นายกนก วิศวกุล – Kanok Vitsawakul

 

 

ชื่อ                                           นายกนก  วิศวกุล 

วันเดือนปีเกิด                      25 กรกฏาคม 2490  จังหวัดพัทลุง 

ที่อยู่                                       –

เบอร์โทรศัพท์                       –                               E-Mail             

Facebook / Website         

                                        

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ( ศิลปศึกษา ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง   ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาศิลปกรรม (ทัศนศิลป์)

มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

2003. Dec 4th 2002 – Fab 28th  ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองเชียงราย ประเทศไทย  จังหวัดเชียงราย

2006. “หลอมเรา” หอศิลป์ ริมน่าน จังหวัดน่าน

2006-2007. Dec 30th 2006 – Jan 14th  2007  ไตญวนแกลลอรี่

2550. แกลลอรี่ ปีนังประเทศมาเลเซีย

2008. “ห่มฟ้าฮอมปอย” 9 อาร์ตแกลลอรี่ เชียงราย

2009. “สึนามิ” Jan 17th 2009 – Fab 17th  2009  ไตญวน แกลลอรี่เชียงราย

2011-2012. “รอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 100 ศิลปินลุ่มน้ำโขง

2012.  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย Chiang Rai  Thailand

 

แนวความคิด

ธรรมชาติศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเลือกใช้เทคนิควิธีการและวัสดุจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือในการแสดงออกเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกในทางศิลปะของข้าพเจ้า

10.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpgc25-2.jpgc3-1.jpgc44-4.jpgc50-3.jpg

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*