นางศุภรัตน์ (ราชรินทร์) อินทนิเวศ – Suppharat Inthaniwet

ชื่อ                                           นางศุภรัตน์  (ราชรินทร์) อินทนิเวศ

Mrs. Suppharat  Inthaniwet            

วัน เดือน ปี เกิด                  1 ตุลาคม 2519    จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่                                        63 หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ ตำบลนางแล

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทร. 086-9137499

E-mail srin56@hotmail.com

ที่ทำงาน                                สาขาวิชาศิลปกรรม

สำนักวิชาสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (57100)

โทร. 053-776000 ต่อ 1318

 

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2552             คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม)

พ.ศ. 2543             คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   (ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม)

พ.ศ. 2537             วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 

ประวัติการแสดงผลงานศิลปกรรม

การแสดงงานเดี่ยว 

2551. “OF Female Floras”.  9Art Gallery. เชียงราย

 

การแสดงงานกลุ่ม  

2554. “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง: 750 ปีเมืองเชียงราย”. หอนิทรรศการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. จ.เชียงราย

2554. “เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”. ศาลากลางจังหวัดเชียงราย. จ.เชียงราย

2553. “ล้านนา-สิบสองปันนา”. หอนิทรรศการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย. จ.เชียงราย

2552. “เชียงใหม่หลากหลายมุมมอง”. หอศิลปะวิทยนิทรรศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กรุงเทพฯ

2552. “นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตรกรรม”.  หอศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่

2552. “International Art Festival Art Work Shop 2009 in Thailand ครั้งที่ 5”. หอนิทรรศการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. จ.เชียงราย

2551. “Different But The same” ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาจิตรกรรม ณ หอ

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. จ.เชียงใหม่

2550. “The Wonder of Lanna”. Happy Gallery หัวหิน. จ.ประจวบคีรีขันธ์

2550. “Spring Blossom in Chiang Mai”. ปาณิศาแกลอรี่. จ.เชียงใหม่

 

 

แนวความคิด

                ความงดงามในความเรียบง่ายจากธรรมชาติ  จากสิ่งแวดล้อมที่ได้สัมผัส กลีบบอบบางและสีสันที่หลากหลายของดอกไม้ วิถีที่ไม่เร่งรีบ เติบโต เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

 

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.png

This entry was posted in Female Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*