นายกมล สาริกานนท์ – Kamol Sarikanon

 

 ชื่อ                                           นายกมล     สาริกานนท์

MR.  KAMOL      SARIKANON

วันเดือนปีเกิด                      16   ตุลาคม    2503    จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เบอร์โทรศัพท์                        –                           E-Mail

Facebook / Website            –

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  ศษ.บ. ( จิตรกรรมสากล ) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเพาะช่าง

ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ประวัติการแสดงงาน        

2546. นิทรรศการ  “ปอยครูศิลป์  แผ่นดินล้านนา”  ครั้งที่  2 ณ  สวนอาหารบ้านฝ้าย  เรือนฝ้ายคำ จังหวัดแพร่

2547. นิทรรศการ  “ต๋ามฮีตโตยฮอย  สล่าเมือง” ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547. นิทรรศการศิลปกรรม “ปอยครูศิลป์   แผ่นดินล้านนา”  ครั้งที่ 3 ณ  หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2548. นิทรรศการ “ต๋ามฮีตโตยฮอย   สล่าเมือง” ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548. นิทรรศการศิลปกรรม   “ปอยครูศิลป์   แผ่นดินล้านนา”  ครั้งที่  4 ณ  หอศิลปวัฒนธรรมนครลำปาง

2549. นิทรรศการ   “ศิลปินเชียงราย  เพื่อครูจูหลิง  ปงกันมูล”  ณ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2549. นิทรรศการ   FINE  ART ณ  INTERNATIONAL  BANGKOK  SCHOOL  (ISB)  กรุงเทพฯ

2549. นิทรรศการ “ฉลองศิริราชสมบัติ  60  ปี : 60  ศิลปินเชียงราย” ณ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2551. นิทรรศการศิลปกรรม   “ฮ่มฟ้าฮอมปอย”  ณ   9  อาร์ตแกลเลอรี่   จังหวัดเชียงราย

2554. นิทรรศการศิลปกรรม “ฉลองเมืองเชียงราย  750  ปี”  ณ  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

แนวความคิด

                มุมมองที่เรียบง่ายในธรรมชาติที่พบเห็นในวิถีชนบทวัฒนธรรมล้านนา ในจังหวัดเชียงราย   ความงามที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของห้วงเวลาและบรรยากาศอันสงบเงียบและบริสุทธิ์ที่ซ่อนตัวอยู่ทั่วไปรอการค้นพบจากผู้พบเห็นและหลงใหลในความงามที่แต่งแต้มด้วยสีสันแห่งพันธุ์ไม้   

 

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*