นาย จักรพันธ์ กันทะแบน – Jakkapan Kantabaen

 

ชื่อ                               นายจักรพันธ์   กันทะแบน

Mr.Jakkapan   Kantabaen

วัน เดือน ปี เกิด           26  ตุลาคม  2531  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                             142  หมู่ที่ 6  บ้านต้าหลวง  ตำบลต้า  อำเภอขุนตาล

จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57340

เบอร์โทรศัพท์              084-3702720

E-Mail                         jakkapan_sek@hotmail.com

Facebook                     www.facebook.com/เสกศิลป์

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543  ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านต้าหลวง

พ.ศ. 2549  ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา

พ.ศ. 2555  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน (กลุ่ม)

2554. “แสดง Art Thesis”. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2553. “เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ 110ปี สมเด็จย่า”. จังหวัดเชียงราย

2555. “ศิลปะและวัฒนธรรม”. จังหวัดเชียงราย

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน

การทำงานศิลปะทำให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ ทำให้มีความคิดเป็นของตนเองและบุคคลอื่นๆ ได้สัมผัส ในการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า จึงเป็นไปในแนวทางที่หลากหลาย เพื่อจะได้สัมผัสศิลปะอย่างแท้จริง

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*