นาย ฉลอง พินิจสุวรรณ – Chalong Pinitsuwan

 

ชื่อ                                           นาย ฉลอง พินิจสุวรรณ

MR. CHALONG PINITSUWAN

วันเดือนปีเกิด                  6 ตุลาคม 2495 จังหวัดเชียงราย         

ที่อยู่                                       250 ม.15 ถ.ราชโยธา ซอย 3 ตำบล รอบเวียง

อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                    0-5371-2137, 0-9631-9438        E-Mail  

Facebook / Website                                                     

ประวัติการศึกษา

–                    วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

 

ประวัติการแสดงงาน

2532. นิทรรศการศิลปะ กลุ่มสล่าไตยวน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

2533. นิทรรศการศิลปร่วมสมัย กลุ่มศิลปไทย 23 ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพฯ

2535. นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง จังหวัดสุโขทัย

นิทรรศการศิลปกรรม “ 9 สล่าเชียงราย ” ณ โรงแรทดุสิตธานี กรุงเทพฯ

2538. นิทรรศการศิลปกรรม “ชีวิตกับงาน 40 ล้านนา”ณ หอศิลป์กาดสวนแก้ว เชียงใหม่

2540. Asian Arts and Crafts Exhibition , Fukuoka Asian Art Museum , Japaqn

2541. Contemporary Art for Amazing Thailand, ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542. นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 ณ หอศิลป

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

2544. นิทรรศการศิลปะ “ ศตวรรษศิลปสร่วยสรวง” ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม

สถาบันราชภัฏเชียงราย

2545. นิทรรศการศิลปะเนืองในอนุรักษ์มรดกนครล้านนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

นิทรรศการศิลปะ “ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง” ณ หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546. นิทรรศการศิลปะ “สล่าเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา” จังหวัดเชียงราย

2547. นิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หอศิลป กรุงเทพฯ

นิทรรศการ “ศิลปะกับสังคม 2547 : 30 ปี แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย”

ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2515. รางวัลที่ 1 ประเภทวาดเส้นนิทรรศการศิลปหัตถกรรม เชียงใหม่

รางวัลที่ 1 ประเภทสีน้ำ นิทรรศการศิลปหัตถกรรม เชียงใหม่

2542. ผู้ให้การส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย

ศิลปินดีเด่นจังหวัดเชียงราย สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

จาก คณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ

2543. ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์)

จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2548. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และสืบทอด ผลงานจิตรกรรม

จาก สมาคมชาวเหนือ

 

แนวความคิด

การเข้าใจอดีต ทำให้เราเข้าใจปัจจุบัน  การเข้าใจปัจจุบัน ทำให้เราไม่หวั่นไหวต่ออนาคต

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*