นายกำพล มะโนใจ – Mr. Kompon Manojai

 

ชื่อ                                       นายกำพล  มะโนใจ

Mr.  Kompon  Manojai

วันเดือนปีเกิด                 10    มีนาคม   2520    จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                เลขที่  125  หมู่ที่  2  ชื่อหมู่บ้าน  เวียงหวาย

ตำบล  แม่กรณ์  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                086-9169216                 E-Mail      –

Facebook / Website

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2543           ศิลปะบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ศูนย์กลางคลองหก

 

ประวัติการแสดงงาน

2555. “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปี  เมืองเชียงราย”.

2554. “ศิลปะแห่งศรัทธา  ล้านนา – สิบสองปันนา”. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.

2552. “โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ  ครั้งที่  5”.

2550. “นิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติ 60  ปี  :  60  ปี  ศิลปินเชียงราย”.

2549. “นิทรรศการศิลปกรรม  The Folklores สีลมแกลลอรี่”.

2548. “นิทรรศการแสดงงานกลุ่มลมเหนือ  ณ. 9 Art Gallery  เชียงราย”.

2547. “นิทรรศการศิลปะ  เชียงราย-ศิลป์  เพื่อหอศิลป์”. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.หอศิลป์กรุงเทพฯ.

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2542. รางวัลพิเศษจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ธนาคารกสิกรไทย

เขียนภาพถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในงานเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2542

 

แนวความคิด

ข้าพเจ้าถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต  ของผู้คนที่อยู่อย่างเรียบง่ายอยู่กับครอบครัว  อยู่กับธรรมชาติ  พอมีพอกิน  ทำมาหากิน  ในถิ่นฐานบ้านเกิด  แค่นี้ก็ทำให้มีความสุขอบอุ่นพอแล้ว  ปัจจุบันสังคมมีการพัฒนา  เจริญเติบโตจนเกิดความจำเป็น  จนทำให้วิถีชีวิตแบบเดิมๆ จ่ายหายไป

2.png3.png4.png5.png

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*