นายชาตรี ศรีพรม Chatree Sriphrom

 

ชื่อ                                     นายชาตรี        ศรีพรม

MR.CHATREE      SRIPHROM

วัน เดือน ปี เกิด                21  กันยายน  2517

ที่อยู่                                      ชื่อบ้าน  ร่องปลาค้าว  เลขที่  428/5  หมู่ที่  9 ตำบล  รอบเวียง

อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                  086-1861055         E-Mail  chartree-art@hotmail.com

Facebook / Website        –

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545            ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. นิทรรศการ “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง 750 ปี เมืองเชียงราย”.

2554.นิทรรศการ “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ

รอบ 84 พรรษา.

2554.นิทรรศการ “เชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปี”.

2551.นิทรรศการ “ฮ่มฟ้าฮอมปอย ณ 9 art Gallery”.

 

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*