นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง – Pongpisit Khanjansang

 

ชื่อศิลปิน              นายพงษ์พิสิฐ      ขันจันทร์แสง

                                Mr.Pongpisit       Khanjansang

ที่อยู่                        12  หมู่ที่  3  ต.เมืองชุม  อ.เวียงชัย   จ.เชียงราย  57210

โทร                         084-0431034 ,  0882284229

E-mail                  Fine_art19@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

                ระดับปริญญาตรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

                ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงาน

                   นิทรรศการศิลปกรรมของศิษย์เก่าศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่  ครั้งที่  4

                   นิทรรศการศิลปกรรม  ศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก  Mini  print  ครั้งที่ 5 ศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 

                   นิทรรศการศิลปกรรม  “ต๋ามฮีตโตยฮอย  สล่าเมือง”  ครั้งที่  4    หอศิลป์นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   นิทรรศการศิลปกรรม  “ต๋ามฮีตโตยฮอย  สล่าเมือง”  ครั้งที่  5    หอศิลป์นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   นิทรรศการศิลปกรรมผลงานศิลปะนิพนธ์  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศิลปะบัณฑิต  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ศิลปะภาพพิมพ์  สาขาวิชาศิลปกรรม  คณะศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา    หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   นิทรรศการศิลปกรรม  “ต๋ามฮีตโตยฮอย  สล่าเมือง”  ครั้งที่  7    เซนทัลพลาซ่า  เชียงใหม่

                   ร่วมแสดงนิทรรศการ  “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง :750  ปีเมืองเชียงราย

 

แนวคิดงาน

                วิถีชีวิตชนบทที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น  มีความผูกพันธ์ระกว่างคนกับธรรมชาติที่ดำเนินและเลี้ยงชีพอย่างไม่ฟุ้งเฟ้อ  ผู้คนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีวัฒนธรรมที่ประสานกลมกลืนธรรมชาติ  ถ่ายทอดผ่านบรรยากาศแสงเงา  ซึ่งครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัย  เผยถึงคุณค่าแห่งชีวิตชนบทในภาคเหนือ

2.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*