อรพิน สืบทิม – Orapin Sebtim

 

ชื่อศิลปิน                               อรพิน     สืบทิม

Name Artist                          ORAPIN   SEBTIM

เกิด                                          21 มีนาคม 2512  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่ปัจจุบัน                          หอศิลป์ฮอมแฮงฮัก  60 หมู่ที่ 1  ซ.8  ป่าห้า  ต.นางแล อ.เมือง  จ. เชียงราย  57100

โทร/Mobile                            0861-8522-71

E-mail                                    orapin_art@hotmail.com

การศึกษา                               – ประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า                         จังหวัดเชียงราย

– มัธยมศึกษาโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม                            จังหวัดเชียงราย

– วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย                                            จังหวัดเชียงราย

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่       จังหวัดเชียงใหม่

– มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                                               จังหวัดลำปาง

ปัจจุบัน                                  – ศิลปินอิสระ และอาจารย์พิเศษสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

การแสดงผลงานศิลปกรรมที่สำคัญ                                                            

2540                    – นิทรรศการศิลปกรรมของศิษย์เก่าศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

2545       – นิทรรศการศิลปกรรมเชียงรายเมืองศิลปิน ณ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมสาธิต จังหวัดเชียงราย

2547       – นิทรรศการศิลปกรรมศิลปะเชียงราย-ศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิต จังหวัดเชียงราย

– นิทรรศการศิลปกรรมศิลปะเชียงราย-ศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

กรุงเทพฯ

– นิทรรศการศิลปกรรม ต๋ามฮีตโตยฮอย สล่าเมือง ครั้งที่3 ณ.หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– นิทรรศการศิลปกรรมขนาดเล็ก 65 ศิลปินเชียงราย ณ 9 Art แกลเลอรี่ จังหวัดเชียงราย

2548       – นิทรรศการศิลปกรรมสานรักษ์ สานศิลป์ ในถิ่นล้านนา ณ 9 Art แกลเลอรี่ จังหวัดเชียงราย

2549       – นิทรรศการล้านนา – ล้านช้าง ชมรมศิษย์เก่าศิลปกรรมร่วมกับคณาจารย์ในคณะวิชาศิลปกรรม

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ และศิลปินรับเชิญ ณ. หอศิลป์ริมน่าน อ.ท่าวังผา

จังหวัดน่าน

– นิทรรศการร่วมงาน การจัดแสดงผลงานทางศิลปะ”ครูจูหลิง ปงกันมูล”และผลงานของศิลปิน

เชียงราย ณ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัลราชภัฎเชียงราย

– นิทรรศการ ๖๐ ศิลปินเชียงรายทำโคม๖๐เหลี่ยมเทิดพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ปี

– นิทรรศการศิลปกรรมฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี:๖๐ ศิลปินเชียงราย ณ หอศิลป์นิทรรศการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2550       -นิทรรศการ ศิลปกรรมขนาดเล็ก 58 ศิลปินเชียงราย ครั้งที่ 2 ณ. 9 Art Gallery จังหวัดเชียงราย

2551       -นิทรรศการศิลปกรรมฮ่มฟ้าฮอมปอยโดยศิษย์เก่าอาชีวศึกษาเชียงราย ณ. 9 Art Gallery จังหวัด

เชียงราย

2553       – นิทรรศการศิลปกรรมสานใจ สายใย ศิลปกรรม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการผู้ช่วย    ศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์  เสาว์คง ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2554        – นิทรรศการศิลปกรรมเชียงรายเมืองศิลปินฉลอง๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย

-ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย

-ศิลปินไทย (ล้านนา) รินน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า แอนด์สปา เชียงใหม่

-นิทรรศการศิลปกรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา

และเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย

2555        -นิทรรศการศิลปกรรมครบ ๑๐๐ ครั้งของ 9 Art Gallery  ณ .9 Art Gallery  จังหวัดเชียงราย

 

แนวความคิด

                วิถีชีวิตและวิถีวัฒนธรรมของผู้หญิงไทยล้านนานับตั้งแต่โบราณกาลมาผู้หญิงมีบทบาทในการดำเนินวิถีชีวิต ความเป็นภรรยา เป็นมารดา เป็นเด็กหญิง เป็นหญิงสาวที่แสดงถึงบทบาทและวัยได้อย่างมีความสุข ความอบอุ่น จากมือของแม่ที่มอบความรัก ความใส่ใจแก่บุคคลรอบข้างโดยเฉพาะแก่ลูก ซึ่งเป็นธรรมชาติของผู้หญิงทุกคนที่มีสัญชาตญาณความเป็นแม่อยู่เต็มหัวใจ ผู้หญิงคือความเบิกบาน ความสวยงาม ความสดชื่นดั่งดอกไม้ที่มีความสดใส หลากสีสันให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ ความอ่อนหวาน นุ่มนวลของผู้หญิง

 

1.jpg10.jpg11.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

This entry was posted in Female Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*