นายทรงเดช ทิพย์ทอง Songdej Thipthong

 

ชื่อ                                            นายทรงเดช  ทิพย์ทอง     Songdej   Thipthong

วัน เดือน ปี เกิด                        5 มกราคม 2512   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                         68/1หมู่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน ตำบล แม่คำ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์  57240

เบอร์โทรศัพท์                        (053) 779494    089-555 0758     

E-Mail                                 s.thipthong@gmail.com                                                                                                              

Facebook / Website            www.rama9art.org/songdej

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2533. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

พ.ศ. 2535. ศิลปกรรมบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ. 2542. ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2544. “รูปลักษณ์แห่งศรัทธา” . สุรพล แกลเลอรี.  กรุงเทพฯ.

2547. “คืนความบันดาลใจ”. 9 Art  Gallery. เชียงราย.

2551. “ภายใต้ร่มเงาแห่งความปีติ”. Number 1 Gallery. กรุงเทพฯ.

 

การแสดงงานกลุ่ม   

2552. “The North Faithโดย  9 ศิลปินไทย”.  Number 1 Gallery. กรุงเทพฯ.

2551. “International Art Exchange Thailand”. USA – Yunnan.   2008.

2550.นิทรรศการ “ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  จีน – ไทย  :  ยวี่ซี – ล้านนา”.  มหาวิทยาลัย

ยวื่ซีนอร์มอล  ประเทศจีน

2548.นิทรรศการ “ดวงประทีปแห่งตะวันออก เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 14”  ณ หอ

ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก. มหาวิทยาลัยบูรพา.

2547.นิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.  หอศิลป์.

กรุงเทพฯ.

2545.นิทรรศการ “จิตวิญญาณไทย” โดย 13 ศิลปินจากภาคเหนือและกรุงเทพฯ หอนิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

2543.นิทรรศการ “เวลากับชีวิต” ศิลปะร่วมสมัยปี2543 ศิลปินกลุ่ม AJAC (ญี่ปุ่น) และศิลปินไทย.

หอศิลปะ วัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

1.jpg2.jpg3.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg91.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*