นาย ขจรเดช หนิ้วหยิ่น – Kajondet Niwyin

 

ชื่อ                                            นายขจรเดช     หนิ้วหยิ่น

MR.KAJONDET       NIWYIN

วันเดือนปีเกิด                    9  ธันวาคม   2530    จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                       ป่าคาแม่เงิน   เลขที่  167  หมู่ที่  8  ชื่อหมู่บ้าน  ป่าคาแม่เงินสามัคคี

ตำบล   แม่เงิน  อำเภอ  เชียงแสน  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57150

เบอร์โทรศัพท์                       0866575113        E-Mail kajondet002@gmail.com

Facebook / Website            

                                        

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2546.โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี

พ.ศ.2549.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

พ.ศ.2553.คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์(ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์

ภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

2552. แสดงงานนิทรรศการ ภาพสะท้อนเสียง (Reflection of Voices) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

2553. ร่วมแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ครั้งที่ 27

2554. นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2555. เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนศิลปะร่วมสมัย ณ บ้านดำนางแล จังหวัดเชียงราย

การแสดงงานกลุ่ม

2554. แสดงงานนิทรรศการกลุ่ม ใบลาน ( มรรค แห่งรูป – นาม )

ณ หอศิลป์ 9 อาร์ต แกเลอรี เชียงราย

เกียรติประวัติ

2550. ร่วมเขียนภาพปฏิทิน วิถีชีวิตไทย บริษัทกนกสิน

2554. รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57

 

แนวความคิด

ความเชื่อในเรื่องราวความลี้ลับในเรื่องของป่าหิมพานต์ เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาแต่สมัยโบราณ ซึ่งป่าหิมพานต์มีความเชื่อต่อๆกันมาว่าเป็นดินแดนที่งดงาม มีทั้งความลี้ลับ ลึกลับ ซับซ้อนเกินที่จะพรรณนาได้ ทั้งนี้แล้วก็ขึ้นอยู่ที่ใครจินตนาการเอาเองถึงดินแดนหิมพานต์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นอุดมคติ

ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องราวของป่าหิมพานต์เป็นพิเศษ จึงได้พยายามศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจและหาความรู้เกี่ยวกับป่าหิมพานต์ ทั้งในรูปแบบและเนื้อหา ทำให้เกิดความคิดฝัน จินตนาการในเชิงอุดมคติ จึงได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ออกมาเป็นผลงานศิลปะแบบร่วมสมัย โดยการนำเอามาเป็นแนวทาง ผสมผสาน กับความคิดและจินตนาการส่วนตัว

1.jpg10.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*