นางสาว ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ – Pookpan Chairat

ชื่อ                                           นางสาว ผูกพันธ์  ไชยรัตน์

                                                Mrs.Pookpan  Chairat

วัน เดือน ปี เกิด                      28 พฤศจิกายน 2528   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                        117  หมู่3  บ้านห้วยส้านดอนจั่น  ตำบลจอมหมอกแก้ว  อำเภอแม่ลาว

                                                จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทรศัพท์                         084-6114549

E-Mail                                    pookpan_ii@hotmail.com

Facebook                                www.facebook.com/iampookpan

 

ประวัติการศึกษา

        พ.ศ.2544. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

        พ.ศ.2544. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย

        พ.ศ.2552. ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

          2552. “Solo Exhibition Love and Affection”. Art Republic Bkk.กรุงเทพฯ

 การแสดงงานกลุ่ม

         2551.“Self Consios By Keangpadd”.Tita Gallery.เชียงใหม่

         2552. “The 10th Mini Print Exhibition 2011”. Nim City Daily.เชียงใหม่

         2552. “Art Thesis”.ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เชียงใหม่

         2553. “The 11th Mini Print Exhibition 2010”.ณ แจ่งเมืองแกลเลอรี่.เชียงใหม่

         2553. “นิทรรศการภาพพิมพ์ 2553 (ชมรมศิลปะภาพพิมพ์ภาคเหนือ)”.ณ หอศิลปวัฒนธรรม

                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เชียงใหม่

         2554. “Monoprint Exhibition By PAKTA”.ณ ร้านแป้นเกล็ด ค็อฟฟี่.เชียงใหม่

         2554. “The 12th Mini Print Exhibition 2011”. Susiwong Books Center.เชียงใหม่

         2555.“Purely Prints By Toe Pim”. Tita Gallery.เชียงใหม่

         2555. “คลับหน้าพระลาน สัญจร”. ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

             ข้าพเจ้าชอบจดบันทึก ผลงานของข้าพเจ้าก็เช่นกัน เสมือนการจดบันทึกสิ่งต่างๆรอบตัวที่ได้พบเห็น

ประทับใจ ในหลากหลายช่วงเวลา หลากหลายมุมมองที่เลือกสรร และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของข้าพเจ้า

c71-3.pngc8-2.pngc89-4.png

This entry was posted in Female Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*