นางสาว พิกุลทอง เวียงนิล – Pikulthong Wiangnin

 

ชื่อ                                           นางสาวพิกุลทอง   เวียงนิล

MISS. PIKULTHONG   WIANGNIN

วันเดือนปีเกิด                      19    มิถุนายน  2518   จังหวัดลำพูน

ที่อยู่                                      เลขที่  55/3  หมู่ที่  5  ชื่อหมู่บ้าน  ร่องช้าง ตำบล  ท่าตุ้ม  อำเภอ  ป่าซาง

จังหวัด  ลำพูน  ไปรษณีย์  51120

เบอร์โทรศัพท์                      081-0251359          E-Mail      Pikulthong.wn@hotmail.co.th

Facebook / Website            

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2540   ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ.

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม

2545. นิทรรศการภาพจิตรกรรม “ในหลวงในหัวใจของศิลปิน” ธนาคารกสิกรไทย  กทม.

2548. นิทรรศการนิทรรศการภาพจิตรกรรม “กล้วยไม้ไทย เส้นสาย ศาสตร์และศิลป์” มูลนิธิ

กล้วยไม้ของอาจารย์ระพี  สาคริ   กทม.

2550. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนพรรษา 80 พรรษา

2552. นิทรรศการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี ณ นานมีแกลลอรี่  กทม.  .

2555. นิทรรศการศิลปกรรม “ ใต้ร่มพระบารมี  84  พรรษา มหาราชัน โดยศิลปาชีพบางไทร

จ.อยุธยา .

2555. ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 27  หัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว”.

2555. นิทรรศการศิลปกรรม  ARCHES painting contest 2012 โดยแคนสันฝรั่งเศส  และ เอช.เอช.

เค อินเตอร์เทรดจำกัด.

 

 

 

 

 

 

เกียรติประวัติ

2547. รางวัลชนะเลิศการประกวดกล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย  ครั้งที่ 2 ณ อุทยาน  กล้วยไม้

มหาวิยาลัยแม่โจ้

2548. รางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราช

กุมารี  หัวข้อ  กล้วยไม้ไทย  เส้น สาย ศาสตร์ และศิลป์

2555 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดศิลปกรรม ARCHES painting contest 2012 โดยแคน

สันฝรั่งเศส  และ เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรดจำกัด.

 

แนวความคิด

                “ช่วงเวลา ฤดูกาล แห่งการผลิบาน” การสร้างสรรค์งานศิลปะ มีแรงบันดาลใจจากความงดงามของธรรมชาติรอบตัว โดยเฉพาะ “ดอกไม้” รวมไปถึงผีเสื้อและแมลง  ความงามเหล่านี้เป็นความงามอันบริสุทธิ์ที่ศิลปินได้หยิบมาเขียนและสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ที่ทรงคุณค่าเพื่อหวังให้ผู้ที่ได้ชื่นชม เอิบอิ่ม กับงานศิลปะเพื่อต่อชีวิตธรรมชาติให้ยังคงความงดงามและยั่งยืนต่อไป

 

This entry was posted in Female Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*