นายจักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ – Jagrid Mooninta

 

 

ชื่อ                                            นายจักรกฤษณ์     มูลอินต๊ะ

MR.JAKGRID     MOONINTA

วัน เดือน ปี เกิด                  10  เมษายน  2518  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                      บ้าน  วิภานีย์วิว  เลขที่  222/8  หมู่ที่  5  ชื่อหมู่บ้าน  ช่างคำหลวง

ตำบล  บ้านแหวน  อำเภอ  หางดง  จังหวัด  เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50230

เบอร์โทรศัพท์                       081-5947692          E-Mail  Khaminta_gallery@yahoo.com

Facebook / Website          –

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2542 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขต ภาคพายัพ)

พ.ศ.2538 ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขต ภาคพายัพ)

พ.ศ.2536 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. “ศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 1”. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

จังหวัดมหาสารคาม.

2555. “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 1”. หอศิลป์. กรุงเทพ.

2554. “จิตรกรรมธรรมดา – ธรรมดา”. ณ 9 Art Gallery.

2554. “ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 26”.

2554. นิทรรศการภาพวาดสีน้ำมันและสีอะคริลิคหัวข้อ “รู้รักสามัคคีใต้ร่มบารมี

84 พรรษา”. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2554. “จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 13”.

2553. “ศิลปกรรมเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผศ.สุรสิทธิ์  เสาว์ดง. หอศิลป์.

จังหวัดเชียงใหม่

2553. “ศิลปะร่วมสมัย แด่ อาจารย์ พนม  แก้วน้อย โดยกลุ่มสล่าเมืองพาน”. 9 art Gallery.

2552. “Sawasdee the Art and Culture of Thailand. มอร์ชลุยเซียนา. ประเทศสหรัฐอเมริกา

2551. “ศิลปกรรม อมตะ อาร์ อวอร์ด ครั้งที่ 40”. จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2554. รางวัลที่ 2 ประกวดจิตรกรรมเฉลิมเกียตริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย สถาบัน

พระปกเกล้า

2553. รางวัลดีเด่น NAN MEE FINE ARTS AWARD ครั้งที่ 5

2552. รางวัลที่ 1 ประกวดวาดภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง

โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ และหลอดเลือด โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

แนวความคิด

              เนื่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวพุทธของข้าพเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย เข้าวัดตอนเด็กที่โรงเรียนก็มีการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ทำให้ซึมซาบ ชื่นชอบ และชื่นชมงานศิลปะ จนทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานด้านศิลปะมาตั้งแต่ยังเด็กจนได้เข้าการศึกษา ค้นคว้า ทดลองผลงานศิลปะในสถาบันการศึกษาศิลปะมาและทำงานด้านศิลปะมาจนถึงปัจจุบันและตลอดไป จึงเป็นแรงบันดาจใจและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานแบบเฉพาะตนขึ้นมา

1.jpg10.jpg2.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*