศัย ความเชื่อ ความศรัทธาที่มีต่อคำสั่งสอนของพุทธศาสนา มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยใช้ต้นไม้ที่เราต่างพึ่งพา อาศัยทั้งที่เป็นองค์ประกอบของธรรมชาติ เช่นเดียวกับมนุษย์ มาสร้างสัญลักษณ์เพื่อพูดถึงเนื้อหา สาระ ที่มีอยู่ในธรรมชาติเอง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ผ่าน กระบวนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และวิธีการที่เกิดจากการคิดค้นเป็นเทคนิคเฉพาะตน ด้วยการ “แหก งัด ตอก ง้าง” เปิดให้เห็นตั้งแต่เปลือกกระพี้ เข้าไปสู่แกน อันเป็นนัยและสาระที่มีอยู่ภายใน สัญลักษณ์ที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและตัวผู้ชมผลงาน จากมุมมอง และการเข้าถึงด้วยผู้ที่ “ดู” และ “เห็น” เอง

 

10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*