นาย กฤษฏา รักษาศิลป์ – Kridsada Raksasin

ชื่อ                                                        นาย กฤษฏา รักษาศิลป์

Mr.Kridsada  Raksasilp

วัน เดือน ปี เกิด                                    11 มกราคม  2519  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                      513 หมู่6  ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลริมกก  อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์  57100

เบอร์โทรศัพท์                                       087-1814028

E-Mail                                                  Kridsadaart@hotmail.com

Facebook                                              www.facebook.com/กฤษดา รักษาศิลป์

 

ประวัติการศึกษา

– ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสักสัน จังหวัดเชียงใหม่

– มัธยมศึกษา โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

– ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย

– ปวส. วิชาเอกจิตรกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (โรงเรียนเพาะช่าง)

– ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกจิตรกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

ประวัติการแสดงงาน

2539. “นิทรรศการ ศิลปกรรมนักศึกษาโรงเรียนเพาะช่าง แผนกจิตรกรรมไทย”.

ณ หอศิลป์เพาะช่าง

2541. “นิทรรศการ ศิลปกรรมนักศึกษา วิชาเอกจิตรกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

ณ โรงแรมนิคโก้.กรุงเทพฯ

2550. “นิทรรศการศิลปกรรม Smallwork”.ณ 9 art gallery.เชียงราย

2553. “ร่วมแสดงงานศิลปกรรม รัก fineart award ครั้งที่7”

2553. “นิทรรศการ ศิลปกรรมประตู”.ณ 9 art gallery.เชียงราย

2554. “นิทรรศการศิลปกรรม ฮ่มฟ้าฮอมปอย ศิษย์เก่าอาชีวศึกษาเชียงราย

คณะศิลปกรรม”.ณ 9 art gallery.เชียงราย

2554. “ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ภาพจากเพลงของพ่อ fineart award ครั้งที่8”

2554. “นิทรรศการ ศิลปกรรมเชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

2554. “นิทรรศการ 100 ศิลปินลุ่มน้ำโขง ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

 

 

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2549. “ครูผู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นเลิศ รางวัลระดับเยี่ยม (Best Practice)”

2553. “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ สพท.นครสววรค์”

2553. “ครูแกนนำศิลปะ Master teacher สพท.เขต 4”

 

แนวความคิด

ข้าพเจ้ามีความคิด และจินตนาการอีกมากมายที่ต้องการถ่ายทอดให้ผู้สนใจได้รับรู้ เมื่อนำมารวมกับ

ทักษะทางศิลปะที่ได้ฝึกฝนมา ภาษาทางศิลปะที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้ผู้ที่

สนใจงานศิลปะได้สัมผัสชื่นชม

ส่วนแรงบันดาลใจที่เกิดแก่ข้าพเจ้านั้นเพราะได้พบเห็นและสัมผัสกับงานศิลปะมาตั้งแต่เด็ก ทั้ง

วัฒนธรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม และ ดนตรี ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้หล่อหลอม และ ขับเคลื่อนจินตนาการให้

ข้าพเจ้ามาตั้งแต่วัยเยาว์

การทำงานศิลปะคือวิถีและหน้าที่ของผู้มีใจรักงานศิลปะ ข้าพเจ้าให้เวลากับการสร้างสรรค์ศิลปะ

ทุกๆวันหลังจากว่างเว้นจากงานประจำจากการเป็นครูศิลปะแล้ว ทำให้ข้าพเจ้ามีโลกส่วนตัวที่สร้างสรรค์

ของข้าพเจ้าเอง ตามรอยศิลปินรุ่นก่อนที่ท่านได้บุกเบิกทางไว้แล้ว

โลกส่วนตัวที่สร้างสรรค์ ความสงบ ความงามของแสง สี ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และ

เรื่องราวประวัติศาสตร์ ตำนานต่างๆ การได้สร้างคน มีศิษย์ที่เป็นนักศิลปะหรือครูศิลปะตามแบบอย่างที่

ข้าพเจ้าได้แนะนำและให้ความรู้ก็เป็นความภาคภูมิใจ และ เป็นแรงขับเคลื่อนให้จิตวิญญาณความเป็นครู

ศิลปะของข้าพเจ้าตลอดมา

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg9.png

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*