นายสุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์ – Sujin Suriyanaparoek

 

ชื่อ                                     นายสุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์

                                              Sujin Suriyanaparoek

วัน เดือน ปี เกิด                7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                      4/15 หมู่ 1 ตำบล เวียงพางคำ  อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57130

เบอร์โทรศัพท์                  089-5615878        E-Mail  jinarts_cr@yahoo.co.th

Facebook / Website          –

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2533. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง

พ.ศ.2531. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

พ.ศ.2528. มัธยมศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พ.ศ.2525. ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2554. ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

2553. ร่วมแสดงศิลปกรรม “ร่วมสมัย กลุ่มสล่าเมืองพาน2553”. 9 อาร์ต แกลเลอรี่. เชียงราย.

2552. แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ปาดวาดฝัน..เส้นสี”  9 อาร์ต แกลเลอรี่. เชียงราย.

2551. ร่วมแสดงศิลปกรรม “ฮ่มฟ้าฮอมปอย”  9 อาร์ต แกลเลอรี่. เชียงราย.

2550. ร่วมแสดงศิลปกรรม “กลุ่มสล่าเมืองพาน(ศิลปกรรมและดนตรี)”ณ หอประชุม อำเภอพาน

จังหวัด  เชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2527.  “Copper Award” The 14 th  International Children’s  Art Exhibition,Japan.

 

แนวความคิด

เรียนรู้ในความเป็นอนิจจัง ตื่นจากกองทุกข์ เบิกบานในโลกอนัตตา หายใจอยู่จึงดำรงอยู่ เดินไปบนทางสายกลาง สะอาด สว่าง และสงบ ผมสื่อสารโดยใช้ “ดอกบัว” เป็นสัญลักษณ์แทนสัจธรรมของชีวิต

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*